Visitare Cuba è aiutare il popolo cubano (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

Kuba zu besuchen ist eine Hilfe für das kubanische Volk (Für die deutsche Version bitte über dem Bildschirm "CC" anklicken, die Sprache wählen und wiedergeben. Der deutsche Text ist auch auf dieser Seite weiter unten zu finden).

Το ταξίδι στην Κούβα βοηθά τον κουβανικό λαό (Ελληνική  έκδοση: κάντε κλικ στο CC στο βίντεο, επιλέξτε γλώσσα και αναπαράγετε. Μπορείτε να διαβάσετε το ελληνικό κείμενο παρακάτω)

Visiter Cuba, c’est aider le peuple cubain (Version française: Appuyez sur CC sur l'écran vidéo, sélectionnez la langue et de reproduire. Texte français peut être lu ci-dessous).

Visit Cuba is help to the Cuban people (English version: click CC on video screen, select language and play. Text in English can be found below).


En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

Coordinación de subtitulaciones: Antonio García Moreno.

Visitar Cuba es ayudar al pueblo cubano

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- La desaparición de ingresos por turismo en dos años de pandemia y las 200 sanciones previas impuestas por el Gobierno de EEUU son la causa directa de la durísima situación económica que vive, hoy, el pueblo cubano (1).

No es necesario comulgar políticamente con el Gobierno de La Habana para entender que la recuperación del turismo ayudará a sostener de nuevo los ahora deprimidos –por falta de recursos- programas públicos de salud o vivienda. Y, de manera mucho más directa, a devolver a 73.000 familias, las de quienes trabajan en hoteles y restaurantes, privados y públicos, el nivel de ingresos y la calidad de vida que perdieron al llegar la Covid-19 (2).

Por eso quienes, desde el exterior, intentan boicotear el turismo a Cuba para –supuestamente- dañar al Gobierno cubano, en realidad contra quien atentan es contra el pueblo cubano.

Hace unos días, cinco personas protestaban en Madrid, ante la sede del diario español “El País”, por un reportaje que animaba a visitar Cuba (3) y en el que se afirmaban cosas tan obvias y de sentido común como que, “si no llegan turistas, la población lo pasará aún peor” (4).

Y es que ese es, precisamente, el objetivo de los boicoteadores: que Cuba no recupere sus ingresos turísticos y, de esa manera, sigan faltando medicamentos, sutura y jeringuillas en los hospitales; se mantengan los apagones eléctricos y las colas en las gasolineras; y los salarios sigan sin alcanzar la escalada de precios por la escasez de alimentos. Que el pueblo llegue a la desesperación y, de ahí, a la insurrección.

Para eso diseñó el senador por la Florida Marco Rubio cada una de las 243 medidas añadidas al bloqueo, aprobadas por Donald Trump y que, en su mayoría, siguen en vigor. Sanciones que atacaron las remesas, los viajes y cruceros desde EEUU, los convenios médicos y las inversiones, y que pulverizaron cientos de millones de dólares para la economía cubana.

Pero llamar al boicot del turismo a Cuba, como apoyar abiertamente estas sanciones, es cruel e indefendible. Por eso deben inventar mensajes que edulcoren el crimen. Así, nos aseguran que los ingresos del turismo van a parar a GAESA, “una empresa militar –leemos- que controla el 70 por ciento de la economía” y “financia las operaciones de la Seguridad del Estado para reprimir las protestas pacíficas en Cuba” (5). Este “ente siniestro” tendría como aliados en el exterior –nos aseguran- a “las empresas españolas Meliá e Iberoestar”, contra quienes va dirigida también esta campaña de boicot.

Pero ¿qué es GAESA? Un holding de empresas del Estado cubano cuyos beneficios, como en toda economía de planificación socialista, no llegan a una élite de accionistas, sino al presupuesto público, el que sostiene la educación o la compra de alimentos para la canasta básica subvencionada. Ese es quid de la cuestión: que no llegue un dólar a ese presupuesto público.

Pero lo que llama la atención es que, desde esta facción fanatizada del “anticastrismo”, se ataque ahora al diario “El País”, por tener una “política editorial” amable hacia La Habana. ¿Amable? “El País” es el mayor espacio mediático de propaganda diaria contra la Revolución cubana en territorio español (6), y donde se aplica una censura férrea a toda voz que exprese simpatía hacia ella (7). El pasado marzo, entre tantos otros artículos venenosos, publicaba uno titulado “Cuba no es un parque de atracciones”, con el mismo mensaje de los boicoteadores de Madrid: “Cuando los turistas se alojan en hoteles en Cuba”, decía, “deberían saber que todos sus gastos van a las arcas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias” (8). Inventos como este cuentan con un espacio de total impunidad, sin derecho a respuesta, en medios como “El País”.

