Gaza et La Havane : l’amour de la "dissidence" cubainepour les bombardements (Version française: Appuyez sur CC sur l'écran vidéo, sélectionnez la langue et de reproduire. Texte français peut être lu ci-dessous).

ΓΑΖΑ & ΑΒΑΝΑ: H ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΝΙΚΗΣ «ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ» ΣΤΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ CC ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ)

Gaza e l'Avana: l’amore per i bombardamenti della “dissidenza” cubana (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

Gaza und Havanna: die Liebe zu Bombardierungen seitens der Kubanischen "Dissidenz" (Für die deutsche Version bitte über dem Bildschirm "CC" anklicken, die Sprache wählen und wiedergeben. Der deutsche Text ist auch auf dieser Seite weiter unten zu finden).

Gaza e Havana: o amor da “dissidência” cubana aos bombardeios (Versão em português: clicar CC sobre a tela do vídeo, selecionar idioma e reproduzir. O texto em português pode ser lido mais abaixo).

Gaza and Havana: love for the bombings of the Cuban “dissidence” (English version: click CC on video screen, select language and play. Text in English can be found below).


En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

Espacio “Lecciones de manipulación” en Cubainformación TV

Gaza y La Habana: el amor a los bombardeos de la “disidencia” cubana

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- La llamada “disidencia” cubana no tiene dudas sobre sus paradigmas de democracia y libertad: son Israel y Colombia.

Los bombardeos israelíes sobre Gaza han causado, en menos de una semana, cerca de 200 muertes entre la población palestina (1). Una cuarta parte eran niños y niñas. Han destruido cientos de viviendas, centros educativos y de salud. Israel voló, incluso, la sede de varias agencias de noticias occidentales (2). Eliécer Ávila, líder del grupo “disidente” cubano Somos +, lo justificaba así: “Si el pueblo palestino sigue en complicidad con los que atacan de manera terrorista y cobarde a Israel, entonces después no me saquen así a la gente, mira ¡me mataron a mi tía! Sí, sí, es que tu tía vive en el mismo edificio y saludaba a la gente que iba con un cohete para arriba. ¡Ojalá que el cohete llegue, Alá! Deja que tiren el cohetecito y que el dron vea de dónde salió y deja que Israel responda, para que tú veas” (3).

En Colombia, en las dos primeras semanas de protestas contra la política económica del gobierno, el saldo represivo era de 43 muertes y 2.300 casos de violencia policial (4). ¿Y qué opina el “disidente” Ávila? “Vamos a viajar a Colombia, donde en este momento, saben Vds., se está dando una crisis y hay violencia. No hay represión. (…) ¡Colombia estamos contigo!, dicen. Pero ¿qué Colombia es con las que tú estás? ¿Con la guerrilla, con los terroristas, con los agentes de Maduro, con los pirómanos, con los que quieren destruir a democracia? (5)”

Así se destapan, definitivamente, las posiciones de ultraderecha de quien, durante años, fue presentado en los medios como un “opositor moderado”. De hecho, su partido tiene, hoy, como representante para España a Lázaro Mireles, militante del partido xenófobo de ultraderecha Vox (6).

Un militante histórico de la Contrarrevolución cubana es el ex agente de la CIA y hoy panelista internacional en medios como CNN, Carlos Alberto Montaner. También avalaba a Israel: “La lógica de Israel es absolutamente razonable. (…) De cierta manera es una guerra defensiva” (7). Pero Montaner preferiría que los bombardeos fueran en Cuba y ejecutados por el Ejército de EEUU. Hace unos días, en Miami, en un foro titulado “Defensa de la democracia en las Américas” (8), tomaban parte, entre otros, los ex presidentes Álvaro Uribe, Mauricio Macri y Lenin Moreno, el secretario general de la OEA Luis Almagro o el cantante Yotuel Romero (9). Allí, Montaner proponía lo siguiente: “A Cuba hay que darle un ultimátum: o deja de apoyar al narco-régimen de Maduro en Venezuela, o debe atenerse a las consecuencias. (…) Eso quiere decir que pudiera acudirse al Tratado de Asistencia Recíproca, como hizo Lyndon B. Johnson, en 1965, antes de invadir República Dominicana. (…) Quizá baste la amenaza de la invasión o la destrucción del aparato militar. (…) Es incómodo pensar que pudiera recurrirse a la fuerza, pero tal vez no quede más remedio” (10).

En los últimos meses, los llamados de la “disidencia” cubana a una intervención militar en la Isla se han intensificado. Esto decía Orlando Gutiérrez-Boronat, desde Miami: "Es legítimo y pedimos una intervención internacional liderada por EEUU para derrocar ese régimen y ponerle fin" (11). El mismo mensaje lanzaba Guillermo Fariñas, Premio Sajarov del Parlamento Europeo: “Estoy de acuerdo con un bloqueo total y estoy de acuerdo con que, si aumenta la represión, haya una intervención humanitaria del TIAR porque Cuba, aunque no pertenezca a la OEA, está en la zona geográfica del TIAR y el TIAR tiene derecho a intervenir en Cuba” (12). Maykel Osorbo, rapero e integrante del llamado Movimiento San Isidro, era aún más explícito: “Aquí lo que hay que meter es fuego brother, asere. ¿Tú quieres que esto cambie? Fuego. (…) Yo apoyo ahora mismo una invasión. ¿Van a invadir Cuba? Vengan para acá (13)”.

Así es el “pacifismo” de la “disidencia” cubana y su vieja aspiración de ver los bombardeos de Gaza… en la Habana.

Coordinación de subtitulaciones: Antonio García Moreno. Apoyo en edición: Natalia Allende.

