Una flotta fantasma per aggirare il blocco a Cuba? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

Ένας στόλος-φάντασμα για να παρακάμψει τον αποκλεισμό  της  Κούβας ; (Ελληνική  έκδοση: κάντε κλικ στο CC στο βίντεο, επιλέξτε γλώσσα και αναπαράγετε. Μπορείτε να διαβάσετε το ελληνικό κείμενο παρακάτω)

Eine Flotte von Geisterschiffen, um die Blockade Kubas zu umgehen? (Für die deutsche Version bitte über dem Bildschirm "CC" anklicken, die Sprache wählen und wiedergeben. Der deutsche Text ist auch auf dieser Seite weiter unten zu finden).

Une flotte fantôme pour contourner le blocus de Cuba ? (Version française: Appuyez sur CC sur l'écran vidéo, sélectionnez la langue et de reproduire. Texte français peut être lu ci-dessous).


En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

Foto de portada: Reuters.

Coordinación de subtitulaciones: Antonio García Moreno.

¿Una flota fantasma para sortear el bloqueo a Cuba?

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- Una de las mayores violaciones masivas de derechos humanos en el mundo de hoy, el bloqueo económico de EEUU sobre el pueblo cubano tiene, en no pocos medios de comunicación, a sus “cooperadores necesarios” (1).

Y no solo porque estos silencien el impacto de dicho bloqueo, que deriva en muertes y en el sufrimiento cotidiano de la población civil cubana (2). No solo porque algunos, incluso, nieguen la propia existencia del bloqueo (3). Hay medios que dan un paso más: participan activamente en el sistema de información y espionaje para que el Gobierno de EEUU lo aplique con mayor rigor (4).

A partir de un reportaje de la agencia Reuters, leíamos decenas de notas sobre una supuesta “flota oscura” (5) o “flota fantasma” (6) de buques petroleros “invisibles" (7) de Venezuela que, para librar el bloqueo de EEUU, “falsifican su señal” (8), “navegan fuera del radar” (9) y envían “señales de ubicación falsas para disfrazar sus movimientos” hacia Cuba (10).

Reuters aportaba incluso fotografías satelitales, con datos de identidad de los buques y navieras, algunas con bandera de terceros países, poniéndolas, así, en la diana de las sanciones del Departamento del Tesoro.

Pero el método de los “barcos fantasma” hacia Cuba no solo sería utilizado por Venezuela. También por Rusia y México. El medio digital 14ymedio alertaba -al Gobierno de EEUU, claro está- de “una flotilla petrolera” que va “rumbo a Cuba: diésel italiano, crudo ruso, venezolano y mexicano” (11). Su fuente era el Programa de Energía para Latinoamérica de la Universidad de Texas, que realiza un rastreo sistemático de la entrada de buques a Cuba (12). Con semejantes sistemas de seguimiento, ¿para qué es necesaria la CIA?

Medios como Panam Post eran aún más explícitos en su colaboracionismo con el Gobierno de EEUU: la de los “barcos `fantasma´” -leemos- es “una maniobra común entre regímenes totalitarios sancionados, como los de Cuba y Venezuela”, que “se mueven entre las sombras debido a las sanciones internacionales que pesan sobre el castrismo” (13). Ojo, que menciona unas “sanciones internacionales” a Cuba que no existen. Son medidas unilaterales de EEUU, con impacto -sin duda- sobre terceros, pero que son condenadas, cada año, por toda la Comunidad Internacional, de manera unánime, en Naciones Unidas, salvo por Israel (14).

Algunos de estos medios reconocían la gravedad de la situación energética de Cuba, que -leemos- “necesita desesperadamente” el combustible (15) y que “no ha podido recuperar (…) su capacidad de almacenamiento” tras el “devastador incendio” de “la terminal petrolera” de “Matanzas”, en 2022 (16).

