La guerra senza missili contro Cuba (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ (Ελληνική  έκδοση: κάντε κλικ στο CC στο βίντεο, επιλέξτε γλώσσα και αναπαράγετε. Μπορείτε να διαβάσετε το ελληνικό κείμενο παρακάτω)

La guerre sans missiles contre Cuba (Version française: Appuyez sur CC sur l'écran vidéo, sélectionnez la langue et de reproduire. Texte français peut être lu ci-dessous).


En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

La guerra sin misiles contra Cuba

Cubainformación TV – Basado en un texto de Rosa Miriam Elizalde – La Jornada.-  Contra Cuba no se disparan misiles. No hay tanques blindados en las calles.

Pero la guerra es el estado normal de este país; una guerra silenciosa de la cual casi nadie se salva.

Filas kilométricas en las gasolineras; agromercados cerrados por falta de petróleo para traer los alimentos; gente esperando horas por el pan racionado; o farmacias y hospitales sin apenas medicinas.

El empresario y político estadounidense Jacob Hornberger no es ningún socialista. Al contrario, defiende la “libertad económica” para “poner fin al embargo de seis décadas contra Cuba”.

“¿Por qué tener un embargo contra un país que nunca ha atacado a EEUU, ni siquiera ha amenazado con hacerlo?”, se pregunta. El bloqueo “es un dinosaurio maligno y destructivo de la guerra fría que merece ser extinguido”, pero que ataca al “pueblo cubano con muerte y privaciones económicas”.

“Todos condenamos el terrorismo -añade- porque se basa en atacar a inocentes para lograr un objetivo político. Eso es precisamente lo que hace el embargo contra Cuba. ¿Por qué tantos estadounidenses pueden ver la maldad en el terrorismo, pero no la maldad de este embargo?”

La respuesta está clara. Porque este “embargo”, este bloqueo, se silencia y, cuando no, se justifica gracias a un enorme presupuesto y a un enorme ejército comunicacional.

Que edulcora o legitima la guerra sin misiles… contra Cuba.

 

La guerra senza missili contro Cuba

Traduzione: Francesco Monterisi

Contro Cuba non si sparano missili. Non ci sono carri armati per le strade.

Ma la guerra è lo stato normale di questo paese; una guerra silenziosa da cui quasi nessuno si salva.

File chilometriche alle stazioni di servizio; mercati agricoli chiusi per mancanza di petrolio per portare gli alimenti; gente che aspetta ore per il pane razionato; o farmacie e ospedali con pochissimi medicinali.

L'imprenditore e politico USA Jacob Hornberger non è per nulla socialista. Al contrario, difende la "libertà economica" per "porre fine all'embargo di sei decenni contro Cuba".

"Perché imporre un embargo contro un paese che non ha mai attaccato gli USA, neppure ha minacciato di farlo?", si chiede. Il blocco "è un dinosauro malvagio e distruttivo della Guerra Fredda che merita di essere estinto", ma che attacca "il popolo cubano con la morte e privazioni economiche".

“Tutti condanniamo il terrorismo -aggiunge- perché si basa sull'attacco a persone innocenti per ottenere un obiettivo politico. Questo è esattamente ciò che fa l'embargo contro Cuba. Perché così tanti statunitensi possono vedere la malvagità nel terrorismo ma non la malvagità di questo embargo?”

La risposta è chiara. Perché questo "embargo", questo blocco, è messo a tacere e, quando no, si giustifica grazie a un enorme budget e ad un enorme esercito comunicazionale.

Che addolcisce o legittima la guerra senza missili... contro Cuba.

 

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ

Cubainformacion   - Βασισμένο σε κείμενο της  Rosa Miriam Elizalde - La Jornada / Eλληνικά και υπότιτλοι: La Red Solid@ria Griega  Eναντίον της Κούβας δεν εκτοξεύονται πύραυλοι. Δεν υπάρχουν τεθωρακισμένα στους δρόμους

Αλλά ο πόλεμος είναι η κανονική κατάσταση  σε αυτή τη χώρα- ένας σιωπηλός πόλεμος από τον οποίο σχεδόν κανείς δεν γλιτώνει.

Ουρές χιλιομέτρων στα βενζινάδικα, λαϊκές αγορές κλειστές λόγω έλλειψης πετρελαίου για τη μεταφορά τροφίμων, άνθρωποι που περιμένουν ώρες για ψωμί με δελτίο ή φαρμακεία και νοσοκομεία με ελάχιστα φάρμακα.

Ο Βορειοαμερικανός επιχειρηματίας και πολιτικός Τζέικομπ Χόμπεργκερ   δεν είναι σοσιαλιστής. Αντιθέτως, τάσσεται υπέρ της "οικονομικής ελευθερίας" για να "τερματιστεί το εμπάργκο έξι δεκαετιών κατά της Κούβας".

