L'Europa proietta su Cuba la propria repressione (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

L’Europe projette sur Cuba sa propre répression (Version française: Appuyez sur CC sur l'écran vidéo, sélectionnez la langue et de reproduire. Texte français peut être lu ci-dessous).

Η ΕΥΡΩΠΗ  ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣTΟΛΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ CC ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ)

Europe projects its own repression on Cuba (English version: click CC on video screen, select language and play. Text in English can be found below).


En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

Suelta la olla: Declaración de condena a Cuba por parte de la UE (Audiocolumna basada en este guión)

 

Coordinación de subtitulaciones: Antonio García Moreno.

Espacio “Lecciones de manipulación” en Cubainformación TV

Europa proyecta sobre Cuba su propia represión

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- El Parlamento europeo ha aprobado una condena a Cuba por “la violencia y represión extrema contra manifestantes” pacíficos, en las protestas ocurridas en Julio (1).

“Brutal represión” en la Isla, nos dice la prensa europea (2). Pero si visionamos con detalle las decenas de videos publicados sobre aquellos incidentes (3) (4) (5), y desconectamos el sonido de la narración, ¿qué vemos en realidad? Una policía cubana poco entrenada que da una respuesta tibia ante las agresiones (6), y cuyas expresiones más violentas son casi infantiles al lado de la actuación de muchas policías del mundo. Para empezar, las de la propia Europa (7).

La verdadera brutalidad policial la ha practicado, en no pocos escenarios de protesta, la policía española, por ejemplo (8). Su intervención contra el referéndum en Catalunya, en 2017, causó heridas a cerca de 800 personas (9). El Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos ha emitido diez condenas contra España por no investigar las denuncias –más de cinco mil casos documentados- de torturas y malos tratos policiales (10). ¿Dónde están las condenas del Parlamento europeo?

Nos hablan de detenciones en Cuba por “manifestar pacíficamente su libertad de expresión” (11). Falso. Nadie niega que hubiera excesos o actuaciones irregulares –investigadas varias de ellas por la Fiscalía Militar-, pero en general los operativos policiales respondieron no a las protestas pacíficas, sino a los ataques con piedras y cócteles molotov (12), y a los asaltos y robos a tiendas de propiedad pública (13).

El Parlamento europeo jamás ha condenado al gobierno de Colombia (70 muertes por represión en las protestas de abril) (14), al de Chile (34 muertes en las de 2019) (15), o al gobierno golpista interino de Bolivia, causante de 32 muertes (16). En este último caso, el Parlamento europeo reconoció al golpista como gobierno legítimo y, meses después, denunció la detención de la presidenta impuesta por "arbitraria e ilegal" (17). La Eurocámara tampoco condenó, en 2020, la acción policial en EEUU, durante las protestas del Black Lives Matter, cuyo saldo fue de 30 muertes y 14 mil detenciones (18).

Con todos los países citados hay amplios acuerdos comerciales y de cooperación de la Unión Europea. Pero ahora, su Parlamento –en mano de las derechas aliadas de Washington- pide destruir el Acuerdo de Diálogo y Cooperación Unión Europea-Cuba por una práctica policial claramente menos represiva que la de todos esos países (19).

Nos hablan del acoso en Cuba a “personalidades galardonadas con el premio Sájarov” como Guillermo Fariñas (20). Pero, ¿qué le ocurriría a este último si, siendo europeo, confesara en la prensa que gestiona con el gobierno de EEUU una intervención militar en su país (21)? Hace tiempo que estaría ya en la cárcel. Pero en Cuba, salvo el arresto por unas horas, no le pasa absolutamente nada (22).