En todo caso, hay algo que se llama sentido común. Y cualquier persona que no tenga el corazón comido por el odio sabe que, hoy, visitar Cuba significa ayudar a su economía y, por tanto, a que mejore sus condiciones de vida este pueblo injustamente castigado.

 1. https://www.cubainformacion.tv/periodico/49-unblock-cuba-un-grito-recorre-europa-primavera-2023
 2. https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/el-turismo-cubano-continuara-siendo-la-locomotora-de-la-economia/
 3. https://elpais.com/elviajero/viajes-paco-nadal/2023-04-21/con-la-inflacion-disparada-y-tras-la-pandemia-es-buen-momento-para-viajar-a-cuba.html
 4. https://www.cibercuba.com/noticias/2023-04-27-u1-e208227-s27061-activistas-entregan-carta-protesta-al-periodico-pais-articulo
 5. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cubanos-protestan-contra-el-diario-el-pais-promover-turismo-cuba-n5334746
 6. https://elpais.com/babelia/2023-04-22/los-intrusos-el-tedio-de-las-rebeliones-en-bucle-de-cuba.html
 7. https://elpais.com/internacional/2023-04-20/el-parlamento-cubano-reelige-a-diaz-canel-como-presidente-quien-apuesta-por-mas-continuidad-dentro-de-la-continuidad.html
 8. https://agendapublica.elpais.com/noticia/18408/cuba-no-es-parque-atracciones

 

Visitare Cuba è aiutare il popolo cubano

José Manzaneda, coordinatore di Cubainformación

Traduzione: Francesco Monterisi

La scomparsa degli introiti per il turismo in due anni di pandemia e le 200 precedenti sanzioni imposte dal governo USA sono la causa diretta della durissima situazione economica che vive oggi il popolo cubano (1).

Non è necessario convenire politicamente con il governo dell'Avana per capire che la ripresa del turismo contribuirà a risostenere gli ora sofferenti -per mancanza di risorse- programmi pubblici di sanità o abitativi. E, in modo molto più diretto, restituire a 73mila famiglie, quelle che lavorano in alberghi e ristoranti, privati ​​e pubblici, il livello di reddito e la qualità della vita che hanno perso con l'arrivo del Covid-19 (2).

Ecco perché coloro che, dall'estero, tentano di boicottare il turismo a Cuba per –presumibilmente- danneggiare il Governo cubano, in realtà attaccano il popolo cubano.

Qualche giorno fa, cinque persone hanno protestato a Madrid, davanti alla sede del quotidiano spagnolo "El País", per un reportage che incoraggiava a visitare Cuba (3) e in cui si affermavano cose tanto ovvie e di buon senso come "se non arrivano i turisti, la popolazione se la passerà ancora peggio” (4).

Ed è proprio questo l'obiettivo dei boicottatori: che Cuba non recuperi le sue entrate turistiche e, in questo modo, continuino a mancare medicine, filo di sutura e siringhe negli ospedali; continuino i blackout elettrici e le code ai distributori di benzina; e i salari continuino a non raggiungere l'escalation dei prezzi per la scarsità di alimenti. Che il popolo giunga alla disperazione e, da lì, all'insurrezione.

Per questo, il senatore della Florida Marco Rubio ha progettato ciascuna delle 243 misure aggiunte al blocco, approvate da Donald Trump e che, per la maggior parte, sono ancora in vigore. Sanzioni che hanno attaccato le rimesse, i viaggi e crociere dagli USA, gli accordi medici e gli investimenti, e che hanno polverizzato centinaia di milioni di dollari per l'economia cubana.

Ma appellarsi al boicottaggio del turismo a Cuba, così come sostenere apertamente queste sanzioni, è crudele e indifendibile. Per questo devono inventare messaggi che addolciscano il crimine. Così ci assicurano che i proventi del turismo vanno a finire alla GAESA, "una società militare - leggiamo- che controlla il 70% dell'economia" e "finanzia le operazioni della Sicurezza di Stato per reprimere le proteste pacifiche a Cuba" (5). Questa "entità sinistra" avrebbe come alleati all'estero - ci assicurano - "le società spagnole Meliá e Iberoestar", contro cui è anche diretta questa campagna di boicottaggio.

Ma cos'è GAESA? Una holding di società statali cubane i cui benefici, come in ogni economia di pianificazione socialista, non giungono ad un’élite di azionisti, bensìal bilancio pubblico, quello che sostiene l'istruzione o l'acquisto di alimenti per il paniere sovvenzionato di base. Questo è il nocciolo della questione: che non un dollaro giunga a quel bilancio pubblico.

