Rosa María Payá: vittima o carnefice? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

Rosa Maria Paya : victime ou bourreau ? (Version française: Appuyez sur CC sur l'écran vidéo, sélectionnez la langue et de reproduire. Texte français peut être lu ci-dessous).

Rosa María Payá: Θύμα ή Δήμιος; (Ελληνική  έκδοση: κάντε κλικ στο CC στο βίντεο, επιλέξτε γλώσσα και αναπαράγετε. Μπορείτε να διαβάσετε το ελληνικό κείμενο παρακάτω).

Rosa María Payá: Opfer oder Henkerin? (Für die deutsche Version bitte über dem Bildschirm "CC" anklicken, die Sprache wählen und wiedergeben. Der deutsche Text ist auch auf dieser Seite weiter unten zu finden).

Rosa María Payá: victim or executioner? (English version: click CC on video screen, select language and play. Text in English can be found below).


En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

Coordinación de subtitulaciones: Antonio García Moreno.

Rosa María Payá: ¿víctima o verdugo?

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- En el diario español El Mundo, la periodista Nuria López lleva una sección que bien podría llamarse “blanqueamiento de golpistas” (1).

Sus entrevistas ensalzan, por ejemplo: a Jeanine Áñez (2), que hoy cumple condena por el golpe de estado de 2019 en Bolivia y por más de veinte muertes por represión (3); o a los venezolanos Antonio Ledezma, Leopoldo López y Juan Guaidó (4), involucrados los tres en planes de violencia política, magnicidio e intervención militar extranjera en su país (5) (6), así como en la implantación de un bloqueo económico total, que ha causado miles de víctimas en Venezuela (7).

Por eso no es de extrañar su última entrevista a Rosa María Payá, cubana “anticastrista” y directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana, con sede en Miami (8).

Primer dato omitido por la periodista, que es absolutamente esencial para entender el perfil político de la entrevistada: tanto los fondos para la actividad de su organización como el salario que recibe proceden, desde hace años, de manera directa e indirecta, del Gobierno de EEUU, haya sido este republicano o demócrata (9).

De manera directa, mediante los grants (subvenciones) que la Casa Blanca asigna, a razón de 20 millones anuales, para los programas de “cambio de régimen” en Cuba (10); y de manera indirecta, a través de entidades patrocinadoras de la citada Fundación (11) y que, a su vez, reciben cuantiosos fondos federales. Es el caso de Center for a Free Cuba, Foundation for Human Rights in Cuba o Bacardi Family Foundation (12) (13).

Medios europeos como El Mundo blanquean a esta representante de la derecha anticubana más extrema (14). Silenciando, por ejemplo, que fue una de las lobistas más activas en contra de la política de diálogo con La Habana del presidente Barack Obama, que supuso el mayor momento de esperanza para el pueblo cubano de la última década (15). Payá dio todo su apoyo a la política de máxima presión contra Cuba implantada por Donald Trump, con 243 nuevas sanciones al país (16), y ha participado en actos en Miami a favor del endurecimiento del “embargo” a la Isla (17).

Rosa María Payá viaja por todo el mundo pidiendo más y más sanciones, más asfixia económica al país donde nació (18), y justificando que Cuba esté en la lista de EEUU de “países que patrocinan el terrorismo” (19) algo que, además de falso y absurdo, implica para la Isla el cierre casi total del sistema bancario y crediticio internacional e impacta, de manera dramática, en la importación de medicinas o alimentos (20).

El periodista que les habla está siendo perseguido judicialmente por denunciar a colaboradores con la guerra económica de EEUU sobre el pueblo cubano (21). Como lo es Rosa María Payá que, presentada como inocente víctima de un régimen totalitario, en realidad es funcionaria de facto del Gobierno de EEUU al servicio del ala más guerrerista de la mafia cubanoamericana.

Rosa María Payá no es víctima, es verdugo (22).