Las protestas en Cuba fueron el resultado previsible de una situación muy prolongada de penurias materiales, apagones, falta de medicamentos y alimentos, escasez de transporte y largas colas. Pero ni el Parlamento ni los medios europeos explican sus causas. Por un lado, una brutal guerra económica desde EEUU, con 243 sanciones en los últimos cuatro años, que han dinamitado todas y cada una de las fuentes de ingreso del país (los acuerdos médicos internacionales, los viajes desde EEUU, las remesas de la emigración…) y que han dejado a la Isla sin apenas combustible, mediante las sanciones a su principal proveedor, Venezuela, y a las empresas navieras de terceros países (23). Por otro, el cierre, debido a la pandemia, de la única vía de ingresos que le quedaba al país, el turismo. Y, por último, una millonaria campaña de redes sociales, financiada desde agencias federales de EEUU, para movilizar contra el gobierno cubano a un sector –aún pequeño, pero ya visible- de la población de la Isla (24). Una campaña en la que, para inflar la imagen de represión, se emplearon incontables fake news, para convertir en imágenes de Cuba las actuaciones policiales en Brasil (25), Sudáfrica (26), o República Dominicana (27).

En todo caso, el balance no puede ser más “pírrico, vil y canallesco”, como denunciaba hace unos días el presidente de México, con cuyas magistrales palabras nos despedimos: “Se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Si esta perversa estrategia lograse tener éxito –algo que no parece probable por la dignidad a que nos hemos referido–, repito, si tuviera éxito, se convertiría en un triunfo pírrico, vil y canallesco. En una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos” (28).

 1. https://www.abc.es/internacional/abci-eurocamara-pide-borrell-suspender-acuerdo-cuba-represion-tras-protestas-11-j-202109170043_noticia.html
 2. https://www.larazon.es/internacional/20210714/jdygpk4pxbgqplpqvhamust5gm.html
 3. https://www.youtube.com/watch?v=ZrkAfU64hXg
 4. https://www.youtube.com/watch?v=N_UChBQZihY
 5. https://www.youtube.com/watch?v=BGZx1LEBRdg
 6. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article252726983.html
 7. https://www.youtube.com/watch?v=UwwEGV5HZvE
 8. https://www.davidnoticias.cl/la-brutal-represion-la-policia-nacional-guardia-civil-espanola/
 9. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41453357
 10. https://www.elsaltodiario.com/tortura/estrasburgo-vuelve-condenar-espana-por-torturas-instruccion-ministro-interior-fernando-grande-marlaska
 11. https://www.efe.com/efe/espana/mundo/el-parlamento-europeo-pide-sancionar-a-cuba-por-la-represion-de-las-protestas/10001-4631043
 12. https://www.youtube.com/watch?v=HNJri-uWmUs
 13. https://www.youtube.com/watch?v=CzKCRKpc9og
 14. https://heraldocubano.wordpress.com/2021/05/25/en-8-anos-la-union-europea-perdio-la-memoria/
 15. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Fallecidos_durante_el_estallido_social_en_Chile
 16. https://www.publico.es/internacional/muertos-bolivia-escalada-violencia-golpe-bolivia-suma-32-muertos.html
 17. https://www.europapress.es/internacional/noticia-senado-bolivia-rechaza-resolucion-parlamento-europeo-pide-liberacion-anez-20210506183625.html
 18.  https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_por_la_muerte_de_George_Floyd
 19. https://lasillarota.com/mundo/parlamento-europeo-pide-sancionar-a-cuba-por-la-represion-de-las-protestas/561139
 20. https://www.abc.es/internacional/abci-eurocamara-pide-borrell-suspender-acuerdo-cuba-represion-tras-protestas-11-j-202109170043_noticia.html
 21. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20201123/88784/88784-premio-sajarov-pide-la-invasion-de-cuba-que-dice-el-parlamento-europeo-italianoh-francais-deutsch-english
 22. https://www.efe.com/efe/america/politica/liberan-al-disidente-cubano-guillermo-farinas-tras-una-breve-detencion/20000035-4626402
 23. https://www.cubainformacion.tv/opinion/20210809/92699/92699-sos-bloqueo-cuba-italiano
 24. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/13/mundo/se-crearon-bots-y-cuentas-en-twitter-para-atacar-a-cuba-especialista/
 25. http://www.cuba.cu/politica/2021-07-24/en-video-represores-cubanos-golpean-a-manifestantes-en-brasil-/56834
 26. https://t.co/v6ISJoHXyk
 27. https://t.co/ZJ6stMOmkN
 28. https://www.youtube.com/watch?v=wLUFtuZDc50&t=294s