Si la situación de Cuba es tan crítica, ¿a qué se debe esta labor de información al gobierno que impone el cerco económico y financiero que la genera? Así es el nuevo periodismo de colaboracionistas, mercenarios… y chivatos.

 1. https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20231120/106240/106240-los-medios-son-los-cooperadores-necesarios-en-el-bloqueo-a-cuba-el-periodista-pascual-serrano-actuo-como-testigo-en-el-tribunal-internacional-de-bruselas-fotos
 2. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20240322/108215/108215-bloqueo-contra-cuba-la-ley-del-silencio-italiano-deutsch-ellinika-francais-english
 3. https://panampost.com/gabriela-moreno/2024/06/18/mentira-del-bloqueo-a-cuba/
 4. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20200602/86451/86451-gasolina-irani-para-cuba-y-periodismo-de-chivatos-italiano-francais-deutsch-english
 5. https://www.el-carabobeno.com/reuters-pdvsa-recurre-a-flota-oscura-para-suministrar-petroleo-a-cuba/
 6. https://portalportuario.cl/venezuela-recurre-a-flota-fantasma-para-suministrar-petroleo-a-cuba/
 7. https://diariodecuba.com/economia/1719342100_55652.html
 8. https://www.elnacional.com/economia/reuters-pdvsa-recurre-a-flota-oscura-para-suministrar-petroleo-a-cuba/
 9. https://portalportuario.cl/venezuela-recurre-a-flota-fantasma-para-suministrar-petroleo-a-cuba/
 10. https://www.elnacional.com/economia/reuters-pdvsa-recurre-a-flota-oscura-para-suministrar-petroleo-a-cuba/
 11. https://www.14ymedio.com/cuba/flotilla-petrolera-rumbo-cuba-diesel_1_1103777.html
 12. https://diariodecuba.com/economia/1707483706_52746.html
 13. https://panampost.com/oriana-rivas/2024/06/17/mexico-petroleo-cuba-barcos-fantasma/
 14. https://news.un.org/es/story/2023/11/1525342
 15. https://panampost.com/oriana-rivas/2024/06/17/mexico-petroleo-cuba-barcos-fantasma/
 16. https://portalportuario.cl/venezuela-recurre-a-flota-fantasma-para-suministrar-petroleo-a-cuba/

 

Una flotta fantasma per aggirare il blocco a Cuba?

Traduzione: Francesco Monterisi

José Manzaneda, coordinatore di Cubainformación

Una delle più grandi violazioni di massa dei diritti umani nel mondo di oggi, il blocco economico USA contro il popolo cubano, ha, in non pochi media, i suoi “collaboratori necessari” (1).

E non solo perché questi silenzino l'impatto di tale blocco, che provoca morti e sofferenze quotidiane alla popolazione civile cubana (2). Non solo perché alcuni, persino, neghino l'esistenza stessa del blocco (3). Ci sono media che fanno un passo in più: partecipano attivamente al sistema di informazione e spionaggio affinché il Governo USA lo applichi con maggiore rigore (4).

A partire da un reportage dell'agenzia Reuters, abbiamo letto decine di articoli su una presunta “flotta oscura” (5) o “flotta fantasma” (6) di navi petroliere “invisibili” (7) del Venezuela che, per eludere il blocco USA, “falsificano il loro segnale” (8), “navigano fuori dal radar” (9) e inviano “segnali di posizione falsa per mascherare i loro movimenti” verso Cuba (10).

Reuters ha persino fornito fotografie satellitari, con dati di identità delle navi e compagnie di navigazione, alcune con bandiera di paesi terzi, mettendole così nel mirino delle sanzioni del Dipartimento del Tesoro.

Ma il metodo delle “navi fantasma” verso Cuba non sarebbe utilizzato solo dal Venezuela. Anche da Russia e Messico. Il media digitale 14ymedio avvertiva -ovviamente il Governo USA- di “una flottiglia petrolifera” diretta “verso Cuba: diesel italiano, greggio russo, venezuelano e messicano” (11). La sua fonte era il Programma di Energia per l'America Latina dell'Università del Texas, che effettua un monitoraggio sistematico dell'ingresso delle navi a Cuba (12). Con tali sistemi di monitoraggio, a cosa serve la CIA?