 1. https://www.elmundo.es/autor/nuria-lopez.html
 2. https://www.elmundo.es/internacional/2024/03/19/65f852ebe85ece663f8b458d.html
 3. https://es.wikipedia.org/wiki/Masacres_de_Sacaba_y_Senkata
 4. https://www.elmundo.es/internacional/2023/04/24/64466481e4d4d866558b459d.html
 5. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48129400
 6. https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/03/5ccc295021efa0114f8b4599.html
 7. https://www.democracynow.org/es/2019/5/1/economist_jeffrey_sachs_us_sanctions_have
 8. https://mediatribu.cl/2024/06/07/el-pueblo-se-esta-muriendo-hemos-tocado-fondo-declara-rosa-maria-paya-opositora-cubana/
 9. https://www.cubainformacion.tv/la-columna/20201014/88277/88277-vea-correr-el-dinero-para-la-subversion-en-cuba-desde-ee-uu
 10. https://www.youtube.com/watch?v=9hj6eiZ2J1M (min. 11:33)
 11. https://cubadecide.org/supporters/?lang=en
 12. https://traceyeaton.com/index.php/2024/05/28/cuba-spending/
 13. https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/cuba-2021/
 14. https://www.cubainformacion.tv/contra-cuba/20240424/108800/108800-rosa-maria-paya-la-marioneta-viajera-de-estados-unidos
 15. https://www.abc.es/sevilla/ciudad/sevi-rosa-maria-paya-cuba-desangra-obama-despegando-desde-habana-201607060722_noticia.html
 16. https://www.facebook.com/rosamariapaya/videos/latino-activist-rosa-mar%C3%ADa-pay%C3%A1-speaks-to-the-president-trump/1204546786564775/?locale=es_LA
 17. https://www.14ymedio.com/internacional/patria-vida-protestan-miami-deshielo_1_1088817.html
 18. https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/07/20/la-activista-rosa-maria-paya-pidio-que-eeuu-mantenga-las-sanciones-a-cuba-levantarlas-es-dar-fondos-la-policia-y-los-militares/
 19. https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2024-05-24/rosa-maria-paya-hay-millones-de-euros-del-pueblo-espanol-financiando-la-represion-en-cuba-y-el-terrorismo-7130250/
 20. https://www.wola.org/es/analisis/costo-humano-inclusion-cuba-lista-estados-patrocinadores-terrorismo/
 21. https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20240214/107551/107551-la-operacion-contra-cubainformacion-y-euskadi-cuba-todos-los-detalles
 22. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20230628/103963/103963-informe-paya-contra-cuba-para-que-hacen-falta-pruebas-italiano-english-francais

 

Rosa María Payá: vittima o carnefice?

Traduzione: Francesco Monterisi

José Manzaneda, coordinatore di Cubainformación

Nel quotidiano spagnolo El Mundo, la giornalista Nuria López cura una rubrica che potrebbe benissimo chiamarsi "ripulitura di golpisti" (1).

Le sue interviste esaltano, ad esempio: Jeanine Áñez (2), che oggi sta scontando una condanna per il colpo di stato del 2019 in Bolivia e per oltre venti morti causate dalla repressione (3); o i venezuelani Antonio Ledezma, Leopoldo López e Juan Guaidó (4), tutti e tre coinvolti in piani di violenza politica, assassinio di presidenti e intervento militare straniero nel loro paese (5) (6), così come nell'implementazione di un blocco economico totale che ha causato migliaia di vittime in Venezuela (7).

Perciò non è sorprendente la sua ultima intervista a Rosa María Payá, cubana "anticastrista" e direttrice esecutiva della Fundación para la Democracia Panamericana, con sede a Miami (8).

Primo dato omesso dalla giornalista, che è assolutamente essenziale per comprendere il profilo politico dell'intervistata: sia i fondi per l'attività della sua organizzazione che il salario che riceve provengono, da anni, in modo diretto e indiretto, dal governo USA, sia che fosse repubblicano o democratico (9).

In modo diretto, attraverso i grants (sovvenzioni) che la Casa Bianca assegna, per un totale di 20 milioni all'anno, per i programmi di "cambio di regime" a Cuba (10); e in modo indiretto, tramite enti patrocinatori della suddetta Fondazione (11) che, a loro volta, ricevono ingenti fondi federali. È il caso del Center for a Free Cuba, Foundation for Human Rights in Cuba o Bacardi Family Foundation (12) (13).

Media europei come El Mundo ripuliscono questa rappresentante dell'ala più estrema della destra anticubana (14). Silenziando, ad esempio, che è stata una delle lobbiste più attive contro la politica di dialogo con L'Avana del presidente Barack Obama, che ha rappresentato il più grande momento di speranza per il popolo cubano dell'ultimo decennio (15). Payá ha dato tutto il suo sostegno alla politica di massima pressione contro Cuba implementata da Donald Trump, con 243 nuove sanzioni al paese (16), e ha partecipato ad atti a Miami a favore dell'inasprimento dell'"embargo" all'Isola (17).

Rosa María Payá viaggia per tutto il mondo chiedendo ulteriori sanzioni, più soffocamento economico del paese in cui è nata (18), e giustificando che Cuba sia nella lista degli USA dei "paesi che sponsorizzano il terrorismo" (19), qualcosa che, oltre a essere falso e assurdo, implica per l'Isola la chiusura quasi totale del sistema bancario e creditizio internazionale e ha un impatto drammatico sull'importazione di medicinali o alimenti (20).

Il giornalista che vi parla è perseguitato legalmente per aver denunciato collaboratori con la guerra economica, e non convenzionale, degli USA contro il popolo cubano (21). Come lo è Rosa María Payá che, presentata come innocente vittima di un regime totalitario, in realtà è funzionaria de facto del governo USA al servizio dell'ala più bellicista della mafia cubano-americana.