 

L'Europa proietta su Cuba la propria repressione

José Manzaneda, coordinatore di Cubainformacion

Traduzione Francesco Monterisi

Il Parlamento europeo ha approvato una condanna di Cuba per "la violenza e repressione estrema contro manifestanti" pacifici nelle proteste avvenute a luglio (1).

“Brutale repressione” sull'isola, ci dice la stampa europea (2). Ma se guardiamo in dettaglio le decine di video pubblicati su quegli incidenti (3) (4) (5), e disconnettiamo il suono dalla narrazione, cosa vediamo realmente? Una polizia cubana poco addestrata che dà una tiepida rispostadavanti alle aggressioni (6), e le cui espressioni più violente sono quasi infantili accanto alle azioni di molte poliziedi tutto il mondo. Per cominciare, quelle della stessa Europa (7).

La vera brutalità poliziesca l’ha praticata, in non pochi scenari di protesta, la polizia spagnola, ad esempio (8). Il suo intervento contro il referendum in Catalogna, nel 2017, ha causato il ferimento di circa 800 persone (9). La Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha emesso dieci condanne contro la Spagna per non aver indagato sulle denunce - oltre cinquemila casi documentati - di torture e maltrattamenti da parte della polizia (10). Dove sono le condanne del Parlamento europeo?

Ci parlano di arresti a Cuba per "manifestare pacificamente la propria libertà di espressione" (11). Falso. Nessuno nega che vi siano stati eccessi o irregolarità –indagate varie di esse dalla Procura Militare - ma in generale le operazioni di polizia hanno risposto non a proteste pacifiche, bensì ad attacchi con pietre e molotov (12), e ad assalti e rapine a negozi di proprietà pubblica (13).

Il Parlamento europeo non ha mai condannato il governo della Colombia (70 morti per la repressione nelle proteste di aprile) (14), quello del Cile (34 morti nel 2019) (15), né il governo golpista ad interim della Bolivia, che ha causato 32 morti (16). In quest'ultimo caso, il Parlamento europeo ha riconosciuto il golpista come governo legittimo e, mesi dopo, ha denunciato la detenzione della presidentessa imposta come "arbitraria e illegale" (17). L’Eurocamera non ha neppure condannato, nel 2020, l'azione della polizia negli USA, durante le proteste del Black LivesMatter, il cui saldo è statodi 30 morti e 14mila arresti (18).

Con tutti i suddetti paesi esistono ampi accordi commerciali e di cooperazione dell'Unione Europea. Ma ora il suo Parlamento - nelle mani delle destre alleate di Washington - chiede di distruggere l'Accordo di Dialogo e Cooperazione Unione Europea-Cuba per una pratica di polizia che è chiaramente meno repressiva di quella di tutti quei paesi (19).

Ci parlano delle vessazioni a Cuba di "personalità insignite del Premio Sacharov" come Guillermo Fariñas (20). Ma cosa accadrebbe a quest'ultimo se, essendo europeo, confessasse alla stampa che sta gestendo,con il governo USA, un intervento militare nel suo paese (21)? Da tempo sarebbe in carcere. Ma a Cuba, a parte essere arrestato per poche ore, non gli succede assolutamente nulla (22).

