Cuba 2022: cosa accadrà nel nuovo campo di battaglia della comunicazione? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

Cuba 2022 : que se passera-t-il sur le nouveau champ de bataille de la communication ? (Version française: Appuyez sur CC sur l'écran vidéo, sélectionnez la langue et de reproduire. Texte français peut être lu ci-dessous).

Κούβα 2022: τι θα συμβεί στο νέο επικοινωνιακό πεδίο μάχης; (Ελληνική  έκδοση: κάντε κλικ στο CC στο βίντεο, επιλέξτε γλώσσα και αναπαράγετε. Μπορείτε να διαβάσετε το ελληνικό κείμενο παρακάτω)


En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

Cuba 2022: ¿qué pasará en el nuevo campo de batalla comunicacional?

Cubainformación TV – Basado en un texto de Rosa Miriam Elizalde – La Jornada.- En 2021, los servicios de inteligencia de EEUU apuntaron a Cuba, aprovechando un escenario propicio: el desabastecimiento generalizado, producto de la desaparición del turismo y de dos centenares de nuevas sanciones contra su economía.

En río revuelto de colas, inflación, cansancio y desesperación, la CIA y el Departamento de Estado activaron un programa de guerra comunicacional sin precedentes, valiéndose de los medios digitales que financian y de contratistas especializados en el bombardeo en redes sociales.

El 11 de Julio consiguieron un pequeño avance. Varios miles de personas en la Isla salieron a protestar contra la penuria económica, y una parte de ellas contra el gobierno.

Intentaron llevar el 11J a un escenario superior, convocando una marcha para el 15 de noviembre. Y fracasaron. María Elvira Salazar, legisladora de Florida que amadrinó la protesta, llegó a emitir por Twitter más de 20 llamados. Pero el 16 de noviembre no escribió ni un mensaje. No quiso ser cronista de su propio fiasco.

Y es que los medios y las redes pueden distorsionar la realidad. Pero no suplantarla. Y el pueblo cubano dijo No a un intento evidente de injerencia y golpe de estado.

En esta guerra encubierta, Washington ha conquistado algunos nuevos espacios, y lo seguirá intentando en un contexto de debilidad económica máxima, que no desaparecerá en breve.

Pero en Cuba también han sacado sus propias lecciones de este nuevo y desafiante campo de batalla.

 

Cuba 2022: cosa accadrà nel nuovo campo di battaglia della comunicazione?

Traduzione: Francesco Monterisi

Nel 2021 i servizi di intelligence USA hanno preso di mira Cuba, approfittando di uno scenario favorevole: la carenza generalizzata, prodotto della scomparsa del turismo e delle 200 nuove sanzioni contro la sua economia.

In un fiume travagliato di code, inflazione, stanchezza e disperazione, la CIA e il Dipartimento di Stato hanno attivato un programma di guerra comunicativa senza precedenti, valendosi dei media digitali che finanziano e appaltatori specializzati nel bombardamento nelle reti sociali.

L'11 luglio hanno ottenuto un piccoloprogresso. Diverse migliaia di persone sull'isola sono uscite a protestare contro la penuria economica e una parte di loro contro il governo.

Hanno cercato di portare l'11Luglio a uno scenario superiore, convocando una marcia per il 15 novembre. E hanno fallito. María Elvira Salazar, una legislatrice della Florida che ha sponsorizzato la protesta, ha lanciato più di 20 appelli via Twitter. Ma il 16 novembre non ha scritto neppure un messaggio. Non voleva essere cronista del proprio fiasco.

E’ che i media e le reti possono distorcere la realtà. Ma non soppiantarla. E il popolo cubano ha detto No a un evidente tentativo di ingerenza e di colpo di stato.

In questa guerra segreta, Washington ha conquistato alcuni nuovi spazi, e continuerà a cercarlo in un contesto di massima debolezza economica, che non scomparirà a breve termine.

Ma a Cuba hanno anche tratto le loro lezioni da questo nuovo e impegnativo campo di battaglia.

 

Cuba 2022 : que se passera-t-il sur le nouveau champ de bataille de la communication ?

Cubainformation TV - Basé sur un texte de Rosa Miriam Elizalde - La Jornada.

Traduction et sous-titres : Rose-Marie LOU.

- En 2021, les services de renseignement des Etats-Unis ont ciblé Cuba, profitant d’un contexte propice : la pénuriegénéralisée, produit de la disparition du tourisme et de deux centaines de nouvelles sanctions contre son économie.

Dans l’eau trouble des files d’attente, de l’inflation, de la fatigue et du désespoir, la CIA et le département d’État ont lancé un programme de guerre de communication sans précédent, s’appuyant sur des médias numériques qu’ils financent et des sous-traitants spécialisés dans le bombardement sur réseaux sociaux.