Media come Panam Post erano ancora più espliciti nel loro collaborazionismo con il Governo USA: quella delle “navi ‘fantasma’” -leggiamo- è “una manovra comune tra i regimi totalitari sanzionati, come quelli di Cuba e del Venezuela”, che “si muovono nell'ombra a causa delle sanzioni internazionali che gravano sul castrismo” (13). Attenzione, che menziona delle “sanzioni internazionali” a Cuba che non esistono. Sono misure unilaterali USA, con impatto -senza dubbio- su terzi, ma che sono condannate, ogni anno, da tutta la Comunità Internazionale, in maniera unanime, alle Nazioni Unite, salvo da Israele (14).

Alcuni di questi media riconoscevano la gravità della situazione energetica di Cuba, che -leggiamo- “ha disperatamente bisogno” del combustibile (15) e che “non ha potuto recuperare (...) la sua capacità di stoccaggio” dopo il “devastante incendio” del “terminale petrolifero” di “Matanzas”, nel 2022 (16).

Se la situazione di Cuba è così critica, a cosa si deve questo lavoro di informazione al governo che impone l'assedio economico e finanziario che la genera? Così è il nuovo giornalismo di collaborazionisti, mercenari... e spie.

 1. https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20231120/106240/106240-los-medios-son-los-cooperadores-necesarios-en-el-bloqueo-a-cuba-el-periodista-pascual-serrano-actuo-como-testigo-en-el-tribunal-internacional-de-bruselas-fotos
 2. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20240322/108215/108215-bloqueo-contra-cuba-la-ley-del-silencio-italiano-deutsch-ellinika-francais-english
 3. https://panampost.com/gabriela-moreno/2024/06/18/mentira-del-bloqueo-a-cuba/
 4. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20200602/86451/86451-gasolina-irani-para-cuba-y-periodismo-de-chivatos-italiano-francais-deutsch-english
 5. https://www.el-carabobeno.com/reuters-pdvsa-recurre-a-flota-oscura-para-suministrar-petroleo-a-cuba/
 6. https://portalportuario.cl/venezuela-recurre-a-flota-fantasma-para-suministrar-petroleo-a-cuba/
 7. https://diariodecuba.com/economia/1719342100_55652.html
 8. https://www.elnacional.com/economia/reuters-pdvsa-recurre-a-flota-oscura-para-suministrar-petroleo-a-cuba/
 9. https://portalportuario.cl/venezuela-recurre-a-flota-fantasma-para-suministrar-petroleo-a-cuba/
 10. https://www.elnacional.com/economia/reuters-pdvsa-recurre-a-flota-oscura-para-suministrar-petroleo-a-cuba/
 11. https://www.14ymedio.com/cuba/flotilla-petrolera-rumbo-cuba-diesel_1_1103777.html
 12. https://diariodecuba.com/economia/1707483706_52746.html
 13. https://panampost.com/oriana-rivas/2024/06/17/mexico-petroleo-cuba-barcos-fantasma/
 14. https://news.un.org/es/story/2023/11/1525342
 15. https://panampost.com/oriana-rivas/2024/06/17/mexico-petroleo-cuba-barcos-fantasma/
 16. https://portalportuario.cl/venezuela-recurre-a-flota-fantasma-para-suministrar-petroleo-a-cuba/

 

Ένας στόλος-φάντασμα για να παρακάμψει τον αποκλεισμό  της  Κούβας ;

José Manzaneda, συντονιστής του Cubainformación, Ελληνικοί υπότιτλοι: La Red Solid@ria Griega -  Μια από τις μεγαλύτερες μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο σήμερα, ο οικονομικός αποκλεισμός του κουβανικού λαού από τις ΗΠΑ έχει, σε όχι λίγα ΜΜΕ τους "απαραίτητους συνεργάτες" του (1).