Le proteste a Cuba sono state il prevedibile risultato di una situazione molto prolungata di carenze materiali, blackout, mancanza di medicinali e cibo, scarsezza di trasporti e lunghe code. Ma né il Parlamento né i media europei ne spiegano le cause. Da un lato, una brutale guerra economica dagli USA, con 243 sanzioni negli ultimi quattro anni, che hanno fatto saltare tutte le fonti di ingresso del paese (accordi medici internazionali, viaggi dagli USA, rimesse dall’emigrazione...) e che hanno lasciato l'isola quasi senza carburante, attraverso sanzioni contro il suo principale fornitore, il Venezuela, e le compagnie di navigazione di paesi terzi (23). Dall'altro la chiusura, a causa della pandemia, dell'unica fonte di ingressi rimasta al paese, il turismo. E, infine, una milionaria campagna sulle reti sociali, finanziata da agenzie federali USA, per mobilitare contro il governo cubano un settore - ancora piccolo, ma già visibile - della popolazione dell'isola (24). Una campagna in cui, per gonfiare l'immagine della repressione, sono state utilizzate innumerevoli fake news per convertire in immagini di Cuba le azioni della polizia in Brasile (25), Sud Africa (26) o Repubblica Dominicana (27).

In ogni caso, il bilancio non potrebbe essere più "pirrico, vile e canagliesco", come ha denunciato qualche giorno fa il presidente del Messico, con le cui magistrali parole ci salutiamo: "E’ brutto che il governo USA utilizzi il blocco per impedire il benessere del popolo di Cubacol proposito che, questo costretto dalla necessità, debba scontrarsi con il suo proprio governo. Se questa perversa strategia dovesse avere successo - cosa che non sembra verosimile per la dignità a cui abbiamo fatto riferimento - ripeto, se avesse successo, si convertirebbe in un trionfo pirrico, vile e canagliesco. In una macchia di quelle che non si cancellano neppure con tutta l'acqua degli oceani”(28).

 1. https://www.abc.es/internacional/abci-eurocamara-pide-borrell-suspender-acuerdo-cuba-represion-tras-protestas-11-j-202109170043_noticia.html
 2. https://www.larazon.es/internacional/20210714/jdygpk4pxbgqplpqvhamust5gm.html
 3. https://www.youtube.com/watch?v=ZrkAfU64hXg
 4. https://www.youtube.com/watch?v=N_UChBQZihY
 5. https://www.youtube.com/watch?v=BGZx1LEBRdg
 6. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article252726983.html
 7. https://www.youtube.com/watch?v=UwwEGV5HZvE
 8. https://www.davidnoticias.cl/la-brutal-represion-la-policia-nacional-guardia-civil-espanola/
 9. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41453357
 10. https://www.elsaltodiario.com/tortura/estrasburgo-vuelve-condenar-espana-por-torturas-instruccion-ministro-interior-fernando-grande-marlaska
 11. https://www.efe.com/efe/espana/mundo/el-parlamento-europeo-pide-sancionar-a-cuba-por-la-represion-de-las-protestas/10001-4631043
 12. https://www.youtube.com/watch?v=HNJri-uWmUs
 13. https://www.youtube.com/watch?v=CzKCRKpc9og
 14. https://heraldocubano.wordpress.com/2021/05/25/en-8-anos-la-union-europea-perdio-la-memoria/
 15. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Fallecidos_durante_el_estallido_social_en_Chile
 16. https://www.publico.es/internacional/muertos-bolivia-escalada-violencia-golpe-bolivia-suma-32-muertos.html
 17. https://www.europapress.es/internacional/noticia-senado-bolivia-rechaza-resolucion-parlamento-europeo-pide-liberacion-anez-20210506183625.html
 18.  https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_por_la_muerte_de_George_Floyd
 19. https://lasillarota.com/mundo/parlamento-europeo-pide-sancionar-a-cuba-por-la-represion-de-las-protestas/561139
 20. https://www.abc.es/internacional/abci-eurocamara-pide-borrell-suspender-acuerdo-cuba-represion-tras-protestas-11-j-202109170043_noticia.html
 21. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20201123/88784/88784-premio-sajarov-pide-la-invasion-de-cuba-que-dice-el-parlamento-europeo-italianoh-francais-deutsch-english
 22. https://www.efe.com/efe/america/politica/liberan-al-disidente-cubano-guillermo-farinas-tras-una-breve-detencion/20000035-4626402
 23. https://www.cubainformacion.tv/opinion/20210809/92699/92699-sos-bloqueo-cuba-italiano
 24. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/13/mundo/se-crearon-bots-y-cuentas-en-twitter-para-atacar-a-cuba-especialista/
 25. http://www.cuba.cu/politica/2021-07-24/en-video-represores-cubanos-golpean-a-manifestantes-en-brasil-/56834
 26. https://t.co/v6ISJoHXyk
 27. https://t.co/ZJ6stMOmkN
 28. https://www.youtube.com/watch?v=wLUFtuZDc50&t=294s