Ma ciò che colpisce è che, da questa fanatica fazione di "anti-castrismo", ora si attacchi il giornale "El País" per avere una "politica editoriale" amichevole verso l'Avana. Amichevole? “El País” è il più grande spazio mediatico di propaganda quotidiana contro la Rivoluzione cubana in territorio spagnolo (6), e dove si applica una ferrea censura a ogni voce che esprima simpatia nei suoi confronti (7). Lo scorso marzo, tra tanti altri articoli velenosi, ne pubblicava uno intitolato "Cuba non è un parco divertimenti", con lo stesso messaggio dei boicottatori di Madrid: "Quando i turisti soggiornano negli hotel a Cuba", diceva, "dovrebbero sapere che tutte le loro spese vanno nelle casse delle Forze Armate Rivoluzionarie” (8). Invenzioni come questa hanno uno spazio di totale impunità, senza diritto di replica, in media come “El País”.

In ogni caso, c'è qualcosa chiamato buon senso. E qualsiasi persona che non abbia il cuore divorato dall'odio sa che, oggi, visitare Cuba significa aiutare la sua economia e, quindi, migliorare le proprie condizioni di vita di questo popolo ingiustamente punito.

 1. https://www.cubainformacion.tv/periodico/49-unblock-cuba-un-grito-recorre-europa-primavera-2023
 2. https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/el-turismo-cubano-continuara-siendo-la-locomotora-de-la-economia/
 3. https://elpais.com/elviajero/viajes-paco-nadal/2023-04-21/con-la-inflacion-disparada-y-tras-la-pandemia-es-buen-momento-para-viajar-a-cuba.html
 4. https://www.cibercuba.com/noticias/2023-04-27-u1-e208227-s27061-activistas-entregan-carta-protesta-al-periodico-pais-articulo
 5. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cubanos-protestan-contra-el-diario-el-pais-promover-turismo-cuba-n5334746
 6. https://elpais.com/babelia/2023-04-22/los-intrusos-el-tedio-de-las-rebeliones-en-bucle-de-cuba.html
 7. https://elpais.com/internacional/2023-04-20/el-parlamento-cubano-reelige-a-diaz-canel-como-presidente-quien-apuesta-por-mas-continuidad-dentro-de-la-continuidad.html
 8. https://agendapublica.elpais.com/noticia/18408/cuba-no-es-parque-atracciones

 

Kuba zu besuchen ist eine Hilfe für das kubanische Volk

Übersetzung und Untertitel: Angelika Becker

José Manzaneda, Koordinator von Cubainformación. Das Ausbleiben von Einnahmen aus dem Tourismus während der zwei Jahre Pandemie und die vorherigen 200 Sanktionen der Regierung der Vereinigten Staaten sind die direkten Gründe für die äußerst schwierige wirtschaftliche Situation, die das kubanische Volk heute durchlebt (1).

Es ist nicht notwendig, politisch mit der Regierung in Havanna einverstanden zu sein, um zu verstehen, dass die Erholung des Tourismus dabei helfen würde, wieder die öffentlichen Programme für Gesundheit und Wohnungsbau zu stützen, die - wegen des Fehlens von Ressourcen – ziemlich danieder liegen. Und auf eine sehr viel direktere Weise für 73.000 Familien das Niveau der Einkünfte und die Lebensqualität verbessern würde, die in privaten oder öffentlichen Hotels und Restaurants arbeiten, die diese mit dem Aufkommen von Covid 19 verloren haben (2).

Deshalb greifen jene, die von außen den Tourismus nach Kuba boykottieren und damit die kubanische Regierung schädigen wollen, in Wirklichkeit das kubanische Volk selbst an.

Vor einigen Tagen protestierten fünf Personen in Madrid, vor dem Sitz der spanischen Tageszeitung „El País“ wegen einer Reportage, die dazu anregte, Kuba zu besuchen (3) und in der einige offensichtliche Tatsachen und der Allgemeinplatz bestätigt wurden, dass „wenn keine Touristen kommen, wird es der Bevölkerung noch schlechter gehen“(4).

Und das ist genau das Ziel der Boykotteure: dass Kuba seine Einkünfte aus dem Tourismus nicht steigern kann und damit weiterhin Medikamente, medizinische Nähte und Injektionsspritzen in den Krankenhäusern fehlen, dass es weiterhin Stromausfälle gibt und Schlangen an den Tankstellen. Und dass die Einkommen nicht ausreichen beim Anstieg der Preise aufgrund der Knappheit von Lebensmitteln. Damit das Volk in Verzweiflung gerät und von da aus putscht.