Rosa María Payá non è una vittima, è un carnefice (22).

 1. https://www.elmundo.es/autor/nuria-lopez.html
 2. https://www.elmundo.es/internacional/2024/03/19/65f852ebe85ece663f8b458d.html
 3. https://es.wikipedia.org/wiki/Masacres_de_Sacaba_y_Senkata
 4. https://www.elmundo.es/internacional/2023/04/24/64466481e4d4d866558b459d.html
 5. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48129400
 6. https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/03/5ccc295021efa0114f8b4599.html
 7. https://www.democracynow.org/es/2019/5/1/economist_jeffrey_sachs_us_sanctions_have
 8. https://mediatribu.cl/2024/06/07/el-pueblo-se-esta-muriendo-hemos-tocado-fondo-declara-rosa-maria-paya-opositora-cubana/
 9. https://www.cubainformacion.tv/la-columna/20201014/88277/88277-vea-correr-el-dinero-para-la-subversion-en-cuba-desde-ee-uu
 10. https://www.youtube.com/watch?v=9hj6eiZ2J1M (min. 11:33)
 11. https://cubadecide.org/supporters/?lang=en
 12. https://traceyeaton.com/index.php/2024/05/28/cuba-spending/
 13. https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/cuba-2021/
 14. https://www.cubainformacion.tv/contra-cuba/20240424/108800/108800-rosa-maria-paya-la-marioneta-viajera-de-estados-unidos
 15. https://www.abc.es/sevilla/ciudad/sevi-rosa-maria-paya-cuba-desangra-obama-despegando-desde-habana-201607060722_noticia.html
 16. https://www.facebook.com/rosamariapaya/videos/latino-activist-rosa-mar%C3%ADa-pay%C3%A1-speaks-to-the-president-trump/1204546786564775/?locale=es_LA
 17. https://www.14ymedio.com/internacional/patria-vida-protestan-miami-deshielo_1_1088817.html
 18. https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/07/20/la-activista-rosa-maria-paya-pidio-que-eeuu-mantenga-las-sanciones-a-cuba-levantarlas-es-dar-fondos-la-policia-y-los-militares/
 19. https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2024-05-24/rosa-maria-paya-hay-millones-de-euros-del-pueblo-espanol-financiando-la-represion-en-cuba-y-el-terrorismo-7130250/
 20. https://www.wola.org/es/analisis/costo-humano-inclusion-cuba-lista-estados-patrocinadores-terrorismo/
 21. https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20240214/107551/107551-la-operacion-contra-cubainformacion-y-euskadi-cuba-todos-los-detalles
 22. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20230628/103963/103963-informe-paya-contra-cuba-para-que-hacen-falta-pruebas-italiano-english-francais

 

Espace "Leçons de manipulation" sur Cubainformación TV

Coordination des sous-titres : Antonio Garcia Moreno.

Traduction et sous-titrage : Rose-Marie LOU

Rosa Maria Paya : victime ou bourreau ?

José Manzaneda, coordinateur de Cubainformacion.

- Dans le quotidien espagnol El Mundo, la journaliste Nuria Lopez tient une rubrique qui pourrait bien s’appeler "blanchiment de putschistes" (1).

Ses interviews encensent, par exemple, Jeanine Anez (2), qui purge aujourd’hui une peine pour le coup d’État de 2019 en Bolivie et pour plus de vingt meurtres par répression (3); ou les Vénézuéliens Antonio Ledezma, Leopoldo Lopez et Juan Guaido (4) impliqués tous les trois dans des projets de violence politique, d’assassinat et d’intervention militaire étrangère dans leur pays (5) (6), ainsi que dans l’instauration d’un blocus économique total qui a fait des milliers de victimes au Venezuela (7).

Il n’est donc pas surprenant qu’elle ait accordé sa dernière interview à Rosa Maria Paya, Cubaine "anticastriste" et directrice exécutive de la Fondation pour la démocratie panaméricaine, dont le siège est à Miami (8).

Première donnée omise par la journaliste, qui est absolument essentielle pour comprendre le profil politique de la personne interviewée : tant les fonds pour l’activité de son organisation que le salaire qu’elle reçoit proviennent, depuis des années, directement et indirectement, du gouvernement des USA, qu’il soit républicain ou démocrate (9).

De manière directe, par le biais des Grants (subventions) que la Maison-Blanche alloue, à raison de 20 millions par an, pour les programmes de "changement de régime" à Cuba (10) ; et de manière indirecte, par l’intermédiaire des entités parrainant la Fondation (11) et qui, elles-mêmes, reçoivent d’importants fonds fédéraux. C’est le cas de Center for a Free Cuba, Foundation for Human Rights in Cuba ou Bacardi Family Foundation (12) (13).