 

Espace "Leçons de manipulation" en Cubainformación TV

L’Europe projette sur Cuba sa propre répression

José Manzaneda, coordinateur de Cubainformation.

Traduction et sous-titres : Rose-Marie LOU

- Le Parlement européen a approuvé une condamnation de Cuba pour "la violence et la répression extrême contre des manifestants" pacifiques, lors des manifestations de juillet (1).

"Répression brutale" sur l’île, nous dit la presse européenne (2). Mais si nous regardons en détail les dizaines de vidéos publiées sur ces incidents (3) (4) (5) et que nous déconnectons le son du commentaire, que voyons-nous en réalité? Une police cubaine peu entraînée qui   répond tièdement aux agressions (6), et dont les expressions les plus violentes sont presque enfantines à côté des agissements de beaucoup de polices du monde. A commencer, par celles de l’Europe elle-même (7).

La véritable brutalité policière a été pratiquée, dans de nombreux cas de manifestations, par la police espagnole,par exemple (8). Son intervention contre le référendum en Catalogne en 2017 a fait près de 800 blessés (9). La Cour des droits de l’homme de Strasbourg a prononcé 10 condamnations contre l’Espagne pour n’avoir pas enquêté sur plus de 5000 cas avérés de torture et de mauvais traitements infligés par la police (10). Où sont les condamnations du Parlement européen ?

Ils nous parlent d’arrestations à Cuba pour avoir"manifesté pacifiquement leur liberté d’expression" (11). Faux. Personne ne nie qu’il y ait eu des excès ou des agissements irréguliers, dont plusieurs ont fait l’objet d’une enquête du parquet militaire (12), mais en général les opérations de police ont répondu non pas aux manifestations pacifiques, mais aux agressions à l’aide de pierres et de cocktails Molotov, et aux attaques et vols contre des magasins de propriété publique (13).

Le Parlement européen n’a jamais condamné le gouvernement de la Colombie (70 morts par répression lors des manifestations d’avril) (14), celui du Chili (34 morts en 2019) (15) ou le gouvernement putschiste intérimaire de la Bolivie, qui a causé 32 morts (16). Dans ce dernier cas, le Parlement européen a reconnu le putschiste comme un gouvernement légitime et, quelques mois plus tard, a dénoncé l’arrestation de la présidente imposée par "l’arbitraire et dans l’ illégalité" (17). Le Parlement européen n’a pas non plus condamné, en 2020, l’action policière aux États-Unis lors des manifestations du Black LivesMatter, qui s’est soldé par 30 morts et 14000 arrestations (18).
L’Union européenne a conclu de nombreux accords de commerce et de coopération avec tous les pays susmentionnés. Mais maintenant, son Parlement, aux mains des droites alliées à Washington, demande de détruire l’accord de dialogue et de coopération Union européenne-Cuba pour une pratique policière nettement moins répressive que celle de tous ces pays (19).
On nous parle du harcèlement à Cuba de "personnalités lauréates du prix Sakharov" comme Guillermo Fariñas (20).

Mais qu’arriverait-il à ce dernier si, étant européen, il avouait dans la presse qu’il négocie avec le gouvernement des Etats-Unis une intervention militaire dans son pays (21)? Il serait déjà en prison depuis longtemps. Mais à Cuba, à part l’arrestation pour quelques heures, il ne lui est absolument rien arrivé(22).