 1. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57150691
 2. https://www.clarin.com/mundo/-conmocionados-horrorizados-dijo-presidente-agencia-ap-ataque-sede-gaza_0_dva9B4EbC.html
 3. https://www.youtube.com/watch?v=cu8VLoXgrDo (min 10.12)
 4. https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/18/temblores-ong-documenta-2387-casos-violencia-policial-y-43-homicidios-desde-el-inicio-del-paro-nacional/
 5. https://www.youtube.com/watch?v=iqA4iVDrGrE
 6. https://gaceta.es/actualidad/el-apoyo-cubano-a-vox-es-la-voz-de-la-disidencia-al-castrismo-en-espana-20210408-1338/
 7. https://www.youtube.com/watch?v=hj14ERUmfPg
 8. https://www.jornada.com.mx/2021/05/12/opinion/017a1pol?s=09 
 9. https://www.radiotelevisionmarti.com/a/yotuel-romero-y-asiel-babastro-llevan-patria-y-vida-y-san-isidro-a-foro-continental/294650.html
 10. https://www.youtube.com/watch?v=6F080MnU_BY
 11. https://www.cubainformacion.tv/contra-cuba/20201205/89044/89044-desde-eeuu-se-paga-la-violencia-y-el-caos-en-cuba-y-se-habla-ya-de-una-intervencion
 12. https://www.youtube.com/watch?v=mFzzALuWYwA (min. 02.03.13)
 13. https://www.youtube.com/watch?v=uw44D_gvIMc (min. 4:57)
 14. https://www.youtube.com/watch?v=5u3flh4UmjQ
 15. https://www.youtube.com/watch?v=YSNZPUzlfHM

 

Espace "Leçons de manipulation" de Cubainformacion TV

Gaza et La Havane : l’amour de la "dissidence" cubainepour les bombardements

José Manzaneda, coordinateur de Cubainformation

- La soi-disant "dissidence" cubaine n’a aucun doute sur ses paradigmes de démocratie et de liberté : ce sont Israël et la Colombie.

Les bombardements israéliens sur Gaza ont causé, en moins d’une semaine, près de 200 morts parmi la population palestinienne (1). Un quart d’entre eux étaient des enfants. Ils ont détruit des centaines de logements, des centres d’éducation et de santé. Israël a même détruit le siège de plusieurs agences de presse occidentales (2). Eliécer Ávila, leader du groupe "dissident" cubain Somos +, l’a justifié ainsi : "Si le peuple palestinien continue à être complicede ceux qui attaquentIsraël de manière terroriste et lâche, alors qu’ils ne me sortent pas ensuite les gensqui disent : regardez, ils ont tué ma tante ! Si, si, c’est que ta tante vivait dans le même bâtimentet saluait les gens qui lançaientdes fusées. Inch’Allah que la fusée parvienne! Laisse les lancer la petitefusée et que le drone voie d’où elleest sortieet attends qu’Israël répondre, et tu vas voir" (3).

En Colombie, au cours des deux premières semaines de manifestations contre la politique économique du gouvernement, le bilan répressif est de 43 morts et 2300 cas de violence policière (4). Et qu’en pense le "dissident" Avila ? "Nous allons voyager en Colombie, où en ce moment, comme vous savez, il y a une crise et il y a de la violence. Il n’y a pas de répression. (...) Colombie nous sommes avec toi ! , disent-ils. Maisquelle est la Colombie avec qui tu es ? Avec la guérilla, avec les terroristes, avec les agents de Maduro, avec les pyromanes, avec ceux qui veulent détruire la démocratie ? (5)"

C’est ainsi que se découvrent définitivement les positions d’extrême droite de celui qui, pendant des années, a été présenté dans les médias comme un "opposant modéré". De fait, son parti a, aujourd’hui, comme représentant pour l’Espagne, LázaroMireles, militant du parti xénophobe d’extrême droite Vox (6).

L’ancien agent de la CIA et aujourd’hui panéliste international dans des médias comme CNN, Carlos Alberto Montaner, est un militant historique de la Contre-Révolution cubaine. Il soutientégalement Israël : "La logique d’Israël est absolument raisonnable. (...) D’une certaine manière, c’est une guerre défensive" (7). Mais Montaner préférerait que les bombardements se fassent à Cuba et soient exécutés par l’armée des Etats Unis. Il y a quelques jours, à Miami, dans un forum intitulé "Défense de la démocratie dans les Amériques" (8), participaient, entre autres, les anciens présidents ÁlvaroUribe, Mauricio Macri et Lenin Moreno, le secrétaire général de l’OEA Luis Almagro ou le chanteur Yotuel Romero (9). Là, Montaner a proposé ce qui suit : "Il faut poser un ultimatum à Cuba : soit elle cesse de soutenir le narco-régime de Maduro au Venezuela, soit elle doit en subir les conséquences. (...)Ce qui signifie que l’on pourrait recourir au traité d’assistance mutuelle, comme l’a fait Lyndon B. Johnson, en 1965, avant d’envahir la République dominicaine. (...) peut-être que la menace d’invasion ou de la destruction de l’appareil militairesuffira. (...) Il est désagréable de penser que l’on puisse recourir à la force, mais il n’y a peut-être pas d’autre solution" (10).

Au cours de ces derniers mois, les appels de la "dissidence" cubaine à une intervention militaire dans l’île se sont intensifiés. C’est ce qu’a dit Orlando Gutiérrez-Boronat, de Miami : "C’est légitime et nous demandons une intervention internationale dirigée par les Etats-Unis pour renverser ce régime et y mettre fin" (11). Le même message a été lancé par Guillermo Fariñas, Prix Sakharov du Parlement européen : "Je suis d’accord avec un blocus total et je suis d’accord,si la répression s’intensifie, pour qu’il y ait une intervention humanitaire du TIAR parce que Cuba, bien qu’elle ne fasse pas partie de l’OEA, se trouve dans la zone géographique du TIAR et que le TIAR a le droit d’intervenir à Cuba" (12). MaykelOsorbo, rappeur et membre du soi-disant Mouvement SanIsidro,est encore plus explicite : "Ici ce qu’il faut  faire, c’est mettre le feu brother, mon pote. Vous voulez que cela change ? Feu. (...) Je soutiens une invasion immédiate. Vous allez envahir Cuba ? Venez par ici (13)".