Και όχι μόνο επειδή αποσιωπούν τον αντίκτυπο του αποκλεισμού, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο και την καθημερινή ταλαιπωρία του άμαχου πληθυσμού της Κούβας (2). Όχι μόνο επειδή ορισμένοι αρνούνται ακόμη και την ίδια την ύπαρξη του αποκλεισμού (3). Υπάρχουν μέσα ενημέρωσης που πάνε ένα βήμα παραπέρα: συμμετέχουν ενεργά στο σύστημα πληροφόρησης και κατασκοπείας, ώστε η κυβέρνηση των ΗΠΑ να το εφαρμόζει πιο αυστηρά (4).

Μετά από ένα δημοσίευμα του Reuters, διαβάσαμε δεκάδες άρθρα σχετικά με έναν υποτιθέμενο "σκοτεινό στόλο" (5) ή "στόλο-φάντασμα" (6) "αόρατων" (7) πετρελαιοφόρων της Βενεζουέλας (8), τα οποία, προκειμένου να αποφύγουν τον αποκλεισμό των ΗΠΑ, "παραποιούν τα σήματά τους" (8), "πλέουν εκτός ραντάρ" (9) και στέλνουν "ψευδή σήματα θέσης για να συγκαλύψουν τις κινήσεις τους" προς την Κούβα (10).

Το Reuters, παρείχε ακόμη και δορυφορικές φωτογραφίες, με στοιχεία για την ταυτότητα των πλοίων και των ναυτιλιακών εταιρειών, ορισμένα από τα οποία φέρουν σημαία τρίτων χωρών, θέτοντάς τα έτσι στο στόχαστρο των κυρώσεων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Αλλά η μέθοδος των "πλοίων-φαντασμάτων" προς την Κούβα δεν θα χρησιμοποιηθεί μόνο από τη Βενεζουέλα. Χρησιμοποιείται επίσης από τη Ρωσία και το Μεξικό. Το ψηφιακό μέσο ενημέρωσης 14ymedio προειδοποίησε -την κυβέρνηση των ΗΠΑ, φυσικά- για "έναν πετρελαϊκό στολίσκο" που "κατευθύνεται προς την Κούβα με ιταλικό ντίζελ, ρωσικό, βενεζουελάνικο και μεξικανικό αργό πετρέλαιο" (11). Η πηγή του ήταν το πρόγραμμα Latin American Energy Program του Πανεπιστημίου του Τέξας, το οποίο παρακολουθεί συστηματικά την είσοδο πλοίων στην Κούβα (12). Με τέτοια συστήματα παρακολούθησης, για ποιο λόγο χρειάζεται η CIA;

Μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως η Panam Post ήταν ακόμη πιο σαφείς στη συνεργασία τους με την βορειοαμερικανική κυβέρνηση: τα "πλοία-φαντάσματα" - διαβάζουμε - είναι "ένας συνήθης  ελιγμός μεταξύ των ολοκληρωτικών καθεστώτων που έχουν υποστεί κυρώσεις, όπως αυτά της Κούβας και της Βενεζουέλας", τα οποία "κινούνται στη σκιά λόγω των διεθνών κυρώσεων κατά του καστρισμού" (13).  Σημειώστε ότι αναφέρεται σε "διεθνείς κυρώσεις" κατά της Κούβας που δεν υπάρχουν. Πρόκειται για μονομερή μέτρα των ΗΠΑ, τα οποία αναμφίβολα έχουν αντίκτυπο σε τρίτους, αλλά καταδικάζονται ομόφωνα κάθε χρόνο από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας στα Ηνωμένα Έθνη, εκτός από το Ισραήλ (14).