Les manifestations à Cuba ont été le résultat prévisible d’une situation très prolongée de pénurie matérielle, de coupures de courant, de manque de médicaments et de nourriture, de pénurie de transport et de longues files d’attente. Mais ni le Parlement ni les médias européens n’en expliquent les causes. D’un  côté, une guerre économique brutale depuis les Etats-Unis, avec 243 sanctions au cours des quatre dernières années, qui ont dynamité toutes  les sources de revenus du pays (les accords médicaux internationaux, les voyages depuis les Etats-Unis, les envois de fonds de l’émigration...) et qui ont laissé l’île quasiment à court de carburant, en imposant des sanctions à son principal fournisseur, le Venezuela, et aux compagnies maritimes de pays tiers (23). D’un autre côté, la fermeture, en raison de la pandémie, de la seule entrée de revenus qui restait au pays, le tourisme. Et enfin, une importante campagne dans les réseaux sociaux, financée par des agences fédérales étatsuniennes, pour mobiliser contre le gouvernement cubain un secteur encore réduit, mais déjà visible, de la population de l’île (24). Une campagne dans laquelle, pour gonfler l’image de la répression, d’innombrables Fake news ont été utilisés, pour transformer en images de Cuba les agissements policiers au Brésil (25), en Afrique du Sud (26), ou en République dominicaine (27).

En tout cas, le bilan ne peut être plus "à la Pyrrhus, vil et canaille", comme le dénonçait il y a quelques jours le président du Mexique, dont nous rappelons ici les paroles magistrales en conclusion  : "C’est lamentable que le gouvernement des Etats-Unis utilise le blocus pour empêcher le bien-être du peuple cubain afin que celui-ci, contraint par la nécessité, en vienne à affronter son propre gouvernement. Si cette stratégie perverse réussissait, ce qui semble peu probable en raison de la dignité que nous avons évoquée, je le répète, si elle réussissait, elle se transformerait en un triomphe à la Pyrrhus, vil et canaille. En une tache de celles qui ne s’effacent pas, même avec toute l’eau des océans" (28).

 (1)          https://www.abc.es/internacional/abci-eurocamara-pide-borrell-suspender-acuerdo-cuba-represion-tras-protestas-11-j-202109170043_noticia.html

(2)          https://www.larazon.es/internacional/20210714/jdygpk4pxbgqplpqvhamust5gm.html

(3)          https://www.youtube.com/watch?v=ZrkAfU64hXg

(4)          https://www.youtube.com/watch?v=N_UChBQZihY

(5)          https://www.youtube.com/watch?v=BGZx1LEBRdg

(6)          https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article252726983.html

(7)          https://www.youtube.com/watch?v=UwwEGV5HZvE

(8)          https://www.davidnoticias.cl/la-brutal-represion-la-policia-nacional-guardia-civil-espanola/

(9)          https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41453357

(10)       https://www.elsaltodiario.com/tortura/estrasburgo-vuelve-condenar-espana-por-torturas-instruccion-ministro-interior-fernando-grande-marlaska

(11)       https://www.efe.com/efe/espana/mundo/el-parlamento-europeo-pide-sancionar-a-cuba-por-la-represion-de-las-protestas/10001-4631043

(12)       https://medium.com/revista-alma-mater/deudas-1230d5de6fef

(13)       https://www.youtube.com/watch?v=CzKCRKpc9og

(14)       https://heraldocubano.wordpress.com/2021/05/25/en-8-anos-la-union-europea-perdio-la-memoria/

(15)       https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Fallecidos_durante_el_estallido_social_en_Chile

(16)       https://www.publico.es/internacional/muertos-bolivia-escalada-violencia-golpe-bolivia-suma-32-muertos.html

(17)       https://www.europapress.es/internacional/noticia-senado-bolivia-rechaza-resolucion-parlamento-europeo-pide-liberacion-anez-20210506183625.html

(18)        https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_por_la_muerte_de_George_Floyd

(19)       https://lasillarota.com/mundo/parlamento-europeo-pide-sancionar-a-cuba-por-la-represion-de-las-protestas/561139