Tel est le "pacifisme" de la "dissidence" cubaine et sa vieille aspiration à voir les bombardements de Gaza... à La Havane.

Traduction : Rose-Marie LOU

Coordination des sous-titres : Antonio García Moreno. Soutien en édition : Natalia Allende.

(1)  https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57150691

(2)  https://www.clarin.com/mundo/-conmocionados-horrorizados-dijo-presidente-agencia-ap-ataque-sede-gaza_0_dva9B4EbC.html

(3)  https://www.youtube.com/watch?v=cu8VLoXgrDo (min 10.12)

(4)  https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/18/temblores-ong-documenta-2387-casos-violencia-policial-y-43-homicidios-desde-el-inicio-del-paro-nacional/

(5)  https://www.youtube.com/watch?v=iqA4iVDrGrE

(6)  https://gaceta.es/actualidad/el-apoyo-cubano-a-vox-es-la-voz-de-la-disidencia-al-castrismo-en-espana-20210408-1338/

(7)  https://www.youtube.com/watch?v=hj14ERUmfPg

(8)  https://www.jornada.com.mx/2021/05/12/opinion/017a1pol?s=09 

(9)  https://www.radiotelevisionmarti.com/a/yotuel-romero-y-asiel-babastro-llevan-patria-y-vida-y-san-isidro-a-foro-continental/294650.html

(10)       https://www.youtube.com/watch?v=6F080MnU_BY

(11)       https://www.cubainformacion.tv/contra-cuba/20201205/89044/89044-desde-eeuu-se-paga-la-violencia-y-el-caos-en-cuba-y-se-habla-ya-de-una-intervencion

(12)       https://www.youtube.com/watch?v=mFzzALuWYwA (min. 02.03.13)

(13)       https://www.youtube.com/watch?v=uw44D_gvIMc (min. 4:57)

(14)       https://www.youtube.com/watch?v=5u3flh4UmjQ

(15)       https://www.youtube.com/watch?v=YSNZPUzlfHM

 

ΓΑΖΑ & ΑΒΑΝΑ: H ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΝΙΚΗΣ «ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ» ΣΤΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ

José Manzaneda, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ τουCubainformaciónΗ ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΚΟΥΒΑΝΙΚΗ «ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ» ΕΧΕΙ ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ Η ΚΟΛΟΜΒΙΑ.

ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΓΑΖΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ, ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΠΕΡΙΠΟΥ 200 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ(1). ΤΟ ΕΝΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΗΤΑΝ ΠΑΙΔΙΑ. ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΣΠΙΤΙΑ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ. ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (2). Ο EliécerÁvila, ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΩΝ», “Somos +”, ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: «ΕΑΝ Ο ΠΑΛΙΣΤΙΝΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΣ ΜΕ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕ  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΌ ΚΑΙ ΔΕΙΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΜΕΤΑ ΜΗΝ ΒΓΑΙΝΕΤΕ ΝΑ ΛΕΤΕ “ΚΟΙΤΑ, ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΤΗ ΘΕΙΑ ΜΟΥ!”, ΝΑΙ,ΝΑΙ, ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΖΟΥΣΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΟΥΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΑΝ ΤΗ ΡΟΥΚΕΤΑ, ΦΩΝΑΖΟΝΤΑΣ “ΑΛΑΧ, ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ Η ΡΟΥΚΕΤΑ”. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑ ΡΙΧΝΟΥΝ  ΤΙΣ ΡΟΥΚΕΤΕΣ, ΤΟ DRONE ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΕΙΔΑΤΕ» (3).

ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΜΒΙΑ, ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΗΤΑΝ 43 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 2.300 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΑΣ (4). ΚΑΙ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΓΙ ΑΥΤΟ Ο “ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΑΣ” Avila; «ΘΑ ΤΑΞΙΔΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΜΒΙΑ, ΞΕΡΕΤΕ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΙΑ.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ (…). ΛΕΝΕ, ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ! ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΕΙΣΑΙ;  ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΔΟΥΡΟ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;» (5).

ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΡΑΣ ΔΕΞΙΑΣ, ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΩΣ «ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ». ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΟΝ LázaroMireles,, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΟΥ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ VOX (6).

ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ CIAΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΕ ΜΜΕ, ΟΠΩΣ ΤΟ CNN, CarlosAlbertoMontanerΠΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ: «Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΒΑΣΙΜΗ (…) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΥΘΕΩΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ» (7). ΑΛΛΑ Ο MONTANERΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΕ ΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΤΩΝ ΗΠΑ. ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ, ΣΤΟ ΜΑΙΑΜΙ, ΕΓΙΝΕ ΕΝΑ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ»(8), ΟΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝΟΙ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ,  ÁlvaroUribe,  MauricioMacri ΚΑΙ LeninMoreno, Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ ΟΑΚ LuisAlmagro ΚΑΙ Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣYotuelRomero (9). ΕΚΕΙ Ο Montaner ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ: ΕΙΤΕ ΣΤΑΜΑΤΑΤΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΝΑΡΚΟ-ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΜΑΔΟΥΡΟ ΣΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, ΕΙΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΤΕ ΤΙΣΣΥΝΕΠΕΙΕΣ (…) ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ Ο Lyndon B. Johnson, ΤΟ 1965, ΠΡΙΝ ΕΙΣΒΑΛΕΙ ΣΤΗ ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (…) ΙΣΩΣ ΑΡΚΕΙ Η ΑΠΕΙΛΗ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (…) ΕΙΝΑΙ ΑΒΟΛΟ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΑΛΛΑ ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ» (10). 

ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ, ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΝΙΚΗΣ «ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣΤΟ ΝΗΣΙ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΘΕΙ. ΑΥΤΟ ΕΙΠΕ Ο OrlandoGutiérrez-Boronat ΑΠΌ ΤΟ ΜΑΙΑΜΙ:  «ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕ ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ» (11). ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΚΑΙ Ο GuillermoFariñas, ΒΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΦ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ: «ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΑΝ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ, ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΌ ΤΟ TIAR, ΕΠΕΙΔΗ Η ΚΟΥΒΑ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΟΑΚ, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ TIARKAITOTIAREXEITO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ (12). Ο MaykelOsorbo, ΡΑΠΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ SanIsidro, ΗΤΑΝ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ  ΣΑΦΗΣ: «ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΔΩ ΑΔΕΡΦΕ, ΕΙΝΑΙ Η ΦΩΤΙΑ. ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΥΤΟ;  ΦΩΤΙΑ (…)  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΜΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΡΑ. ΘΑ ΕΙΣΒΑΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ; ΚΑΛΩΣ  ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ» (13).

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο «ΦΙΛΕΙΡΗΝΙΣΜΟΣ» ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΝΙΚΗΣ «ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ» ΚΑΙ Η ΠΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣΓΑΖΑΣ …. ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ: AntonioGarcíaMoreno, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: LaRedSolid@riaGriega  Επιμέλεια: NataliaAllende.

 1. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57150691
 2. https://www.clarin.com/mundo/-conmocionados-horrorizados-dijo-presidente-agencia-ap-ataque-sede-gaza_0_dva9B4EbC.html
 3. https://www.youtube.com/watch?v=cu8VLoXgrDo (min 10.12)
 4. https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/18/temblores-ong-documenta-2387-casos-violencia-policial-y-43-homicidios-desde-el-inicio-del-paro-nacional/
 5. https://www.youtube.com/watch?v=iqA4iVDrGrE
 6. https://gaceta.es/actualidad/el-apoyo-cubano-a-vox-es-la-voz-de-la-disidencia-al-castrismo-en-espana-20210408-1338/
 7. https://www.youtube.com/watch?v=hj14ERUmfPg
 8. https://www.jornada.com.mx/2021/05/12/opinion/017a1pol?s=09 
 9. https://www.radiotelevisionmarti.com/a/yotuel-romero-y-asiel-babastro-llevan-patria-y-vida-y-san-isidro-a-foro-continental/294650.html
 10. https://www.youtube.com/watch?v=6F080MnU_BY
 11. https://www.cubainformacion.tv/contra-cuba/20201205/89044/89044-desde-eeuu-se-paga-la-violencia-y-el-caos-en-cuba-y-se-habla-ya-de-una-intervencion
 12. https://www.youtube.com/watch?v=mFzzALuWYwA (min. 02.03.13)
 13. https://www.youtube.com/watch?v=uw44D_gvIMc (min. 4:57)
 14. https://www.youtube.com/watch?v=5u3flh4UmjQ
 15. https://www.youtube.com/watch?v=YSNZPUzlfHM

 

Gaza e l'Avana: l’amore per i bombardamenti della “dissidenza” cubana

José Manzaneda, coordinatore di Cubainformación

Traduzione: Francesco Monterisi

La cosiddetta “dissidenza” cubana non ha dubbi sui suoi paradigmi di democrazia e libertà: sono Israele e Colombia.

I bombardamenti israeliani su Gaza hanno causato, in meno di una settimana, circa 200 morti tra la popolazione palestinese (1). Un quarto erano bambini/e. Hanno distrutto centinaia di case, centri educativi e sanitari. Israele ha persino fatto saltare in aria la sede di diverse agenzie di stampa occidentali (2). Eliécer Ávila, capo del gruppo "dissidente" cubano Somos +, lo giustificava così: "Se il popolo palestinese continua a essere in complicità con coloro che attaccano Israele in modo terroristico e codardo, allora, dopo non mi tirino fuori gente guarda! Hanno ucciso mia zia! Sì, sì, è che tua zia vive nello stesso edificio e salutava gente che girava con un razzo. Possa il razzo arrivare, Allah! Lascia che sparino il razzetto e che il drone veda da dove viene e che Israele risponda, affinché tu veda”(3).

In Colombia, nelle prime due settimane di proteste contro la politica economica del governo, il bilancio repressivo è stato di 43 morti e 2300 casi di violenza da parte della polizia (4). E cosa ne pensa il "dissidente" Avila? “Andremo in Colombia, dove in questo momento, sai, c'è una crisi e c'è violenza. Non c'è repressione. (…) Colombia siamo con te!, Dicono. Ma che Colombia è quella con cui tu stai? Con la guerriglia, con i terroristi, con gli agenti di Maduro, con gli incendiari, con coloro che vogliono distruggere la democrazia? (5)"

Vengono così definitivamente scoperte le posizioni di estrema destra di chi, per anni, era stato presentato dai media come un "oppositore moderato". Il suo partito, di fatto, ha oggi come rappresentante per la Spagna LázaroMireles, militante del partito xenofobo di estrema destra Vox (6).

Un militante storico della controrivoluzione cubana è l'ex agente della CIA e oggi un panelista internazionale in media come CNN, Carlos Alberto Montaner. Anch’egli appoggiava Israele: “La logica di Israele è assolutamente ragionevole. (…) In un certo senso è una guerra difensiva” (7). Ma Montaner preferirebbe che i bombardamenti fossero a Cuba e eseguiti dall’Esercito USA. Pochi giorni fa, a Miami, in un forum dal titolo “Difesa della democrazia nelle Americhe” (8), partecipavano, tra altri, gli ex presidenti Álvaro Uribe, Mauricio Macri e Lenin Moreno, il segretario generale dell'OSA Luis Almagro o il cantante Yotuel Romero (9). Lì, Montaner proponeva quanto segue: “A Cuba deve essere dato un ultimatum: o smette di sostenere il narco-regime di Maduro in Venezuela, o deve affrontare le conseguenze. (…) Ciò significa che potrebbe ricorrersi al Trattato di Assistenza Reciproca, come fece Lyndon B. Johnson, nel 1965, prima di invadere la Repubblica Dominicana. (…) Forse bastino la minaccia dell’invasione o della distruzione dell'apparato militare. (…) È scomodo pensare che si possa ricorrere alla forza, ma forse non c'è altro rimedio” (10).