Des médias européens comme El Mundo blanchissent cette représentante de la droite anti cubaine la plus extrême (14). En oubliant, par exemple, qu’elle fut l’une des lobbyistes les plus actives contre la politique de dialogue avec La Havane du président Barack Obama, qui a représenté le plus grand moment d’espoir pour le peuple cubain de la dernière décennie (15). Payá a apporté tout son soutien à la politique de pression maximale contre Cuba mise en place par Donald Trump, avec 243 nouvelles sanctions contre le pays (16), et a participé à des manifestations à Miami en faveur du durcissement de l'"embargo" contre l’île (17).

Rosa Maria Paya parcourt le monde pour demander de plus en plus de sanctions, plus d’asphyxie économique contre le pays qui l’a vue naître (18), et justifiant que Cuba soit sur la liste étatsunienne des "pays qui parrainent le terrorisme" (19), ce qui, en plus d’être faux et absurde, entraîne pour l’île la fermeture quasi totale du système bancaire et de crédit international et a un impact dramatique sur l’importation de médicaments ou de denrées alimentaires (20).

Le journaliste qui vous parle fait l’objet de poursuites judiciaires pour avoir dénoncé des collaborateurs de la guerre économique et non conventionnelle des Etats-Unis contre le peuple cubain (21). Tout comme Rosa Maria Payá qui, présentée comme innocente victime d’un régime totalitaire, est en réalité une fonctionnaire de facto du gouvernement des Etats-Unis au service de l’aile la plus guerrière de la mafia cubano-américaine.

Rosa Maria Payá n’est pas une victime, elle est un bourreau (22).

 1. https://www.elmundo.es/autor/nuria-lopez.html
 2. https://www.elmundo.es/internacional/2024/03/19/65f852ebe85ece663f8b458d.html
 3. https://es.wikipedia.org/wiki/Masacres_de_Sacaba_y_Senkata
 4. https://www.elmundo.es/internacional/2023/04/24/64466481e4d4d866558b459d.html
 5. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48129400
 6. https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/03/5ccc295021efa0114f8b4599.html
 7. https://www.democracynow.org/es/2019/5/1/economist_jeffrey_sachs_us_sanctions_have
 8. https://mediatribu.cl/2024/06/07/el-pueblo-se-esta-muriendo-hemos-tocado-fondo-declara-rosa-maria-paya-opositora-cubana/
 9. https://www.cubainformacion.tv/la-columna/20201014/88277/88277-vea-correr-el-dinero-para-la-subversion-en-cuba-desde-ee-uu
 10. https://www.youtube.com/watch?v=9hj6eiZ2J1M (min. 11:33)
 11. https://cubadecide.org/supporters/?lang=en
 12. https://traceyeaton.com/index.php/2024/05/28/cuba-spending/
 13. https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/cuba-2021/
 14. https://www.cubainformacion.tv/contra-cuba/20240424/108800/108800-rosa-maria-paya-la-marioneta-viajera-de-estados-unidos
 15. https://www.abc.es/sevilla/ciudad/sevi-rosa-maria-paya-cuba-desangra-obama-despegando-desde-habana-201607060722_noticia.html
 16. https://www.facebook.com/rosamariapaya/videos/latino-activist-rosa-mar%C3%ADa-pay%C3%A1-speaks-to-the-president-trump/1204546786564775/?locale=es_LA
 17. https://www.14ymedio.com/internacional/patria-vida-protestan-miami-deshielo_1_1088817.html
 18. https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/07/20/la-activista-rosa-maria-paya-pidio-que-eeuu-mantenga-las-sanciones-a-cuba-levantarlas-es-dar-fondos-la-policia-y-los-militares/
 19. https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2024-05-24/rosa-maria-paya-hay-millones-de-euros-del-pueblo-espanol-financiando-la-represion-en-cuba-y-el-terrorismo-7130250/
 20. https://www.wola.org/es/analisis/costo-humano-inclusion-cuba-lista-estados-patrocinadores-terrorismo/
 21. https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20240214/107551/107551-la-operacion-contra-cubainformacion-y-euskadi-cuba-todos-los-detalles
 22. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20230628/103963/103963-informe-paya-contra-cuba-para-que-hacen-falta-pruebas-italiano-english-francais

 

Rosa María Payá: Θύμα ή Δήμιος;

José Manzaneda, συντονιστής της Cubainformación. Eλληνικοί υπότιτλοι, La Red Solid@ria Griega - Στην ισπανική εφημερίδα El Mundo, η δημοσιογράφος Nuria López διευθύνει ένα τμήμα που θα μπορούσε κάλλιστα να ονομαστεί "πλυντήριο πραξικοπηματιών" (1).   