 Ορισμένα από αυτά τα μέσα αναγνώρισαν τη σοβαρότητα της ενεργειακής κατάστασης στην Κούβα, η οποία - διαβάζουμε - "χρειάζεται απεγνωσμένα" καύσιμα (15) και η οποία "δεν μπόρεσε να ανακτήσει (...) την αποθηκευτική της ικανότητα" μετά την "καταστροφική πυρκαγιά" στον "πετρελαϊκό τερματικό σταθμό Matanzas" το 2022 (16).

 Εάν η κατάσταση στην Κούβα είναι τόσο κρίσιμη, ποιος είναι ο λόγος για αυτό το έργο ενημέρωσης της κυβέρνησης που επιβάλλει την οικονομική και χρηματοπιστωτική πολιορκία που τη γεννά; Αυτή είναι η νέα δημοσιογραφία των δωσίλογων, των μισθοφόρων... και των χαφιέδων.

 1. https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20231120/106240/106240-los-medios-son-los-cooperadores-necesarios-en-el-bloqueo-a-cuba-el-periodista-pascual-serrano-actuo-como-testigo-en-el-tribunal-internacional-de-bruselas-fotos
 2. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20240322/108215/108215-bloqueo-contra-cuba-la-ley-del-silencio-italiano-deutsch-ellinika-francais-english
 3. https://panampost.com/gabriela-moreno/2024/06/18/mentira-del-bloqueo-a-cuba/
 4. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20200602/86451/86451-gasolina-irani-para-cuba-y-periodismo-de-chivatos-italiano-francais-deutsch-english
 5. https://www.el-carabobeno.com/reuters-pdvsa-recurre-a-flota-oscura-para-suministrar-petroleo-a-cuba/
 6. https://portalportuario.cl/venezuela-recurre-a-flota-fantasma-para-suministrar-petroleo-a-cuba/
 7. https://diariodecuba.com/economia/1719342100_55652.html
 8. https://www.elnacional.com/economia/reuters-pdvsa-recurre-a-flota-oscura-para-suministrar-petroleo-a-cuba/
 9. https://portalportuario.cl/venezuela-recurre-a-flota-fantasma-para-suministrar-petroleo-a-cuba/
 10. https://www.elnacional.com/economia/reuters-pdvsa-recurre-a-flota-oscura-para-suministrar-petroleo-a-cuba/
 11. https://www.14ymedio.com/cuba/flotilla-petrolera-rumbo-cuba-diesel_1_1103777.html
 12. https://diariodecuba.com/economia/1707483706_52746.html
 13. https://panampost.com/oriana-rivas/2024/06/17/mexico-petroleo-cuba-barcos-fantasma/
 14. https://news.un.org/es/story/2023/11/1525342
 15. https://panampost.com/oriana-rivas/2024/06/17/mexico-petroleo-cuba-barcos-fantasma/
 16. https://portalportuario.cl/venezuela-recurre-a-flota-fantasma-para-suministrar-petroleo-a-cuba/

 

Eine Flotte von Geisterschiffen, um die Blockade Kubas zu umgehen?

Übersetzung und Untertitel: Angelika Becker

José Manzaneda, Koordinator von Cubainformación. Eine der massivsten Verletzungen der Menschenrechte in der Welt von heute, die ökonomische Blockade der USA gegen das kubanische Volk, verfügt in nicht wenigen Kommunikationsmedien über „nötige Kollaborateure“ (1).

Und diese verschweigen nicht nur die Auswirkungen dieser genannten Blockade, die Todesopfer fordert, und das alltägliche Leiden der kubanischen Zivilbevölkerung (2). Und einige von ihnen negieren sogar die bloße Existenz dieser Blockade (3). Es gibt Medien, die noch einen Schritt weitergehen: sie nehmen aktiv am System der Geheimdienste und der Spionage teil, damit die Regierung der Vereinigten Staaten die Blockade mit größter Härte anwenden kann (4).