Negli ultimi mesi gli appelli della "dissidenza" cubana per un intervento militare sull'isola si sono intensificati. Questo diceva Orlando Gutiérrez-Boronat, da Miami: "È legittimo e chiediamo un intervento internazionale guidato dagli USA per rovesciare quel regime e porvi fine" (11). Lo stesso messaggio lanciava Guillermo Fariñas, Premio Sacharov del Parlamento Europeo: “Sono d'accordo con un blocco totale e sono d'accordo che, se la repressione aumenta, si abbia un intervento umanitario da parte del TIAR perché Cuba, benché non appartenga all'OSA, è nell'area geografica del TIAR ed il TIAR ha il diritto di intervenire a Cuba”(12). MaykelOsorbo, rapper e membro del cosiddetto Movimento San Isidro, era ancora più esplicito: “Ciò che bisogna fare qui è dare fuoco brother, socio. Vuoi che questo cambi? Fuoco. (…) Io sostengo, ora stesso, un'invasione. Invaderanno Cuba? Vengano qui (13)”.

Questo è il "pacifismo" della "dissidenza" cubana e la sua vecchia aspirazione di vedere i bombardamenti di Gaza ... all'Avana.

(1)  https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57150691

(2)  https://www.clarin.com/mundo/-conmocionados-horrorizados-dijo-presidente-agencia-ap-ataque-sede-gaza_0_dva9B4EbC.html

(3)  https://www.youtube.com/watch?v=cu8VLoXgrDo (min 10.12)

(4)  https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/18/temblores-ong-documenta-2387-casos-violencia-policial-y-43-homicidios-desde-el-inicio-del-paro-nacional/

(5)  https://www.youtube.com/watch?v=iqA4iVDrGrE

(6)  https://gaceta.es/actualidad/el-apoyo-cubano-a-vox-es-la-voz-de-la-disidencia-al-castrismo-en-espana-20210408-1338/

(7)  https://www.youtube.com/watch?v=hj14ERUmfPg

(8)  https://www.jornada.com.mx/2021/05/12/opinion/017a1pol?s=09 

(9)  https://www.radiotelevisionmarti.com/a/yotuel-romero-y-asiel-babastro-llevan-patria-y-vida-y-san-isidro-a-foro-continental/294650.html

(10)       https://www.youtube.com/watch?v=6F080MnU_BY

(11)       https://www.cubainformacion.tv/contra-cuba/20201205/89044/89044-desde-eeuu-se-paga-la-violencia-y-el-caos-en-cuba-y-se-habla-ya-de-una-intervencion

(12)       https://www.youtube.com/watch?v=mFzzALuWYwA (min. 02.03.13)

(13)       https://www.youtube.com/watch?v=uw44D_gvIMc (min. 4:57)

(14)       https://www.youtube.com/watch?v=5u3flh4UmjQ

(15)       https://www.youtube.com/watch?v=YSNZPUzlfHM

 

Programm "Lektionen der Manipulation" von Cubainformación TV

Gaza und Havanna: die Liebe zu Bombardierungen seitens der Kubanischen "Dissidenz"

Übersetzung und Untertitel: Klaus Lehmann

José Manzaneda, Koordinator von Cubainformación: Die sogenannte kubanische "Dissidenz" lässt keine Zweifel an ihren Paradigmen von Demokratie und Freiheit: diese liegen in Israel und Kolumbien.

Die israelische Bombardierungen des Gazastreifens haben in weniger als einer Woche fast 200 Todesopfer unter der palästinensischen Bevölkerung gefordert (1). Ein Viertel von ihnen waren Kinder. Hunderte von Wohnungen, Bildungs- und Gesundheitszentren wurden zerstört. Israel sprengte sogar das Hauptquartier mehrerer westlicher Nachrichtenagenturen (2). Eliécer Ávila, Anführer der kubanischen "Dissidenten"-Gruppe Somos+, rechtfertigte dies so: "Wenn das palästinensische Volk weiterhin in Komplizenschaft mit denen steht, die Israel auf terroristische und feige Weise angreifen, dann stellt mir nicht einfach so die Leute so dar, seht mal, sie haben mir die Tante getötet!  Ja, ja, es ist nur so, dass Ihre Tante im selben Gebäude wohnt und sie den Leuten zugewunken hat, die mit einer Rakete nach oben gezielt haben. Möge die Rakete ankommen, Allah! Sollen sie das Raketchen doch abfeuern und lasst die Drohne sehen, woher sie kam, und lasst Israel reagieren, du wirst schon sehen" (3).

In den ersten zwei Wochen der Proteste in Kolumbien gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung lag die repressive Bilanz der Proteste gegen die Wirtschaftspolitik bei 43 Todesopfern und 2.300 Fällen von Polizeigewalt (4). Und was sagt der "Dissident" Ávila dazu? "Lasst uns doch mal auf Kolumbien schauen, wo im Moment, wie man weiß, eine Krise herrscht und wo es Gewalt gibt. Aber es gibt keine Unterdrückung. () Kolumbien, wir sind bei dir, sagen sie. Aber zu welchem Kolumbien gehörst du denn? Zu den Guerillas, zu den Terroristen, zu Maduros Agenten, zu den Brandstiftern, zu denen, die die Demokratie zerstören wollen? (5)"

Auf diese Weise werden die rechtsextremen Positionen von jemandem, der jahrelang in den Medien als "gemäßigter Oppositioneller" dargestellt wurde, endgültig aufgedeckt. Tatsächlich ist der Vertreter seiner Partei für Spanien heute Lázaro Mireles, ein Aktivist der fremdenfeindlichen ultrarechten Partei Vox (6).