Οι συνεντεύξεις της εξυμνούν, για παράδειγμα: την Jeanine Áñez (2), η οποία εκτίει σήμερα ποινή για το πραξικόπημα του 2019 στη Βολιβία και για περισσότερους από είκοσι θανάτους λόγω καταστολής (3) - ή τους Βενεζουελάνους Antonio Ledezma, Leopoldo López και Juan Guaidó (4), και οι τρεις εμπλεκόμενοι σε σχέδια πολιτικής βίας, δολοφονίας και ξένης στρατιωτικής επέμβασης στη χώρα τους (5) (6), καθώς και στην εφαρμογή ενός πλήρους οικονομικού αποκλεισμού, που έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα στη Βενεζουέλα (7).

 Επομένως,  το γεγονός ότι η τελευταία συνέντευξή της με τη Rosa María Payá, μια Κουβανή "αντι-Καστρίστρια" και εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος για την Παναμερικανική Δημοκρατία με έδρα το Μαϊάμι (8), δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη.

Η πρώτη πληροφορία που παραλείπει η δημοσιογράφος, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη για την κατανόηση του πολιτικού προφίλ της συνεντευξιαζόμενης: τόσο τα κονδύλια για τις δραστηριότητες της οργάνωσής της όσο και ο μισθός που λαμβάνει προέρχονται εδώ και χρόνια άμεσα και έμμεσα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, είτε αυτή είναι Ρεπουμπλικανική είτε Δημοκρατική (9).

 Άμεσα, μέσω των επιχορηγήσεων από τον Λευκό Οίκο, ποσού 20 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, για προγράμματα "αλλαγής καθεστώτος" στην Κούβα (10)- και έμμεσα, μέσω των φορέων που χρηματοδοτούν το Ίδρυμα (11), οι οποίοι, με τη σειρά τους, λαμβάνουν σημαντικά ομοσπονδιακά κονδύλια. Αυτή είναι η περίπτωση του Κέντρου για μια Ελεύθερη Κούβα, του Ιδρύματος για τα Ανθρώπινα δικαιώματα στην Κούβα και του Οικογενειακού Ιδρύματος Bacardi (12) (13).

 Τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, όπως η El Mundo,ξεπλένουν αυτή την εκπρόσωπο της πιο ακραίας αντικουβανικής δεξιάς (14). Αποσιωπούν, για παράδειγμα, ότι ήταν μία από τις πιο ενεργές λομπίστες κατά της πολιτικής διαλόγου του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα με την Αβάνα, η οποία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη στιγμή ελπίδας για τον κουβανικό λαό την τελευταία δεκαετία (15). Η Payá έδωσε την πλήρη υποστήριξή της στην πολιτική μέγιστης πίεσης του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Κούβας, με 243 νέες κυρώσεις σε βάρος της χώρας (16), και συμμετείχε σε εκδηλώσεις στο Μαϊάμι υπέρ της αυστηροποίησης του "εμπάργκο" στο νησί (17).

  Η Rosa María Payá ταξιδεύει ανά τον κόσμο ζητώντας όλο και περισσότερες κυρώσεις, περισσότερη οικονομική ασφυξία της χώρας όπου γεννήθηκε (18), και δικαιολογώντας την ένταξη της Κούβας στον αμερικανικό κατάλογο των "χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία" (19), η οποία, εκτός του ότι είναι ψευδής και παράλογη, σημαίνει το σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο του διεθνούς τραπεζικού και πιστωτικού συστήματος για το νησί και έχει δραματικές επιπτώσεις στις εισαγωγές φαρμάκων και τροφίμων (20).

 Ο δημοσιογράφος που σας μιλάει διώκεται δικαστικά επειδή κατήγγειλε τους συνεργάτες του οικονομικού και μη συμβατικού πολέμου των ΗΠΑ κατά του κουβανικού λαού (21). Όπως και η Rosa María Payá, η οποία,  παρουσιάζεται ως αθώο θύμα ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος, είναι στην πραγματικότητα de facto αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης στην υπηρεσία της πιο πολεμικής πτέρυγας της κουβανοαμερικανικής μαφίας.

Η Rosa María Payá δεν είναι θύμα, είναι δήμιος (22).