Le 11 juillet, ils ont obtenu une petite avancée. Plusieurs milliers de personnes sur l’île sont sorties pour protester contre les difficultés économiques, et une partie d’entre elles contre le gouvernement.

Ils ont alors tenté de porter le 11J à un niveau supérieur, en convoquant une marche pour le 15 novembre. Et ils ont échoué. Maria Elvira Salazar, députée de Floride qui a parrainé la manifestation, en était arrivée à diffuser sur Twitter plus de 20 appels. Mais le 16 novembre, elle n’a pas écrit un seul message. Elle n’a pas voulu être le commentateur de son propre fiasco.

Parce que les médias et les réseaux sociaux peuvent déformer la réalité. Mais ils ne peuvent pas la changer. Et le peuple cubain a dit NON à une tentative d’ingérenceévidente et de coup d’État.

Dans cette guerre déguisée, Washington a conquis quelques nouveaux espaces, et continuera à essayer dans un contexte de faiblesse économique maximalequi ne disparaîtra pas de sitôt.

Mais à Cuba aussi, ils ont tiré leurs propres enseignements de ce nouveau et difficile champ de bataille.

 

 

Κούβα 2022: τι θα συμβεί στο νέο επικοινωνιακό πεδίο μάχης;

CubainformaciónTV.- Το 2021, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ στόχευσαν την Κούβα, εκμεταλλευόμενες ένα ευνοϊκό σενάριο: τις γενικευμένες ελλείψεις, ως αποτέλεσμα της εξαφάνισης του τουρισμού και των διακόσιων νέων κυρώσεων κατά της οικονομίας της.

Σε μια δύσκολη κατάσταση ουρών, πληθωρισμού, κούρασης και απελπισίας, η CIA και το State Department ενεργοποίησαν ένα πρωτοφανές πρόγραμμα επικοινωνιακού πολέμου, χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά μέσα που χρηματοδοτούν και εξειδικευμένους  εργολάβους στον βομβαρδισμό των κοινωνικών δικτύων.

Στις 11 Ιουλίου έκαναν μια μικρή πρόοδο. Κάποιες χιλιάδες άνθρωποι στο νησί βγήκαν για να διαμαρτυρηθούν για την οικονομική δυσπραγία και κάποιοι από αυτούς κατά της κυβέρνησης.

Προσπάθησαν να αναβαθμίσουν την 11η Ιουλίου καλώντας σε μια νέα πορεία για τη 15η Νοεμβρίου. Και απέτυχαν. Η María Elvira Salazar, βουλευτής της Φλόριντα που υποστήριξε τη διαμαρτυρία, απηύθυνε πάνω από 20 εκκλήσεις στο Twitter. Όμως στις 16 Νοεμβρίου δεν έγραψε ούτε ένα μήνυμα. Δεν ήθελε να είναι ο χρονογράφος του δικού του φιάσκου.

Και ναι,  τα ΜΜΕ  και τα δίκτυα μπορούν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα. Όχι όμως να την αλλάξουν. Και ο κουβανικός λαός είπε όχι σε μια προφανή απόπειρα παρέμβασης και ένα πραξικόπημα.

Σε αυτόν τον κρυφό πόλεμο, η Ουάσιγκτον έχει κατακτήσει ορισμένους νέους χώρους και θα το συνεχίσει  σε ένα σκηνικό μέγιστης οικονομικής αδυναμίας, η οποία δεν θα εξαφανιστεί σύντομα.

Αλλά και η Κούβα έχει επίσης πάρει τα δικά της μαθήματα σε  αυτό το προκλητικό νέο πεδίο μάχης.

Ελληνικοί υπότιτλοι: La Red Solid@ria Griega

 

Presentación: Lázaro Oramas. Redacción y edición: José Manzaneda.

 

Visita las redes sociales de Cubainformación:

https://www.facebook.com/cubainformacion
https://twitter.com/cubainformacion
https://www.instagram.com/cubainformacion/
https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos
Telegram: https://t.me/cubainformacion

Hazte socia-o de Cubainformación: https://cubainformacion.tv/campaigns/yotambiensoyci/donativo

Especiales
La mafia cubano-americana piega Netflix? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). La mafia cubano-américaine fait-elle plier Netflix ? (Version fra...
Guerra degli USA contro le mipymes cubane (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). La guerre des USA contre les PME cubaines (Version française: Ap...
Vuole Biden ridurre l’emigrazione cubana, come fece Obama? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Biden veut-il réduire l’émig...
Lo último
La discreta garra
Alma Mater - Reinaldo Cedeño Pineda / Ilustración: Dayron Giro.- Lo encontré en una guagua, lo rocé sin querer, y quedé flechado. Tal vez se escuche tonto, ridículo… pero así fue. Nunca tuv...
Ver / Leer más
La Columna
La Revista