Ausgehend von einer Reportage der Agentur Reuters lasen wir Dutzende von Nachrichten über eine angebliche „dunkle Flotte (5) oder eine „Geisterflotte“ (6) von „unsichtbaren“ Erdöltankern (7) aus Venezuela, die um der Blockade der USA zu entgehen, „ihre Signale fälschen“ (8), „unterhalb des Radars fahren (9), und Signale  mit falschen Ortsangaben aussenden, um ihre Bewegung in Richtung Kuba zu vertuschen“ (10).

Reuters trägt dazu sogar mit Satelliten-Fotos bei, mit Daten zur Identität der Tanker und der Reeder, einige davon unter der Fahne von Drittländern, und bringt sie dadurch in den Focus für Sanktionen des Finanzministeriums.

Aber die Methode der „Geisterschiffe“ in Richtung Kuba wird nicht nur auf Venezuela angewandt. Auch auf Russland und Mexiko. Das digitale Medium 14ymedio alarmiert – natürlich die Regierung der USA – dass eine „Erdöl-Flotte nach Kuba hin unterwegs ist, mit italienischem Diesel, mit russischem, venezolanischem und mexikanischem Rohöl“ (11). Sie nutzen als Quelle das Energie-Programm für Lateinamerika der Universität in Texas, die eine systematische Nachforschung der in Kuba eingehenden Schiffe betreibt (12). Mit solchen Systemen der Nachverfolgung – wozu braucht man dann noch die CIA?

Medien wie die Panam Post waren noch deutlicher in ihrer Kollaboration mit der US-Regierung: Die „Methode der Geisterschiffe - so lesen wir – ist eine übliche Handhabung zwischen totalitären sanktionierten Regimen wie Kuba und Venezuela, „die sich im Schatten der internationalen Sanktionen bewegen, die auf dem Castrismus lasten“ (13). Aufgepasst: sie erwähnen einige „internationalen Sanktionen“ gegen Kuba, die gar nicht existieren. Es handelt sich um einseitige Maßnahmen der USA mit Auswirkungen – zweifellos – auf Dritte, aber diese werden jedes Jahr von der gesamten internationalen Gemeinschaft, in den Vereinten Nationen einstimmig verurteilt, außer von Israel (14).

Einige dieser Medien erkennen die schwere Belastung der energetischen Situation Kubas an, das – so lesen wir – verzweifelt den Brennstoff benötigt (15) und dem „es nicht gelungen ist, seine Lagerkapazitäten wieder aufzubauen (…)“ nach dem  zerstörerischen Brand des Tanklagers in Matanzas“ im Jahre 1922 (16).

Wenn die Situation in Kuba so kritisch ist, was soll dann diese Informationsarbeit für genau diese Regierung, die diese ökonomische und finanzielle Belagerung der Insel auferlegt? So ist der neue Journalismus der Kollaborateure, der Söldner … und der Verräter.

 1. https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20231120/106240/106240-los-medios-son-los-cooperadores-necesarios-en-el-bloqueo-a-cuba-el-periodista-pascual-serrano-actuo-como-testigo-en-el-tribunal-internacional-de-bruselas-fotos
 2. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20240322/108215/108215-bloqueo-contra-cuba-la-ley-del-silencio-italiano-deutsch-ellinika-francais-english
 3. https://panampost.com/gabriela-moreno/2024/06/18/mentira-del-bloqueo-a-cuba/
 4. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20200602/86451/86451-gasolina-irani-para-cuba-y-periodismo-de-chivatos-italiano-francais-deutsch-english
 5. https://www.el-carabobeno.com/reuters-pdvsa-recurre-a-flota-oscura-para-suministrar-petroleo-a-cuba/
 6. https://portalportuario.cl/venezuela-recurre-a-flota-fantasma-para-suministrar-petroleo-a-cuba/
 7. https://diariodecuba.com/economia/1719342100_55652.html
 8. https://www.elnacional.com/economia/reuters-pdvsa-recurre-a-flota-oscura-para-suministrar-petroleo-a-cuba/
 9. https://portalportuario.cl/venezuela-recurre-a-flota-fantasma-para-suministrar-petroleo-a-cuba/
 10. https://www.elnacional.com/economia/reuters-pdvsa-recurre-a-flota-oscura-para-suministrar-petroleo-a-cuba/
 11. https://www.14ymedio.com/cuba/flotilla-petrolera-rumbo-cuba-diesel_1_1103777.html
 12. https://diariodecuba.com/economia/1707483706_52746.html
 13. https://panampost.com/oriana-rivas/2024/06/17/mexico-petroleo-cuba-barcos-fantasma/
 14. https://news.un.org/es/story/2023/11/1525342
 15. https://panampost.com/oriana-rivas/2024/06/17/mexico-petroleo-cuba-barcos-fantasma/
 16. https://portalportuario.cl/venezuela-recurre-a-flota-fantasma-para-suministrar-petroleo-a-cuba/