Genau dazu hatte der Senator in Florida, Marco Rubio, jede dieser 243 Maßnahmen in Ergänzung zur Blockade konzipiert, die von Donald Trump in Kraft gesetzt wurden und die in ihrer Mehrzahl weiterhin gültig sind. Sanktionen, die die Überweisungen an die Familie attackieren, ebenso Reisen und Kreuzfahrtschiffe aus den USA, Angriffe auf die medizinischen Abkommen und die Investitionen. Auf diese Weise lösten sich Hunderte von Millionen für die kubanische Wirtschaft in Luft auf.

Aber zum Boykott des Tourismus nach Kuba aufzurufen ist ebenso wie offen diese Sanktionen zu unterstützen, grausam und unhaltbar. Deshalb müssen sie Nachrichten erfinden, die das Verbrechen versüßen sollen. So geben sie an, dass die Einkünfte aus dem Tourismus in die Taschen von GAESA gehen – „einem militärischen Unternehmen, das – so lesen wir – 70 % der Wirtschaft kontrolliert“ und „die Operationen der Staatssicherheit zur Unterdrückung der friedlichen Proteste in Kuba finanziert“ (5). Und diese“suspekte Behörde“ habe als Verbündete im Ausland – wie sie versichern – „die spanischen Unternehmen Meliá und Ibersostar“, gegen die sich diese Boykottkampagne ebenfalls richtet.

Aber wer ist GAESA? Ein Holding von kubanischen Staatsunternehmen, deren Gewinne wie allgemein in der ganzen sozialistischen Planwirtschaft nicht an eine Elite von Aktionären gehen, sondern eingehen in den öffentlichen Haushalt, der das Erziehungswesen finanziert oder den Kauf von Lebensmitteln für den subventionierten Basis-Warenkorb. Das ist der springende Punkt: dass nicht ein Dollar in diesen öffentlichen Haushalt gelangt.

Aber was ins Auge springt ist, dass diese fanatische Bande von Anticastrismus jetzt die Tageszeitung „El País“ angreift, weil sie eine freundliche „verlegerische Haltung“ Havanna gegenüber habe. Freundlich? „El País ist das größte Propaganda-Medium gegen die kubanische Revolution auf dem Territorium Spaniens (6), wo man auch eine eiserne Zensur ausübt gegenüber allen Stimmen, die Sympathie für Kuba ausdrücken (7). Im vergangenen März wurde unter anderen giftigen Artikeln einer veröffentlicht mit dem Titel „Kuba ist kein Vergnügungspark“ mit der gleichen Botschaft der Boykotteure in Madrid: „Wenn die Touristen in Hotels in Kuba übernachten, sollten sie wissen, dass alle ihre Gelder in der Kasse der Revolutionären Streitkräfte landen“(8). 

Erfindungen wie diese können von einem völlig straffreien Raum ausgehen, ohne das Recht auf eine Entgegnung in Medien wie „El País“.

Auf jeden Fall gibt es so etwas wie den gesunden Menschenverstand. Und jeder Mensch, der nicht ein vom Hass zerfressenes Herz hat, weiß, dass heute Kuba besuchen gleichzeitig bedeutet, seine Wirtschaft zu unterstützen und vor allem zur Verbesserung der Lebensbedingungen dieses so ungerecht bestraften Volkes beizutragen.

 1. https://www.cubainformacion.tv/periodico/49-unblock-cuba-un-grito-recorre-europa-primavera-2023
 2. https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/el-turismo-cubano-continuara-siendo-la-locomotora-de-la-economia/
 3. https://elpais.com/elviajero/viajes-paco-nadal/2023-04-21/con-la-inflacion-disparada-y-tras-la-pandemia-es-buen-momento-para-viajar-a-cuba.html
 4. https://www.cibercuba.com/noticias/2023-04-27-u1-e208227-s27061-activistas-entregan-carta-protesta-al-periodico-pais-articulo
 5. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cubanos-protestan-contra-el-diario-el-pais-promover-turismo-cuba-n5334746
 6. https://elpais.com/babelia/2023-04-22/los-intrusos-el-tedio-de-las-rebeliones-en-bucle-de-cuba.html
 7. https://elpais.com/internacional/2023-04-20/el-parlamento-cubano-reelige-a-diaz-canel-como-presidente-quien-apuesta-por-mas-continuidad-dentro-de-la-continuidad.html
 8. https://agendapublica.elpais.com/noticia/18408/cuba-no-es-parque-atracciones

 

Το ταξίδι στην Κούβα βοηθά τον κουβανικό λαό

José Manzaneda, συντονιστής του Cubainformación. La Red Solid@ria Griega, Eλληνικά και υπότιτλοι- Η εξαφάνιση των εσόδων από τον τουρισμό στα δύο χρόνια πανδημίας και οι 200 προηγούμενες κυρώσεις που επέβαλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι η άμεση αιτία της σκληρής οικονομικής κατάστασης που βιώνει σήμερα ο κουβανικός λαός (1).

 Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί κανείς πολιτικά με την κυβέρνηση της Αβάνας για να καταλάβει ότι η ανάκαμψη του τουρισμού θα βοηθήσει να στηριχθούν και πάλι τα πλέον υποβαθμισμένα - λόγω έλλειψης πόρων - προγράμματα δημόσιας υγείας και στέγασης. Και, πολύ πιο άμεσα, θα βοηθήσει να επιστρέψουν 73.000 οικογένειες, όσες εργάζονται σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, ιδιωτικά και δημόσια, το επίπεδο εισοδήματος και η  ποιότητα ζωής που έχασαν με την άφιξη του Covid-19 (2).

Γι αυτό όσοι, από το εξωτερικό, προσπαθούν να μποϊκοτάρουν τον τουρισμό στην Κούβα για να βλάψουν -υποτίθεται- την κουβανική κυβέρνηση, στην πραγματικότητα επιτίθενται στον κουβανικό λαό.

 Πριν από λίγες ημέρες, πέντε άτομα διαμαρτυρήθηκαν στη Μαδρίτη, έξω από την έδρα της ισπανικής εφημερίδας "El País",  για ένα δημοσίευμα που προέτρεπε ,να επισκεφθεί κανείς την Κούβα (3) και το οποίο ανέφερε τόσο προφανή και λογικά πράγματα όπως ότι "αν δεν έρθουν τουρίστες, ο πληθυσμός θα περάσει ακόμη χειρότερα" (4).

Και αυτός ακριβώς είναι ο στόχος των «σαμποτέρ»: να μην ανακτήσει η Κούβα τα τουριστικά της έσοδα και, ως αποτέλεσμα, να συνεχίσουν να υπάρχουν ελλείψεις σε φάρμακα, ιατρικά είδη και σύριγγες στα νοσοκομεία, να συνεχίσουν  οι διακοπές ρεύματος και οι ουρές στα πρατήρια καυσίμων και οι μισθοί να συνεχίσουν να υπολείπονται των κλιμακούμενων τιμών λόγω της έλλειψης τροφίμων. Ώστε ο λαός να φτάσει στην απελπισία και από εκεί και πέρα, στην εξέγερση.

Γι αυτό ο γερουσιαστής της Φλόριντα Μάρκο Ρούμπιο σχεδίασε κάθε ένα από τα 243 μέτρα που προστέθηκαν στον αποκλεισμό από τον Ντόναλντ Τραμπ και τα οποία, ως επί το πλείστον, εξακολουθούν να ισχύουν. Κυρώσεις που επιτίθονται σε εμβάσματα, ταξίδια και κρουαζιέρες από τις ΗΠΑ, ιατρικές συμφωνίες και επενδύσεις και που κονιορτοποίησαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την κουβανική οικονομία.

Αλλά το να καλεί κανείς σε μποϊκοτάζ του τουρισμού στην Κούβα, όπως και το να υποστηρίζει ανοιχτά αυτές τις κυρώσεις, είναι σκληρό και αδικαιολόγητο. Γι' αυτό πρέπει να ανακαλύψουν θέματα που θα απαλύνουν  το έγκλημα. Έτσι, μας διαβεβαιώνουν ότι τα έσοδα από τον τουρισμό καταλήγουν στην GAESA, "μια στρατιωτική εταιρεία", διαβάζουμε, "που ελέγχει το 70% της οικονομίας" και "χρηματοδοτεί επιχειρήσεις της Κρατικής Ασφάλειας για την καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων στην Κούβα" (5). Αυτή η "σκοτεινή οντότητα" θα έχει ως συμμάχους στο εξωτερικό -μας διαβεβαιώνουν- "τις ισπανικές εταιρείες Meliá και Iberoestar", εναντίον των οποίων στρέφεται επίσης αυτή η εκστρατεία μποϊκοτάζ.

Αλλά τι είναι η GAESA; Μια εταιρεία χαρτοφυλακίου κρατικών επιχειρήσεων της Κούβας, τα κέρδη της οποίας, όπως σε κάθε σοσιαλιστική σχεδιασμένη οικονομία, δεν πηγαίνουν σε μια ελίτ μετόχων, αλλά στον δημόσιο προϋπολογισμό, ο οποίος στηρίζει την εκπαίδευση ή την αγορά τροφίμων για το βασικό επιδοτούμενο καλάθι αγαθών. Αυτή είναι η ουσία του θέματος: ότι ούτε ένα δολάριο δεν φτάνει σε αυτόν τον δημόσιο προϋπολογισμό.