Ein historischer Aktivist der kubanischen Konterrevolution ist der ehemalige CIA-Agent und heutige Teilnehmer an Diskussionsrunden internationaler Medien wie CNN, Carlos Alberto Montaner.

So verbürgte er sich auch für Israel: "Die Logik Israels ist absolut vernünftig. (...) In gewisser Weise handelt es sich um einen Verteidigungskrieg".(7). Monataner würde es jedoch vorziehen, wenn die Bombardierungen in Kuba  stattfänden und von der US-Armee durchgeführt würden. Vor einigen Tagen beteiligten sich in Miami an einem Forum mit dem Titel "Defense of Democracy in the Americas" (8) unter anderem die ehemaligen Präsidenten Alvaro Uribe, Mauricio Macri und Lenin Moreno, OAS-Generalsekretär Luis Almagro und der Sänger Yotuel Romero (9). Dort schlug Montaner folgendes vor: "Kuba muss ein Ultimatum gestellt werden: entweder es hört auf, Maduros Narco-Regime in Venezuela zu unterstützen, oder es muss die Konsequenzen tragen. (...) Das bedeutet, dass man auf den Vertrag über gegenseitigen Beistand [TIAR] zurückgreifen könnte, wie es Lyndon B. Johnson im Jahre 1965 tat, bevor er in die Dominikanische Republik einmarschierte. (...) Vielleicht würde die Androhung einer Invasion oder die Zerstörung des Militärapparats ausreichen. (...) Es ist unangenehm, daran zu denken, dass Gewalt angewendet werden könnte, aber vielleicht gibt es keine andere Wahl". (10)

In den letzten Monaten haben sich die Rufe kubanischer "Dissidenten" nach einer militärischen Intervention auf der Insel verstärkt. So sagte Orlando Gutiérrez-Boronat von Miami aus: "Es ist legitim und deshalb fordern wir eine internationale Intervention unter Führung der USA, um dieses Regime zu stürzen und ihm ein Ende zu bereiten."(11) In gleicher Weise äußerte sich Guillermo Fariñas, Träger des Sacharow-Preises des Europäischen Parlaments: "Ich stimme einer totalen Blockade zu, und ich stimme zu, dass, wenn die Repression zunimmt, es eine humanitäre Intervention des TIAR geben sollte, weil Kuba, obwohl es nicht zur OAS gehört, in der geographischen Zone des TIAR liegt und das TIAR das Recht hat, in Kuba zu intervenieren" (12). Maykel Osorbo, ein Rapper und Mitglied der sogenannten San-Isidro-Bewegung, wurde da noch deutlicher: "Was wir hier machen müssen, ist Feuer, Bruder, Mann ey. Willst du, dass sich was ändert? Feuer frei. (...) Ich unterstütze eine Invasion gleich jetzt. Werdet ihr auf Kuba einmarschieren? Kommt endlich her. (13)

So sieht der "Pazifismus" des kubanischen "Dissidententums" aus und seine alte Sehnsucht danach, die Bombardierungen von Gaza endlich auch in Havanna zu sehen.

Abstimmung der Untertitel: Antonio García Moreno. Hilfe bei der Bearbeitung: Natalia Allende.

(1)  https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57150691

(2)  https://www.clarin.com/mundo/-conmocionados-horrorizados-dijo-presidente-agencia-ap-ataque-sede-gaza_0_dva9B4EbC.html

(3)  https://www.youtube.com/watch?v=cu8VLoXgrDo (min 10.12)

(4)  https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/18/temblores-ong-documenta-2387-casos-violencia-policial-y-43-homicidios-desde-el-inicio-del-paro-nacional/

(5)  https://www.youtube.com/watch?v=iqA4iVDrGrE

(6)  https://gaceta.es/actualidad/el-apoyo-cubano-a-vox-es-la-voz-de-la-disidencia-al-castrismo-en-espana-20210408-1338/

(7)  https://www.youtube.com/watch?v=hj14ERUmfPg

(8)  https://www.jornada.com.mx/2021/05/12/opinion/017a1pol?s=09 

(9)  https://www.radiotelevisionmarti.com/a/yotuel-romero-y-asiel-babastro-llevan-patria-y-vida-y-san-isidro-a-foro-continental/294650.html

(10)       https://www.youtube.com/watch?v=6F080MnU_BY

(11)       https://www.cubainformacion.tv/contra-cuba/20201205/89044/89044-desde-eeuu-se-paga-la-violencia-y-el-caos-en-cuba-y-se-habla-ya-de-una-intervencion

(12)       https://www.youtube.com/watch?v=mFzzALuWYwA (min. 02.03.13)

(13)       https://www.youtube.com/watch?v=uw44D_gvIMc (min. 4:57)

(14)       https://www.youtube.com/watch?v=5u3flh4UmjQ

(15)       https://www.youtube.com/watch?v=YSNZPUzlfHM

 

Gaza e Havana: o amor da “dissidência” cubana aos bombardeios

José Manzaneda, coordenador de Cubainformación.

Tradução de Antonio Gabriel Haddad.

A chamada “dissidência” cubana não tem dúvidas sobre seus paradigmas de democracia e liberdade: são Israel e Colômbia.