 

Espace "Leçons de manipulation" sur Cubainformación TV

Coordination des sous-titres : Antonio Garcia Moreno

Traduction et sous-titrage : Rose-Marie LOU

Une flotte fantôme pour contourner le blocus de Cuba ?

José Manzaneda, coordinateur de Cubainformación.

- L’une des plus grandes violations massives des droits de l’homme dans le monde d’aujourd’hui, le blocus économique des USA sur le peuple cubain dispose, dans de nombreux médias, des "coopérateurs indispensables" (1).

Et pas seulement parce qu’ils passent sous silence l’impact de ce blocus, qui entraîne des morts et des souffrances au quotidien pour la population civile cubaine (2). Non seulement parce que certains nient même l’existence du blocus (3). Il y a des médias qui vont plus loin : ils participent activement au système d’information et d’espionnage pour que le gouvernement des USA l’appliqueavec la plus grande rigueur (4).

Basés sur un reportage de l’agence Reuters, nous avons pu lire des dizaines d’articles sur une prétendue "flotte obscure" (5) ou "flotte fantôme" (6) de pétroliers "invisibles" (7) venant du Venezuela qui, pour contourner le blocus des USA, "maquillent leur signal" (8), "naviguent hors des radars" (9) et envoient "de faux signaux de localisation pour dissimuler leurs mouvements" vers Cuba (10).

Reuters a même montré des photographies satellitaires, avec des données d’identité des navires et des compagnies maritimes, dont certaines battaient pavillon de pays tiers, les plaçant ainsi dans la cible des sanctions du Département du Trésor.

Mais la méthode des "bateaux fantômes" vers Cuba ne serait pas seulement utilisée par le Venezuela, mais aussi par la Russie et le Mexique. Le média numérique 14ymedioa averti le gouvernement des États-Unis, c’est clair, qu’une "flottille pétrolière" allait "vers Cuba : transportant du diesel italien, du brut russe, vénézuélien et mexicain" (11). Sa source est le Programme Energétique pour l’Amérique latine de l’Université du Texas, qui effectue un traçage systématique de l’entrée des navires à Cuba (12). Avec de pareils systèmes de suivi, à quoi sert encore la CIA ?

Des médias comme Panam Post sont encore plus explicites dans leur collaborationnisme avec le gouvernement des USA : les "bateaux `fantôme `", lisons-nous,sont "une manœuvre habituelle entre régimes totalitaires sous sanctions, comme ceux de Cuba et du Venezuela", qui "se déplacent dans l’ombre en raison des sanctions internationales quipèsent sur le castrisme" (13). Attention : ils mentionnent des "sanctions internationales" contre Cuba qui n’existent pas. Ce sont des mesures unilatérales des États-Unis, qui ont sans aucun doute un impact sur des tiers, mais elles sont, chaque année, condamnéesà l’ONU, par toute la communauté internationale, à l’unanimité, sauf par Israël (14).