 Αλλά αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι αυτή η φανατική τάση του "αντικαστρισμού" επιτίθεται τώρα στην εφημερίδα "El País" επειδή έχει μια "εκδοτική πολιτική" φιλική προς την Αβάνα.   Φιλική; Η "El País" είναι το μεγαλύτερο μέσο ενημέρωσης καθημερινής προπαγάνδας κατά της Κουβανικής Επανάστασης στην Ισπανία (6), και η οποία εφαρμόζει  αυστηρή λογοκρισία σε κάθε φωνή που εκφράζει συμπάθεια προς αυτήν (7).  Τον περασμένο Μάρτιο, ανάμεσα σε πολλά άλλα δηλητηριώδη άρθρα, δημοσίευσε ένα με τίτλο "Η Κούβα δεν είναι λούνα παρκ", με το ίδιο μήνυμα με τους σαμποτέρ της Μαδρίτης: "Όταν οι τουρίστες μένουν σε ξενοδοχεία στην Κούβα", έλεγε, "θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα χρήματα που ξοδεύουν πηγαίνουν στα ταμεία των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων". Εφευρέσεις όπως αυτή έχουν χώρο απόλυτης ατιμωρησίας, χωρίς δικαίωμα απάντησης, σε μέσα ενημέρωσης όπως η "El País".

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει κάτι που ονομάζεται κοινή λογική. Και όποιος δεν έχει κάψει την καρδιά του από το μίσος, γνωρίζει ότι σήμερα, το ταξίδι στην Κούβα σημαίνει ότι βοηθάει την οικονομία της και, επομένως, βοηθάει αυτόν τον άδικα τιμωρημένο λαό να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής του.

 1. https://www.cubainformacion.tv/periodico/49-unblock-cuba-un-grito-recorre-europa-primavera-2023
 2. https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/el-turismo-cubano-continuara-siendo-la-locomotora-de-la-economia/
 3. https://elpais.com/elviajero/viajes-paco-nadal/2023-04-21/con-la-inflacion-disparada-y-tras-la-pandemia-es-buen-momento-para-viajar-a-cuba.html
 4. https://www.cibercuba.com/noticias/2023-04-27-u1-e208227-s27061-activistas-entregan-carta-protesta-al-periodico-pais-articulo
 5. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cubanos-protestan-contra-el-diario-el-pais-promover-turismo-cuba-n5334746
 6. https://elpais.com/babelia/2023-04-22/los-intrusos-el-tedio-de-las-rebeliones-en-bucle-de-cuba.html
 7. https://elpais.com/internacional/2023-04-20/el-parlamento-cubano-reelige-a-diaz-canel-como-presidente-quien-apuesta-por-mas-continuidad-dentro-de-la-continuidad.html
 8. https://agendapublica.elpais.com/noticia/18408/cuba-no-es-parque-atracciones

 

Espace "Leçons de manipulation" sur Cubainformacion TV

Traduction : Rose-Marie LOU

Coordination des sous-titres : Antonio Garcia Moreno.

Visiter Cuba, c’est aider le peuple cubain

José Manzaneda, coordinateur de Cubainformacion.

- La disparition des revenus du tourismependant les deux ans de pandémie et les 200 sanctions qui l’ont précédée, imposées par le gouvernement des États-Unis sont la cause directe de la situation économique extrêmement difficile que vit aujourd’hui le peuple cubain (1).

Il n’est pas nécessaire de communier politiquement avec le Gouvernement de La Havane pour comprendre que la reprise du tourismeaidera à soutenir à nouveau les programmes publics de santé ou de logement qui sont actuellement restreints, faute de ressources. Et, de manière beaucoup plus directe, à redonneraux 73000 familles, celles qui travaillent dans les hôtels et restaurants, privés et publics, le niveau de revenus et la qualité de vie qu’elles ont perdus avec l’arrivée de la Covid-19 (2).

C’est pourquoi ceux qui, de l’extérieur, tentent de boycotter le tourisme à Cuba pour, soi-disant, nuire au gouvernement cubain, nuisent en réalité au peuple cubain.

Il y a quelques jours, cinq personnes manifestaient à Madrid, devant le siège du quotidien espagnol "El Pais", à cause d’un reportage encourageant à visiter Cuba (3) et dans lequel on affirmait des choses aussi évidentes et de bon sens que "si les touristes n’arrivent pas, la population vivra encore plus mal" (4).

