Chris Smalls si unisce alla lotta contro il blocco di Cuba (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

Chris Smalls rejoint la lutte contre le blocus de Cuba (Version française: Appuyez sur CC sur l'écran vidéo, sélectionnez la langue et de reproduire. Texte français peut être lu ci-dessous).

Ο Κρις Σμολςστον αγώνα κατά του αποκλεισμού της Κούβας (Ελληνική  έκδοση: κάντε κλικ στο CC στο βίντεο, επιλέξτε γλώσσα και αναπαράγετε. Μπορείτε να διαβάσετε το ελληνικό κείμενο παρακάτω)


En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

Chris Smalls se une a la lucha contra el bloqueo a Cuba

Cubainformación TV.- Recientemente fallecía el artista Harry Belafonte, y su activismo por los derechos civiles era subrayado en todas las notas de prensa. No así su simpatía y solidaridad con Cuba.

Lo mismo ocurrió con Nelson Mandela, siempre fiel a la Revolución cubana.

Hace unos días pasaba por La Habana Chris Smalls, fundador del primer sindicato en la empresa Amazon y, según la revista Time, una de las 100 personalidades más influyentes del mundo.

Smalls publicó en Twitter: “tuve el Honor de reunirme con Miguel Díaz-Canel. Lucharemos juntos por el fin a las inhumanas sanciones contra Cuba. El pueblo cubano tiene un gran presidente”.

Estas palabras no han pasado el rodillo de la censura mediática. Como tampoco la detención por la policía, durante horas, en los aeropuertos de Miami y Newark, de jóvenes que, junto a Smalls, regresaban de participar en un acto de apoyo a la Isla.

Curiosamente, ese mismo día oíamos al portavoz del Departamento de Estado acusando a Cuba, una vez más, de “violar las libertades”.

¿Como la libertad sindical? ¿Esa que tanto se respeta en EEUU? En el gigante Amazon, Chris Smalls tuvo que luchar contra una brutal maquinaria de amenazas y chantajes, algo común a todas las grandes empresas de EEUU, para poder legalizar siquiera un sindicato.

Por los “Mártires de Chicago”, que murieron luchando por la jornada de ocho horas, se celebra el Primero de Mayo en todo el mundo. Salvo en EEUU, donde ni siquiera es un día festivo.

Sí, sí, todo esto… en “el país de las libertades”.

 

Presentación: Lázaro Oramas. Edición de video: Ane Lópes. Redacción: José Manzaneda.

 

Chris Smalls si unisce alla lotta contro il blocco di Cuba

Traduzione: Francesco Monterisi

Recentemente è venuto a mancare l'artista Harry Belafonte, e il suo attivismo per i diritti civili è stato sottolineato in tutti i comunicati stampa. Non così la sua simpatia e solidarietà con Cuba.

Lo stesso è accaduto con Nelson Mandela, sempre fedele alla Rivoluzione cubana.

Pochi giorni fa era di passaggio all'Avana Chris Smalls, fondatore del primo sindacato della compagnia Amazon e, secondo la rivista Time, una delle 100 personalità più influenti al mondo.

Smalls ha pubblicato su Twitter: “ho avuto l'onore di incontrare Miguel Díaz-Canel. Lotteremo insieme per porre fine alle inumane sanzioni contro Cuba. Il popolo cubano ha un grande presidente”.

Queste parole non hanno superato il rullo della censura mediatica. Come neppure la detenzione da parte della polizia, per ore, negli aeroporti di Miami e Newark, di giovani che, insieme a Smalls, tornavano dalla partecipazione a un atto di sostegno all'Isola.

Curiosamente, quello stesso giorno abbiamo sentito il portavoce del Dipartimento di Stato accusare Cuba, ancora una volta, di "violare le libertà".

Come la libertà sindacale? Quella che tanto si rispetta negli USA? Nel gigante Amazon, Chris Smalls ha dovuto lottare contro una brutale macchina di minacce e ricatti, qualcosa di comune a tutte le grandi aziende USA, per poter legalizzare persino un sindacato.

Per i “Martiri di Chicago”, che morirono lottando per la giornata di otto ore, il Primo Maggio viene celebrato in tutto il mondo. Tranne negli USA, dove non è neppure un giorno festivo.

Sì, sì, tutto questo... nel "paese delle libertà".

 

Chris Smalls rejoint la lutte contre le blocus de Cuba

Traduction : Rose-Marie LOU

Récemment, l’artiste Harry Belafonte est décédé, et son activisme pour les droits civiques a été souligné dans tous les communiqués de presse. Mais pas sa sympathie et sa solidarité avec Cuba.

Ce fut la même chose pour Nelson Mandela, toujours fidèle à la Révolution cubaine.

Il y a quelques jours, Chris Smalls, fondateur du premier syndicat de l’entreprise Amazon, est passé par La Havane et, selon le magazine Time, il est l’une des 100 personnalités les plus influentes au monde.

Smalls a publié sur Twitter : "J’ai eu l’honneur de rencontrer Miguel Diaz-Canel. Nous lutterons ensemble pour la fin des sanctions inhumaines contre Cuba. Le peuple cubain a un grand président".