Os bombardeios israelenses sobre Gaza causaram, em menos de uma semana, cerca de 200 mortes entre a população palestina (1). Um quarto eram crianças. Foram destruídas centenas de moradias, centros educativos e de saúde. Israel explodiu até mesmo a sede de várias agências de notícias ocidentais (2). Eliécer Ávila, líder do grupo “dissidente” cubano Somos +, justificou assim: “se o povo palestino segue em cumplicidade com os que atacam Israel de maneira terrorista e covarde, então que não venha depois dizer: 'olhe, mataram minha tia'. Sim, é que sua tia vive no mesmo prédio e saudava gente que disparava foguete. Tomara que o foguete chegue, por Alá! Deixe que atirem o foguetinho, que o drone veja de onde saiu e deixe que Israel responda, para você ver” (3).

Na Colômbia, nas duas primeiras semanas de protestos contra a política econômica do governo, o saldo da repressão era de 43 mortes e 2.300 casos de violência policial (4). E como opina o “dissidente” Ávila? “Vamos viajar para a Colômbia, onde neste momento, vocês sabem, está acontecendo uma crise e existe violência. Não há repressão. (…) 'Colômbia, estamos com vocês', dizem. Mas com qual Colômbia você está? Com a guerrilha, com os terroristas, com os agentes de Maduro, com os incendiários, com os que querem destruir a democracia? (5)”

Assim se revelam, definitivamente, as posições de extrema-direita de quem foi, durante anos, apresentado na mídia como um “opositor moderado”. De fato, seu partido tem hoje, como representante para a Espanha, Lázaro Mireles, militante do partido xenófobo de extrema-direita Vox (6).

Um militante histórico da contrarrevolução cubana é o ex-agente da CIA e hoje comentarista internacional em veículos como a CNN, Carlos Alberto Montaner. Ele também avalizou Israel: “A lógica de Israel é absolutamente razoável. (…) De certa maneira, é uma guerra defensiva” (7). Mas Montaner preferiria que os bombardeios fossem em Cuba e executados pelo exército dos EUA. Há alguns dias, em Miami, em um fórum intitulado “Defesa da democracia nas Américas” (8), tomavam parte, entre outros, os ex-presidentes Álvaro Uribe, Mauricio Macri e Lenin Moreno, o ex-secretário-geral da OEA, Luis Almagro, e o cantor Yotuel Romero (9). Ali, Montaner propôs o seguinte: “Deve ser dado um ultimato a Cuba: ou deixa de apoiar o narcorregime de Maduro na Venezuela ou deve se atentar às consequências. (…) Isso quer dizer que se poderia recorrer ao Tratado de Assistência Recíproca, como fez Lyndon B. Johnson, em 1965, antes de invadir a República Dominicana. (…) Talvez baste a ameaça da invasão ou da destruição do aparato militar. (…) É incômodo pensar que poderia se recorrer à força, mas talvez não reste outro remédio” (10).

Nos últimos meses, os apelos da “dissidência” cubana à intervenção militar na ilha se intensificaram. Assim disse Orlando Gutiérrez-Boronat, de Miami: “É legítimo e pedimos uma intervenção internacional, liderada pelos EUA, para derrubar esse regime e dar-lhe um fim” (11). A mesma mensagem era lançada por Guillermo Fariñas, Prêmio Sakharov do Parlamento Europeu: “Concordo com um bloqueio total e concordo que, se aumentar a repressão, haja uma intervenção humanitária do TIAR porque Cuba, embora não pertença à OEA, está na zona geográfica do TIAR e o TIAR tem direito de intervir em Cuba” (12). Maykel Osorbo, rapper e integrante do chamado movimento San Isidro, foi ainda mais explícito: “Aqui tem é que meter fogo, irmão. Quer que isso mude? Fogo. (…) Eu apoio uma invasão agora mesmo. Vão invadir Cuba? Venham para cá (13)”.

Assim é o “pacifismo” da “dissidência” cubana e sua velha aspiração de ver os bombardeios de Gaza... em Havana.

Coordenação de legendagem: Antonio García Moreno. Apoio na edição: Natalia Allende

 1. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57150691
 2. https://www.clarin.com/mundo/-conmocionados-horrorizados-dijo-presidente-agencia-ap-ataque-sede-gaza_0_dva9B4EbC.html
 3. https://www.youtube.com/watch?v=cu8VLoXgrDo (min 10.12)
 4. https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/18/temblores-ong-documenta-2387-casos-violencia-policial-y-43-homicidios-desde-el-inicio-del-paro-nacional/
 5. https://www.youtube.com/watch?v=iqA4iVDrGrE
 6. https://gaceta.es/actualidad/el-apoyo-cubano-a-vox-es-la-voz-de-la-disidencia-al-castrismo-en-espana-20210408-1338/
 7. https://www.youtube.com/watch?v=hj14ERUmfPg
 8. https://www.jornada.com.mx/2021/05/12/opinion/017a1pol?s=09 
 9. https://www.radiotelevisionmarti.com/a/yotuel-romero-y-asiel-babastro-llevan-patria-y-vida-y-san-isidro-a-foro-continental/294650.html
 10. https://www.youtube.com/watch?v=6F080MnU_BY
 11. https://www.cubainformacion.tv/contra-cuba/20201205/89044/89044-desde-eeuu-se-paga-la-violencia-y-el-caos-en-cuba-y-se-habla-ya-de-una-intervencion
 12. https://www.youtube.com/watch?v=mFzzALuWYwA (min. 02.03.13)
 13. https://www.youtube.com/watch?v=uw44D_gvIMc (min. 4:57)
 14. https://www.youtube.com/watch?v=5u3flh4UmjQ
 15. https://www.youtube.com/watch?v=YSNZPUzlfHM

 

Gaza and Havana: love for the bombings of the Cuban “dissidence”

José Manzaneda, coordinator of Cubainformación. Translated by Laura V. Mor.- The so-called Cuban "dissidence" has no doubts about their paradigms of democracy and freedom: they are Israel and Colombia.