 1. https://www.elmundo.es/autor/nuria-lopez.html
 2. https://www.elmundo.es/internacional/2024/03/19/65f852ebe85ece663f8b458d.html
 3. https://es.wikipedia.org/wiki/Masacres_de_Sacaba_y_Senkata
 4. https://www.elmundo.es/internacional/2023/04/24/64466481e4d4d866558b459d.html
 5. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48129400
 6. https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/03/5ccc295021efa0114f8b4599.html
 7. https://www.democracynow.org/es/2019/5/1/economist_jeffrey_sachs_us_sanctions_have
 8. https://mediatribu.cl/2024/06/07/el-pueblo-se-esta-muriendo-hemos-tocado-fondo-declara-rosa-maria-paya-opositora-cubana/
 9. https://www.cubainformacion.tv/la-columna/20201014/88277/88277-vea-correr-el-dinero-para-la-subversion-en-cuba-desde-ee-uu
 10. https://www.youtube.com/watch?v=9hj6eiZ2J1M (min. 11:33)
 11. https://cubadecide.org/supporters/?lang=en
 12. https://traceyeaton.com/index.php/2024/05/28/cuba-spending/
 13. https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/cuba-2021/
 14. https://www.cubainformacion.tv/contra-cuba/20240424/108800/108800-rosa-maria-paya-la-marioneta-viajera-de-estados-unidos
 15. https://www.abc.es/sevilla/ciudad/sevi-rosa-maria-paya-cuba-desangra-obama-despegando-desde-habana-201607060722_noticia.html
 16. https://www.facebook.com/rosamariapaya/videos/latino-activist-rosa-mar%C3%ADa-pay%C3%A1-speaks-to-the-president-trump/1204546786564775/?locale=es_LA
 17. https://www.14ymedio.com/internacional/patria-vida-protestan-miami-deshielo_1_1088817.html
 18. https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/07/20/la-activista-rosa-maria-paya-pidio-que-eeuu-mantenga-las-sanciones-a-cuba-levantarlas-es-dar-fondos-la-policia-y-los-militares/
 19. https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2024-05-24/rosa-maria-paya-hay-millones-de-euros-del-pueblo-espanol-financiando-la-represion-en-cuba-y-el-terrorismo-7130250/
 20. https://www.wola.org/es/analisis/costo-humano-inclusion-cuba-lista-estados-patrocinadores-terrorismo/
 21. https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20240214/107551/107551-la-operacion-contra-cubainformacion-y-euskadi-cuba-todos-los-detalles
 22. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20230628/103963/103963-informe-paya-contra-cuba-para-que-hacen-falta-pruebas-italiano-english-francais

 

Rosa María Payá: Opfer oder Henkerin?

Übersetzung und Untertitel: Corinna Mommert

José Manzaneda, Koordinator von Cubainformación. In der spanischen Tageszeitung „El Mundo“ veröffentlicht die Journalistin Nuria López eine Rubrik, die man gut „Weißwaschung der Putschisten“ nennen könnte (1).

Ihre Interviews verherrlichen beispielsweise Jeanine Áñez (2), die heute ihre Haftstrafe für den Putschversuch von 2019 in Bolivien verbüßt und für zwanzig Todesfälle durch Unterdrückung (3), oder die Venezolaner Antonio Ledezma, Leopoldo López und Juan Guaidó (4), die an der Planung politischer Gewalt, Mord an Amtsträgern und ausländischer Militärinterventionen im eigenen Land (5) (6) beteiligt waren sowie an der Errichtung der totalen ökonomischen Blockade, die tausende Opfer in Venezuela gefordert hat (7).

Deshalb darf man ihr letztes Interview mit Rosa María Payá, kubanische „Anticastritin“ und Vorstand der Gesellschaft für die panamerikanische Demokratie mit Sitz in Miami, nicht verpassen.

Zunächst ein von der Journalistin vergessener Faktor, der essentiell ist für das Verständnis des politische Profils der Interviewten: Alle Gelder für die Aktivitäten ihrer Organisation, wie das Gehalt, das sie erhält, stammen seit Jahren in direkter und indirekter Weise von der Regierung der USA, sei sie nun republikanisch oder demokratisch (9).

Auf direkte Weise durch Subventionen des weißen Hauses mit jeweils 20 Millionen jährlich für das Programm „Regimewechsel“ in Kuba (10) und auf indirekte Weise von den Gönnern der genannten Gesellschaft (11) und von zahlreichen föderalen Fonds. Dies ist der Fall für das „Zentrum für ein freies Kuba“, „Gesellschaft für Menschenrechte“ oder die „Bacardi Family Foundation“ (12) (13).

Europäische Medien wie „El Mundo“ bescheinigen dieser Repräsentantin der extremen antikubanischen Rechten eine weiße Weste (14). Sie verschweigen beispielsweise, dass sie eine der aktivsten Lobbyistinnen gegen den politischen Dialog zwischen Havanna und Präsident Barack Obama war, der den größten Moment der Hoffnung für das kubanische Volks seit Jahrzehnten bedeutete (15). Payá gab all ihre Unterstützung für eine Politik des maximalen Drucks gegen Kuba, wie sie von Donald Trump eingeführt wurde, mit 243 neuen Sanktionen gegen das Land (16). Außerdem nahm sie an Veranstaltungen in Miami für die Verschärfung des „Embargos“ gegen die Insel teil (17).

Rosa María Payá reist um die ganze Welt, um noch mehr Sanktionen einzufordern und die Ökonomie des Landes, in dem sie geboren wurde, zu ersticken (18). Sie rechtfertigt die Tatsache, dass Kuba auf der US-amerikanischen Liste der „Länder, die den Terrorismus unterstützen“ steht (19), was falsch und absurd ist und darüber hinaus bedeutet, dass fast das gesamte Bankensystem und internationale Kreditsystem der Insel verschlossen bleibt und auf dramatische Weise der Import von Medikamenten und Lebensmitteln unmöglich ist (20).