(20)       https://www.abc.es/internacional/abci-eurocamara-pide-borrell-suspender-acuerdo-cuba-represion-tras-protestas-11-j-202109170043_noticia.html

(21)       https://www.cubainformacion.tv/especiales/20201123/88784/88784-premio-sajarov-pide-la-invasion-de-cuba-que-dice-el-parlamento-europeo-italianoh-francais-deutsch-english

(22)       https://www.efe.com/efe/america/politica/liberan-al-disidente-cubano-guillermo-farinas-tras-una-breve-detencion/20000035-4626402

(23)       https://www.cubainformacion.tv/opinion/20210809/92699/92699-sos-bloqueo-cuba-italiano

(24)       https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/13/mundo/se-crearon-bots-y-cuentas-en-twitter-para-atacar-a-cuba-especialista/

(25)       http://www.cuba.cu/politica/2021-07-24/en-video-represores-cubanos-golpean-a-manifestantes-en-brasil-/56834

(26)       https://t.co/v6ISJoHXyk

(27)       https://t.co/ZJ6stMOmkN

(28)       https://www.youtube.com/watch?v=wLUFtuZDc50&t=294s

 

Η ΕΥΡΩΠΗ  ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣTΟΛΗ

José Manzaneda, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ ΤΟΥ Cubainformación.- ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ ΓΙΑ "ΒΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΙΡΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΤΩΝ" ΚΑΤΑ ΤΙΣ  ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ (1).

«ΒΙΑΙΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ» ΣΤΟ ΝΗΣΙ, ΜΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (2). ΑΛΛΑ ΑΝ ΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΤΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (3) (4) (5) ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΗΧΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ, ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; ΈΝΑΣ ΛΙΓΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣ ΚΟΥΒΑΝΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΜΙΑ ΧΛΙΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ (6) ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΟΙ ΠΙΟ ΒΙΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΑΡΧΙΚΑ, ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (7).

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΚΗΝΙΚΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ    ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (8). Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ, ΤΟ 2017, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 800 ΑΤΟΜΑ (9). ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΔΕΚΑ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ –ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (10). ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ;

ΜΑΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ ΣΕ "ΕΙΡΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ " (11). ΛΑΘΟΣ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ Η ΠΑΡΑΤΥΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΡΚΕΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ (12)  ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΟΧΙ ΣΕ ΕΙΡΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΣΕ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΒΟΜΒΕΣ ΜΟΛΟΤΟΦ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΕΣ  ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (13).

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ (70 ΘΑΝΑΤΟΙ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ) (14), ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ (34 ΘΑΝΑΤΟΙ ΤΟ 2019) (15), Η ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΛΙΒΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ  32 ΘΑΝΑΤOΥΣ (16). ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΗΓΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΝΟΜΙΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ, ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ, ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΩΣ "ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ" (17). ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ, ΤΟ 2020, ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ BLACK LIVES MATTER, ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΕ 30 ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ 14 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ (18).

ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΧΩΡΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ. ΤΩΡΑ, ΟΜΩΣ, ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ - ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ, ΣΥΜΜΑΧΟΥ ΤΗΣ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ  ΖΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ -ΚΟΥΒΑΣ  ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΩΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (19).

ΜΑΣ ΛΕΝΕ  ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ ΕΚΦΟΒΙΖΟΝΤΑΙ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΦ" ΟΠΩΣ Ο ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΦΑΡΙΝΑΣ (20). ΤΙ ΘΑ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΟΜΩΣ, ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΣΕ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΟΤΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ (21);  ΘΑ ΗΤΑΝ ΗΔΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ. ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ, ΔΕΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ (22)

ΟΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ, ΗΤΑΝ ΤΟ  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΥΛΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΥΡΩΝ.   ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΟΥΤΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΜΕ ΕΞΗΓΟΥΝ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ. ΑΦΕΝΟΣ, ΤΟΥ ΒΑΝΑΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΠΟΥ ΜΕ 243 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΜΙΤΙΣΕΙ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ). ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΜΕΣΩ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ, ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (23). ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ, ΤΕΛΟΣ, ΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ -ΑΚΟΜΗ ΜΙΚΡΟΥ, ΑΛΛΑ ΗΔΗ ΟΡΑΤΟΥ- ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (24). ΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΓΚΩΘΕΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ,  ΑΜΕΤΡΗΤΑ FAKE NEWS  ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ.  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ (25), ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ (26) Η ΣΤΗ ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (27).