Et c’est précisément l’objectif des boycotteurs : que Cuba ne récupère pas ses revenus du tourisme et donc que les médicaments, les fils de suture et les seringues continuent de manquer dans les hôpitaux; que les coupures d’électricité et les files d’attente aux stations-service persistent; et que les salaires ne suivent toujours pas la hausse des prix due à la rareté des aliments. Tout ça pour que le peuple en arrive au désespoir et, de là, à l’insurrection.

C’est pour cela que le sénateur de Floride Marco Rubio a conçu chacune des 243 mesures qui se sont rajoutées au blocus, validées par Donald Trump et qui, pour la plupart, sont toujours en vigueur. Ces sanctions se sont attaquées aux envois de fonds, aux voyages et aux croisières depuis les USA, aux conventions médicales et aux investissements, et ont pulvérisé des centaines de millions de dollars pour l’économie cubaine.

Mais appeler au boycott du tourisme à Cuba, tout comme soutenir ouvertement les sanctions, est cruel et indéfendable. Alors, ils doivent inventer des messages qui édulcorent le crime.C’est ainsi, qu’on nous assure que les revenus du tourisme vont à GAESA, "une entreprise militaire, lisons-nous, qui contrôle 70 % de l’économie" et "finance les opérations de la Sécurité de l’Etat pour réprimer les manifestations pacifiques à Cuba" (5). Cette "sinistre entité" aurait pour alliés à l’étranger, nous assurent-ils, les "entreprises espagnoles Meliá et Iberoestar", contre lesquelles cette campagne de boycott est également dirigée.

Mais qu’est-ce que GAESA? Une holding d’entreprises de l’Etat cubain dont les bénéfices, comme dans toute économie de planification socialiste, ne profitent pas à une élite d’actionnaires, mais au budget public, qui finance l’éducation ou l’achat de nourriture pour le panier de base subventionné. Et voilà le cœur du problème : pas un dollar ne devrait arriver dans ce budget public.

Mais ce qui est curieux, c’est que, de cette faction fanatisée de l’anti-castrisme", s’attaque maintenant au quotidien "El Pais", car il aurait une "politique éditoriale" aimable envers La Havane. Aimable ? "El Pais" est le plus grand espace médiatique de propagande quotidienne contre la Révolution cubaine sur le territoire espagnol (6), et une censure de fery est appliquée à toute voix exprimant de la sympathie pour elle (7). En mars dernier, au milieu de tant d’autres articles venimeux, il en a publié un intitulé "Cuba n’est pas un parc d’attractions", avec le même message que les boycotteurs de Madrid : "Quand les touristes séjournent dans des hôtels à Cuba", dit-il, "ils devraient savoir que toutes leurs dépenses vont dans les caisses des Forces Armées Révolutionnaires" (8). De telles inventions jouissent d’une impunité totale, sans le moindre droit de réponse, dans des médias comme "El Pais".

 En tout cas, il y a quelque chose qui s’appelle le bon sens. Et toute personne qui n’a pas le cœur dévoré par la haine sait qu’aujourd’hui, visiter Cuba signifie aider son économie et, par conséquent, améliorer les conditions de vie ce peuple injustement puni.

(1)  https://www.cubainformacion.tv/periodico/49-unblock-cuba-un-grito-recorre-europa-primavera-2023

(2) https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/el-turismo-cubano-continuara-siendo-la-locomotora-de-la-economia/

(3) https://elpais.com/elviajero/viajes-paco-nadal/2023-04-21/con-la-inflacion-disparada-y-tras-la-pandemia-es-buen-momento-para-viajar-a-cuba.html

(4)  https://www.cibercuba.com/noticias/2023-04-27-u1-e208227-s27061-activistas-entregan-carta-protesta-al-periodico-pais-articulo

(5)  https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cubanos-protestan-contra-el-diario-el-pais-promover-turismo-cuba-n5334746

(6)  https://elpais.com/babelia/2023-04-22/los-intrusos-el-tedio-de-las-rebeliones-en-bucle-de-cuba.html

(7)  https://elpais.com/internacional/2023-04-20/el-parlamento-cubano-reelige-a-diaz-canel-como-presidente-quien-apuesta-por-mas-continuidad-dentro-de-la-continuidad.html

(8)  https://agendapublica.elpais.com/noticia/18408/cuba-no-es-parque-atracciones

 

Visit Cuba is help to the Cuban people

José Manzaneda, coordinator of Cubainformacion. Translated by Laura V. Mor.-

The disappearance of income from tourism in two years of the pandemic and the 200 previous sanctions imposed by the US Government are the direct cause of the extremely harsh economic situation that the Cuban people are experiencing today (1).