Der Journalist, der euch dies erzählt, wird juristisch verfolgt für die Denunzierung von Kollaborateuren des ökonomischen Krieges der USA gegen das kubanische Volk (21). Rosa María Payá wird als  unschuldiges Opfer eines totalitären Regimes präsentiert. In der Realität ist es sie jedoch eine Beamtin der Regierung der USA im Dienste der kriegerischsten kubanisch-amerikanischen Mafia.

Rosa María Payá ist kein Opfer, sie ist eine Henkerin (22).

 1. https://www.elmundo.es/autor/nuria-lopez.html
 2. https://www.elmundo.es/internacional/2024/03/19/65f852ebe85ece663f8b458d.html
 3. https://es.wikipedia.org/wiki/Masacres_de_Sacaba_y_Senkata
 4. https://www.elmundo.es/internacional/2023/04/24/64466481e4d4d866558b459d.html
 5. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48129400
 6. https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/03/5ccc295021efa0114f8b4599.html
 7. https://www.democracynow.org/es/2019/5/1/economist_jeffrey_sachs_us_sanctions_have
 8. https://mediatribu.cl/2024/06/07/el-pueblo-se-esta-muriendo-hemos-tocado-fondo-declara-rosa-maria-paya-opositora-cubana/
 9. https://www.cubainformacion.tv/la-columna/20201014/88277/88277-vea-correr-el-dinero-para-la-subversion-en-cuba-desde-ee-uu
 10. https://www.youtube.com/watch?v=9hj6eiZ2J1M (min. 11:33)
 11. https://cubadecide.org/supporters/?lang=en
 12. https://traceyeaton.com/index.php/2024/05/28/cuba-spending/
 13. https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/cuba-2021/
 14. https://www.cubainformacion.tv/contra-cuba/20240424/108800/108800-rosa-maria-paya-la-marioneta-viajera-de-estados-unidos
 15. https://www.abc.es/sevilla/ciudad/sevi-rosa-maria-paya-cuba-desangra-obama-despegando-desde-habana-201607060722_noticia.html
 16. https://www.facebook.com/rosamariapaya/videos/latino-activist-rosa-mar%C3%ADa-pay%C3%A1-speaks-to-the-president-trump/1204546786564775/?locale=es_LA
 17. https://www.14ymedio.com/internacional/patria-vida-protestan-miami-deshielo_1_1088817.html
 18. https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/07/20/la-activista-rosa-maria-paya-pidio-que-eeuu-mantenga-las-sanciones-a-cuba-levantarlas-es-dar-fondos-la-policia-y-los-militares/
 19. https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2024-05-24/rosa-maria-paya-hay-millones-de-euros-del-pueblo-espanol-financiando-la-represion-en-cuba-y-el-terrorismo-7130250/
 20. https://www.wola.org/es/analisis/costo-humano-inclusion-cuba-lista-estados-patrocinadores-terrorismo/
 21. https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20240214/107551/107551-la-operacion-contra-cubainformacion-y-euskadi-cuba-todos-los-detalles
 22. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20230628/103963/103963-informe-paya-contra-cuba-para-que-hacen-falta-pruebas-italiano-english-francais

 

Rosa María Payá: victim or executioner?

José Manzaneda, coordinator of Cubainformación. Translated by Laura V. Mor.- In the Spanish newspaper El Mundo, journalist Nuria López has a section that could well be called "whitening of coup d'état perpetrators" (1).

Her interviews extol, for example: Jeanine Áñez (2), who today is serving a sentence for the 2019 coup d'état in Bolivia and for more than twenty deaths due to repression (3); or Venezuelans Antonio Ledezma, Leopoldo López and Juan Guaidó (4), all three involved in plans of political violence, assassination and foreign military intervention in their country (5) (6), as well as in the implementation of a total economic blockade, which has caused thousands of victims in Venezuela (7).

That is why it is not surprising her last interview with Rosa María Payá, a Cuban "anti-Castro" and executive director of the Foundation for Pan-American Democracy, based in Miami (8).

The first fact omitted by the journalist, which is absolutely essential to understand the political profile of the interviewee: both the funds for the activity of her organization and the salary she receives comes directly and indirectly, from the US Government, whether it is Republican or Democrat (9).

Directly, through the grants that the White House allocates, at a rate of 20 million annually, for the "regime change" programs in Cuba (10); and indirectly, through entities sponsoring the aforementioned Foundation (11) and which, in turn, receive substantial federal funds. This is the case of the Center for a Free Cuba, the Foundation for Human Rights in Cuba or the Bacardi Family Foundation (12) (13)

European media such as El Mundo whitewash this representative of the anti-Cuban far right-wing (14); silencing, for example, that she was one of the most active lobbyists against President Barack Obama's policy of dialogue with Havana, which was the greatest moment of hope for the Cuban people in the last decade (15). Payá gave her full support to the policy of maximum pressure against Cuba implemented by Donald Trump, with 243 new sanctions against the country (16) and she has also participated in events in Miami in favor of the tightening of the "embargo" against the island (17).