Certains de ces médias reconnaissent la gravité de la situation énergétique àCuba, qui "a désespérément besoin" de combustible (15) et qui "n’a pas pu récupérer (...) sa capacité de stockage" après l’" incendiedévastateur" du "terminal pétrolier" de "Matanzas"en 2022 (16).

Si la situation à Cuba est si critique, à quoi sert ce travail d’information au gouvernement qui impose le blocus économique et financier qui l’engendre ? C’est là le nouveau journalisme des collaborationnistes, des mercenaires... et des mouchards.

(1)  https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20231120/106240/106240-los-medios-son-los-cooperadores-necesarios-en-el-bloqueo-a-cuba-el-periodista-pascual-serrano-actuo-como-testigo-en-el-tribunal-internacional-de-bruselas-fotos

(2)  https://www.cubainformacion.tv/especiales/20240322/108215/108215-bloqueo-contra-cuba-la-ley-del-silencio-italiano-deutsch-ellinika-francais-english

(3)  https://panampost.com/gabriela-moreno/2024/06/18/mentira-del-bloqueo-a-cuba/

(4)    https://www.cubainformacion.tv/especiales/20200602/86451/86451-gasolina-irani-para-cuba-y-periodismo-de-chivatos-italiano-francais-deutsch-english

(5)  https://www.el-carabobeno.com/reuters-pdvsa-recurre-a-flota-oscura-para-suministrar-petroleo-a-cuba/

(6)    https://portalportuario.cl/venezuela-recurre-a-flota-fantasma-para-suministrar-petroleo-a-cuba/

(7)  https://diariodecuba.com/economia/1719342100_55652.html

(8)    https://www.elnacional.com/economia/reuters-pdvsa-recurre-a-flota-oscura-para-suministrar-petroleo-a-cuba/

(9)  https://portalportuario.cl/venezuela-recurre-a-flota-fantasma-para-suministrar-petroleo-a-cuba/

(10)       https://www.elnacional.com/economia/reuters-pdvsa-recurre-a-flota-oscura-para-suministrar-petroleo-a-cuba/

(11)       https://www.14ymedio.com/cuba/flotilla-petrolera-rumbo-cuba-diesel_1_1103777.html

(12)       https://diariodecuba.com/economia/1707483706_52746.html

(13)       https://panampost.com/oriana-rivas/2024/06/17/mexico-petroleo-cuba-barcos-fantasma/

(14)       https://news.un.org/es/story/2023/11/1525342

(15)       https://panampost.com/oriana-rivas/2024/06/17/mexico-petroleo-cuba-barcos-fantasma/

(16)       https://portalportuario.cl/venezuela-recurre-a-flota-fantasma-para-suministrar-petroleo-a-cuba/

 

Visita las redes sociales de Cubainformación:

Facebook: https://www.facebook.com/cubainformacion
X (Twitter): https://twitter.com/cubainformacion
@cubainformacion
Instagram: https://www.instagram.com/cubainformacion/
YouTube: https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos
TikTok: https://www.tiktok.com/@cubainformacion.tv
Canal de Telegram: https://t.me/cubainformacion
Canal de WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va9YFa43bbV3qiotA40d
Hazte socia-o de Cubainformación: https://cubainformacion.tv/campaigns/yotambiensoyci/donativo

Especiales
Una flotta fantasma per aggirare il blocco a Cuba? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Ένας στόλος-&p...
Turismo a Cuba: chiavi di una guerra (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Τουρισμός στην...
Investimento a Cuba sotto il fuoco mediatico (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Investment in Cuba under media fire (English version: click CC on vi...
Lo último
La Columna
Fidel, único
Gerardo Moyá Noguera*.- El 6 de marzo de 1964 en la clausura del primer encuentro nacional de emulación en el teatro de la CTC (Confederación de Trabajadores Cubanos), hoy llamado Teatro Lázaro Peña el invicto coman...
La Revista