It is not necessary to commune politically with the Government of Havana to understand that the recovery of tourism will help sustain once again the now depressed public health or housing programs, due to lack of resources. And, in a much more direct way, to return to 73,000 families, whom work in hotels and restaurants, private and public, the level of income and quality of life that they lost when Covid-19 arrived (2).

That is why those who try to boycott tourism to Cuba from abroad to –supposedly- damage the Cuban Government, in reality they are attacking to the Cuban people.

A few days ago, five people protested in front of the headquarters of the Spanish newspaper "El País" in Madrid for a report that encouraged visiting Cuba (3) which affirmed that "if no tourists arrive, the population will have an even worse time” (4), something obvious and with common sense.

This is precisely the objective of the boycotters: that Cuba does not recover its tourist income and medicines, sutures and syringes continue to be lacking in hospitals; electricity blackouts and queues at gas stations continue; and wages continue without reaching the escalation of prices due to food shortages. May the people reach despair and, from there, an insurrection.

The Florida Senator Marco Rubio designed for that each of the 243 measures added to the blockade, approved by Donald Trump and which are still in force for the most part. Sanctions that attacked remittances, trips and cruises from the US, medical agreements and investments, and that pulverized hundreds of millions of dollars for the Cuban economy.

But calling for a boycott of tourism to Cuba, like openly supporting these sanctions, is cruel and indefensible. That is why they must invent messages that sweeten the crime. Thus, they assure us that the income from tourism goes to GAESA, "a military company -we read- that controls 70 percent of the economy" and "finances State Security operations to suppress peaceful protests in Cuba". (5). This "sinister entity" would have as allies abroad - they assure us - "the Spanish companies Meliá and Iberoestar", against whom this boycott campaign is also directed.

But what is GAESA? A holding of Cuban State companies whose benefits, as in any socialist planning economy, do not reach an elite shareholder, but rather the public budget, which supports education or the purchase of food for the basic subsidized basket. That is the crux of the matter: that a dollar does not reach that public budget.

But what is striking is that from this fanatical faction of “anti-Castroism”, the newspaper “El País” is now being attacked for having a friendly “editorial policy” towards Havana. Gentle? “El País” is the largest media space for daily propaganda against the Cuban Revolution in Spanish territory (6) and where iron censorship is applied to every voice that expresses sympathy towards it (7). Last March, among many other poisonous articles, this newspaper published one titled "Cuba is not an amusement park," with the same message as the boycotters in Madrid: "When tourists stay in hotels in Cuba" said, "they should know that all their expenses go to the coffers of the Revolutionary Armed Forces” (8). Inventions like this have a space of total impunity, without the right to a response, in media such as “El País”.

In any case, there is something called common sense. Anyone who does not have a heart eaten by hatred knows that, today, visiting Cuba means helping its economy and, therefore, helping this unjustly punished people improve their living conditions.

(1)  https://www.cubainformacion.tv/periodico/49-unblock-cuba-un-grito-recorre-europa-primavera-2023

(2) https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/el-turismo-cubano-continuara-siendo-la-locomotora-de-la-economia/

(3) https://elpais.com/elviajero/viajes-paco-nadal/2023-04-21/con-la-inflacion-disparada-y-tras-la-pandemia-es-buen-momento-para-viajar-a-cuba.html

(4)  https://www.cibercuba.com/noticias/2023-04-27-u1-e208227-s27061-activistas-entregan-carta-protesta-al-periodico-pais-articulo

(5)  https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cubanos-protestan-contra-el-diario-el-pais-promover-turismo-cuba-n5334746

(6)  https://elpais.com/babelia/2023-04-22/los-intrusos-el-tedio-de-las-rebeliones-en-bucle-de-cuba.html

(7)  https://elpais.com/internacional/2023-04-20/el-parlamento-cubano-reelige-a-diaz-canel-como-presidente-quien-apuesta-por-mas-continuidad-dentro-de-la-continuidad.html

(8)  https://agendapublica.elpais.com/noticia/18408/cuba-no-es-parque-atracciones

 

Visita las redes sociales de Cubainformación:

https://www.facebook.com/cubainformacion
https://twitter.com/cubainformacion
https://www.instagram.com/cubainformacion/
https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos
https://www.tiktok.com/@cubainformacion.tv

Telegram: https://t.me/cubainformacion
Hazte socia-o de Cubainformación: https://cubainformacion.tv/campaigns/yotambiensoyci/donativo

Especiales
Una flotta fantasma per aggirare il blocco a Cuba? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Ένας στόλος-&p...
Turismo a Cuba: chiavi di una guerra (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Τουρισμός στην...
Investimento a Cuba sotto il fuoco mediatico (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Investment in Cuba under media fire (English version: click CC on vi...
Lo último
La Columna
La Revista