Rosa María Payá travels around the world asking for more and more sanctions, more economic asphyxiation for the country where she was born (18), and justifying that Cuba is on the US list of "countries that sponsor terrorism" (19) something that, besides being false and absurd, implies the almost total closure of the international banking and credit system and has a dramatic impact on the importation of medicines and food for the island (20).

The journalist who speaks to you is being judicially persecuted for denouncing collaborators with the US economic and non-conventional war on the Cuban people (21). As is Rosa María Payá who, presented as an innocent victim of a totalitarian regime, is in reality a fact official of the US government at the service of the most warlike wing of the Cuban-American mafia.

Rosa María Payá is not a victim, she is an executioner (22).

 1. https://www.elmundo.es/autor/nuria-lopez.html
 2. https://www.elmundo.es/internacional/2024/03/19/65f852ebe85ece663f8b458d.html
 3. https://es.wikipedia.org/wiki/Masacres_de_Sacaba_y_Senkata
 4. https://www.elmundo.es/internacional/2023/04/24/64466481e4d4d866558b459d.html
 5. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48129400
 6. https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/03/5ccc295021efa0114f8b4599.html
 7. https://www.democracynow.org/es/2019/5/1/economist_jeffrey_sachs_us_sanctions_have
 8. https://mediatribu.cl/2024/06/07/el-pueblo-se-esta-muriendo-hemos-tocado-fondo-declara-rosa-maria-paya-opositora-cubana/
 9. https://www.cubainformacion.tv/la-columna/20201014/88277/88277-vea-correr-el-dinero-para-la-subversion-en-cuba-desde-ee-uu
 10. https://www.youtube.com/watch?v=9hj6eiZ2J1M (min. 11:33)
 11. https://cubadecide.org/supporters/?lang=en
 12. https://traceyeaton.com/index.php/2024/05/28/cuba-spending/
 13. https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/cuba-2021/
 14. https://www.cubainformacion.tv/contra-cuba/20240424/108800/108800-rosa-maria-paya-la-marioneta-viajera-de-estados-unidos
 15. https://www.abc.es/sevilla/ciudad/sevi-rosa-maria-paya-cuba-desangra-obama-despegando-desde-habana-201607060722_noticia.html
 16. https://www.facebook.com/rosamariapaya/videos/latino-activist-rosa-mar%C3%ADa-pay%C3%A1-speaks-to-the-president-trump/1204546786564775/?locale=es_LA
 17. https://www.14ymedio.com/internacional/patria-vida-protestan-miami-deshielo_1_1088817.html
 18. https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/07/20/la-activista-rosa-maria-paya-pidio-que-eeuu-mantenga-las-sanciones-a-cuba-levantarlas-es-dar-fondos-la-policia-y-los-militares/
 19. https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2024-05-24/rosa-maria-paya-hay-millones-de-euros-del-pueblo-espanol-financiando-la-represion-en-cuba-y-el-terrorismo-7130250/
 20. https://www.wola.org/es/analisis/costo-humano-inclusion-cuba-lista-estados-patrocinadores-terrorismo/
 21. https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20240214/107551/107551-la-operacion-contra-cubainformacion-y-euskadi-cuba-todos-los-detalles
 22. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20230628/103963/103963-informe-paya-contra-cuba-para-que-hacen-falta-pruebas-italiano-english-francais

 

Visita las redes sociales de Cubainformación:

Facebook: https://www.facebook.com/cubainformacion
X (Twitter): https://twitter.com/cubainformacion
@cubainformacion
Instagram: https://www.instagram.com/cubainformacion/
YouTube: https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos
TikTok: https://www.tiktok.com/@cubainformacion.tv
Canal de Telegram: https://t.me/cubainformacion
Canal de WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va9YFa43bbV3qiotA40d
Hazte socia-o de Cubainformación: https://cubainformacion.tv/campaigns/yotambiensoyci/donativo

Especiales
La Cadena Ser nos dice que “el Gobierno de Cuba instaura la `economía de guerra´". “Instaura”, como si esta economía de guerra fuera una decisión o un capricho político, y no una realidad impue...
Una flotta fantasma per aggirare il blocco a Cuba? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Ένας στόλος-&p...
Turismo a Cuba: chiavi di una guerra (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Τουρισμός στην...
Lo último
La Columna
71 años de los asaltos
Gerardo Moyá Noguera*.-  Después de 71 años de asalto a los cuarteles Moncada y Carlos M. de Céspedes todos nos acordamos de aquella efeméride implacable y que fue muy dolorosa para la gran mayoría de lo...
La Revista