"Γιατί να υπάρχει ένα εμπάργκο σε μια χώρα που δεν έχει επιτεθεί ποτέ στις ΗΠΑ, ούτε καν έχει απειλήσει να το κάνει", διερωτάται. Ο αποκλεισμός  "είναι ένας κακόβουλος και καταστροφικός δεινόσαυρος του ψυχρού πολέμου που αξίζει να σβήσει", αλλά επιτίθεται στον "κουβανικό λαό με θάνατο και οικονομική στέρηση".

Όλοι καταδικάζουμε την τρομοκρατία", προσθέτει, "επειδή βασίζεται σε επιθέσεις εναντίον αθώων για την επίτευξη ενός πολιτικού στόχου. Αυτό ακριβώς κάνει το εμπάργκο κατά της Κούβας. Γιατί τόσοι πολλοί Αμερικανοί μπορούν να δουν το κακό στην τρομοκρατία, αλλά όχι το κακό αυτού του εμπάργκο;".

Όλοι καταδικάζουμε την τρομοκρατία", προσθέτει, "επειδή βασίζεται σε επιθέσεις εναντίον αθώων για την επίτευξη ενός πολιτικού στόχου. Αυτό ακριβώς κάνει το εμπάργκο κατά της Κούβας. Γιατί τόσοι πολλοί Αμερικανοί μπορούν να δουν το κακό στην τρομοκρατία, αλλά όχι το κακό αυτού του εμπάργκο;".

Η απάντηση είναι σαφής. Επειδή αυτό το "εμπάργκο", αυτός ο αποκλεισμός, αποσιωπάται και, όταν δεν αποσιωπάται, δικαιολογείται χάρη σε έναν τεράστιο προϋπολογισμό και έναν τεράστιο στρατό μέσων ενημέρωσης.

Αυτό γλυκαίνει ή νομιμοποιεί τον πόλεμο χωρίς πυραύλους... εναντίον της Κούβας.

 

 

La guerre sans missiles contre Cuba

Traduction : Rose-Marie LOU

Cubainformación TV - Basé sur un texte de Rosa Miriam Elizalde - La Jornada.- 

Contre Cuba, on ne tire pas de missiles. Il n’y a pas de blindés dans les rues.

Mais la guerre est l’état normal dans ce pays, une guerre silencieuse dont presque personne n’est sauvé.

Des files d’attente kilométriques dans les stations-service ; des marchés agricoles fermés par manque de pétrole pour apporter la nourriture ; des gens attendant pendant des heures le pain rationné ; ou des pharmacies et des hôpitaux sans presque aucun médicament.

L’homme d’affaires et homme politique étatsunien Jacob Hornberger n’est pas du tout un socialiste. Au contraire, il défend la "liberté économique" pour "mettre fin à l’embargo de six décennies contre Cuba".

"Pourquoi avons-nous un embargo contre un pays qui n’a jamais attaqué les États-Unis, et qui n’a même pas menacé de le faire?" se demande-t-il. Le blocus "est un dinosaure maléfique et destructeur de la guerre froide qui mérite d’être supprimé", mais qui attaque le "peuple cubain par la mort et les privations économiques".

"Nous condamnons tous le terrorisme, ajoute-t-il, parce qu’il s’attaque à des innocents pour atteindre un objectif politique. C’est précisément ce que fait l’embargo contre Cuba. Comment tant d’états-uniens peuvent-ils voir le mal dans le terrorisme, mais pas le mal dans cet embargo ?"

La réponse est claire. Parce que cet "embargo", ce blocus, est soumis au silence et, quand ce n’est pas le cas, on le justifie grâce à un énorme budget et une énorme armée de communication.

Qui édulcore ou légitime la guerre sans missiles... contre Cuba.

 

Presentación: Lázaro Oramas. Edición de video: Ane Lópes. Redacción: José Manzaneda.

 

Visita las redes sociales de Cubainformación:

https://www.facebook.com/cubainformacion
https://twitter.com/cubainformacion
https://www.instagram.com/cubainformacion/
https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos
https://www.tiktok.com/@cubainformacion.tv

Telegram: https://t.me/cubainformacion
Hazte socia-o de Cubainformación: https://cubainformacion.tv/campaigns/yotambiensoyci/donativo

Especiales
La mafia cubano-americana piega Netflix? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). La mafia cubano-américaine fait-elle plier Netflix ? (Version fra...
Guerra degli USA contro le mipymes cubane (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). La guerre des USA contre les PME cubaines (Version française: Ap...
Vuole Biden ridurre l’emigrazione cubana, come fece Obama? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Biden veut-il réduire l’émig...
Lo último
La Columna
71 años de los asaltos
Gerardo Moyá Noguera*.-  Después de 71 años de asalto a los cuarteles Moncada y Carlos M. de Céspedes todos nos acordamos de aquella efeméride implacable y que fue muy dolorosa para la gran mayoría de lo...
La Revista