Ces paroles n’ont pas échappé au rouleau compresseur de la censure médiatique. Pas plus que l’arrestation par la police, pendant plusieurs heures, dans les aéroports de Miami et de Newark, des jeunes qui, avec Smalls, revenaient d’une action de soutien à l’île.

Curieusement, ce même jour, nous avons entendu le porte-parole du Département d’Etat accuser une fois de plus Cuba de "violer les libertés".

Comme la liberté syndicale ? Celle qui est tant respectée aux États-Unis ? Dans le géant Amazon, Chris Smalls a dû lutter contre un dispositif brutal de menaces et de chantage, ce qui est commun à toutes les grandes entreprises des Etats-Unis, pour arriver à légaliser ne serait-ce qu’un syndicat.

En souvenir des "Martyrs de Chicago", qui sont morts en luttant pour la journée de huit heures, le premier mai est célébré dans le monde entier. Sauf aux Etats-Unis, où ce n’est même pas un jour férié.

Si, si, tout ça... au "pays des libertés".

Présentation : LázaroOramas. Montage vidéo : Ane Lópes. Rédaction : José Manzaneda.

 

Ο Κρις Σμολςστον αγώνα κατά του αποκλεισμού της Κούβας

CubainformaciónTV.- Ελληνικά και υπότιτλοι: LaRedSolid@riaGriega/  Πρόσφατα, πέθανε ο καλλιτέχνης Χάρυ Μπελαφόντε   και ο ακτιβισμός του για τα πολιτικά δικαιώματα τονίστηκε σε όλα τα δημοσιεύματα. Όχι όμως και η συμπάθεια και η αλληλεγγύη του προς την Κούβα.

Το ίδιο συνέβη και για τον Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος ήταν πάντα πιστός στην Κουβανική Επανάσταση.

Πριν από λίγες ημέρες πέρασε από την Αβάνα ο Κρις Σμολς, ιδρυτής του πρώτου συνδικάτου στην Amazon και, σύμφωνα με το περιοδικό Time, μία από τις 100 προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο.

 Ο Σμόλς έγραψε στο Twitter: "Τιμή μου που συναντήθηκα με τον ΜιγκελΝτίαςΚανέλ . Θα αγωνιστούμε μαζί για τον τερματισμό των απάνθρωπων κυρώσεων κατά της Κούβας. Ο κουβανικός λαός έχει έναν σπουδαίο πρόεδρο"

Αυτά τα λόγια δεν πέρασαν από τη λογοκρισία των μέσων ενημέρωσης. Ούτε και η πολύωρη κράτηση από την αστυνομία στα αεροδρόμια του Μαϊάμι και του Νεας Υόρκης νέων ανθρώπων που, μαζί με τον Σμολς, επέστρεφαν από εκδήλωση αλληλεγγύης με την Κούβα.

Περιέργως, την ίδια ημέρα ακούσαμε τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να κατηγορεί την Κούβα, για άλλη μια φορά, ότι "παραβιάζει τις ελευθερίες".

Όπως οι συνδικαλιστικές ελευθερίες ;   Που είναι τόσο σεβαστές στις ΗΠΑ; Στον κολοσσό Amazon, ο Κρις Σμολς χρειάστηκε να παλέψει ενάντια σε έναν βάναυσο μηχανισμό απειλών και εκβιασμών, που είναι κοινός σε όλες τις μεγάλες εταιρείες στις ΗΠΑ, για να μπορέσει να νομιμοποιήσει έστω και ένα συνδικάτο.

 Η Πρωτομαγιά γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο εξαιτίας των "Μαρτύρων του Σικάγο" που πέθαναν αγωνιζόμενοι για το οκτάωρο. ΕκτόςαπότιςΗΠΑ, όπουδενείναικαναργία.

 Ναι, ναι, αυτό... στη "χώρα της ελευθερίες".

 

Visita las redes sociales de Cubainformación:

https://www.facebook.com/cubainformacion
https://twitter.com/cubainformacion
https://www.instagram.com/cubainformacion/
https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos
https://www.tiktok.com/@cubainformacion.tv

Telegram: https://t.me/cubainformacion
Hazte socia-o de Cubainformación: https://cubainformacion.tv/campaigns/yotambiensoyci/donativo

Especiales
La mafia cubano-americana piega Netflix? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). La mafia cubano-américaine fait-elle plier Netflix ? (Version fra...
Guerra degli USA contro le mipymes cubane (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). La guerre des USA contre les PME cubaines (Version française: Ap...
Vuole Biden ridurre l’emigrazione cubana, come fece Obama? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Biden veut-il réduire l’émig...
Lo último
La Columna
Que suenen los timbales
Rosa Miriam Elizalde - Un submarino ruso surcó las aguas cubanas el otro día. En realidad, no fue solo un sumergible el que hizo el bojeo por la costa norte de Cuba. El grupo de barcos de la Flota del Norte que llegó a los mares ...
La Revista