The Israeli bombings on Gaza have caused about 200 deaths among the Palestinian population in less than a week (1). A quarter of them were boys and girls. Those bombings have destroyed hundreds of homes, educational and health centers. Israel even blew up the headquarters of several Western news agencies (2). Eliécer Ávila, leader of the Cuban “dissident” group Somos +, justified it like this: “If the Palestinian people continue to be in complicity with those who attack Israel in a terrorist and cowardly way, then don't take the people away from me like that, look at me! they killed my aunt! Yes, yes, it is that your aunt lives in the same building and greeted people who went with a rocket up. May the rocket arrive, Allah! Let them shoot the rocket and let the drone see where it came from and let Israel respond, so you can see” (3).

In Colombia, in the first two weeks of protests against the government's economic policy, the repressive balance was 43 deaths and 2.300 cases of police violence (4). What does the "dissident" Avila think? “We are going to travel to Colombia, where at this moment, you know, there’s a crisis and there’s violence. There’s no repression. (…) Colombia we are with you !, they say. But what Colombia are you with? With the guerrillas, with the terrorists, with Maduro's agents, with the arsonists, with those who want to destroy democracy? (5)"

This is the way as the far-right positions of those who, for years, were presented in the media as a "moderate opponent" are definitely uncovered. In fact today, his party has Lázaro Mireles as its representative for Spain, a member of the xenophobic far-right party Vox (6).

A historical militant of the Cuban Counterrevolution is the former CIA agent and actually an international panelist in media such as CNN, Carlos Alberto Montaner. He also endorsed Israel: “Israel's logic is absolutely reasonable. (…) In a way it’s a defensive war” (7). But Montaner would prefer that the bombings’d be in Cuba and carried out by the US Army. A few days ago, in a forum in Miami entitled “Defense of Democracy in the Americas” (8), the former presidents Álvaro Uribe, Mauricio Macri and Lenin Moreno, the Secretary General of the OAS Luis Almagro or the singer Yotuel Romero took part (9). There, Montaner proposed the following: “Must be given an ultimátum to Cuba: either stop supporting Maduro's narco-regime in Venezuela or it must face the consequences. (…) That means that the Reciprocal Assistance Treaty could be used, as Lyndon B. Johnson did in 1965, before invading Dominican Republic. (…) Perhaps the threat of invasion or destruction of the military apparatus will suffice. (…) It’s uncomfortable to think that force could be used, but perhaps there is no other remedy(10).

In recent months, the calls of the Cuban "dissidence" for a military intervention on the island have intensified. This is what Orlando Gutiérrez-Boronat said from Miami: "It is legitimate and we are calling for an international intervention led by the United States to overthrow that regime and put an end to it" (11). The same message was launched by Guillermo Fariñas, Sakharov Prize of the European Parliament: “I agree with a total blockade and I agree that, if repression increases, there will be a humanitarian intervention by the TIAR because Cuba, even if it does not belong to the OAS, is in the geographical area of ​​the TIAR and the TIAR has the right to intervene in Cuba” (12). Maykel Osorbo, rapper and member of the so-called San Isidro Movement, was even more explicit: “Fire is what you have to put in here, brother. Do you want this change? Fire. (…) I support an invasion right now. Are they going to invade Cuba? Come here (13) ”.

This is the "pacifism" of the Cuban "dissidence" and its old aspiration to see the bombings of Gaza ... in Havana.

Subtitling coordination: Antonio García Moreno. Editing support: Natalia Allende.

 1. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57150691
 2. https://www.clarin.com/mundo/-conmocionados-horrorizados-dijo-presidente-agencia-ap-ataque-sede-gaza_0_dva9B4EbC.html
 3. https://www.youtube.com/watch?v=cu8VLoXgrDo (min 10.12)
 4. https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/18/temblores-ong-documenta-2387-casos-violencia-policial-y-43-homicidios-desde-el-inicio-del-paro-nacional/
 5. https://www.youtube.com/watch?v=iqA4iVDrGrE
 6. https://gaceta.es/actualidad/el-apoyo-cubano-a-vox-es-la-voz-de-la-disidencia-al-castrismo-en-espana-20210408-1338/
 7. https://www.youtube.com/watch?v=hj14ERUmfPg
 8. https://www.jornada.com.mx/2021/05/12/opinion/017a1pol?s=09 
 9. https://www.radiotelevisionmarti.com/a/yotuel-romero-y-asiel-babastro-llevan-patria-y-vida-y-san-isidro-a-foro-continental/294650.html
 10. https://www.youtube.com/watch?v=6F080MnU_BY
 11. https://www.cubainformacion.tv/contra-cuba/20201205/89044/89044-desde-eeuu-se-paga-la-violencia-y-el-caos-en-cuba-y-se-habla-ya-de-una-intervencion
 12. https://www.youtube.com/watch?v=mFzzALuWYwA (min. 02.03.13)
 13. https://www.youtube.com/watch?v=uw44D_gvIMc (min. 4:57)
 14. https://www.youtube.com/watch?v=5u3flh4UmjQ
 15. https://www.youtube.com/watch?v=YSNZPUzlfHM

 

Visita las redes sociales de Cubainformación:

https://www.facebook.com/cubainformacion
https://twitter.com/cubainformacion
https://www.instagram.com/cubainformacion/
https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos
Telegram: https://t.me/cubainformacion
Hazte socia-o de Cubainformación: https://cubainformacion.tv/campaigns/yotambiensoyci/donativo

Especiales
Nos prohibieron los medios rusos para que, sobre el conflicto de Ucrania, pudiéramos disfrutar de una información veraz… y plural. Tan plural como este titular: “Ucrania evacúa sus militares de la acería de Az...
Menzogne e scatti d’ira contro l'accordo medico Messico-Cuba (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Mensonges et crises de nerfs contre l&rsqu...
Baseball cubano a Miami: soufflé mediatico e rullo totalitario (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Le baseball cubain à Miami : so...
Lo último
La Columna
La Revista