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ "ΠΥΡΡΕΙΟ, ΑΧΡΕΙΟ
ΚΑΙ ΠΟΤΑΠΟ",  ΟΠΩΣ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ: “ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΣΧΗΜΟ ΟΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΒΑΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΑΥΤΟΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΗ, ΝΑ ΣΤΡΑΦΕΙ ΚΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΑΝ ΑΥΤΗ Η ΣΤΡΕΒΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΜΕ -, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ, ΑΝ ΗΤΑΝ ΕΠΙΤΥΧΗΣ, ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΠΥΡΡΕΙΑ, ΠΟΤΑΠΗ ΚΑΙ ΑΧΡΕΙΑ ΝΙΚΗ.  ΈΝΑΣ ΛΕΚΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΒΗΝΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ” (28).

 1. https://www.abc.es/internacional/abci-eurocamara-pide-borrell-suspender-acuerdo-cuba-represion-tras-protestas-11-j-202109170043_noticia.html
 2. https://www.larazon.es/internacional/20210714/jdygpk4pxbgqplpqvhamust5gm.html
 3. https://www.youtube.com/watch?v=ZrkAfU64hXg
 4. https://www.youtube.com/watch?v=N_UChBQZihY
 5. https://www.youtube.com/watch?v=BGZx1LEBRdg
 6. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article252726983.html
 7. https://www.youtube.com/watch?v=UwwEGV5HZvE
 8. https://www.davidnoticias.cl/la-brutal-represion-la-policia-nacional-guardia-civil-espanola/
 9. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41453357
 10. https://www.elsaltodiario.com/tortura/estrasburgo-vuelve-condenar-espana-por-torturas-instruccion-ministro-interior-fernando-grande-marlaska
 11. https://www.efe.com/efe/espana/mundo/el-parlamento-europeo-pide-sancionar-a-cuba-por-la-represion-de-las-protestas/10001-4631043
 12. https://medium.com/revista-alma-mater/deudas-1230d5de6fef
 13. https://www.youtube.com/watch?v=CzKCRKpc9og
 14. https://heraldocubano.wordpress.com/2021/05/25/en-8-anos-la-union-europea-perdio-la-memoria/
 15. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Fallecidos_durante_el_estallido_social_en_Chile
 16. https://www.publico.es/internacional/muertos-bolivia-escalada-violencia-golpe-bolivia-suma-32-muertos.html
 17. https://www.europapress.es/internacional/noticia-senado-bolivia-rechaza-resolucion-parlamento-europeo-pide-liberacion-anez-20210506183625.html
 18.  https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_por_la_muerte_de_George_Floyd
 19. https://lasillarota.com/mundo/parlamento-europeo-pide-sancionar-a-cuba-por-la-represion-de-las-protestas/561139
 20. https://www.abc.es/internacional/abci-eurocamara-pide-borrell-suspender-acuerdo-cuba-represion-tras-protestas-11-j-202109170043_noticia.html
 21. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20201123/88784/88784-premio-sajarov-pide-la-invasion-de-cuba-que-dice-el-parlamento-europeo-italianoh-francais-deutsch-english
 22. https://www.efe.com/efe/america/politica/liberan-al-disidente-cubano-guillermo-farinas-tras-una-breve-detencion/20000035-4626402
 23. https://www.cubainformacion.tv/opinion/20210809/92699/92699-sos-bloqueo-cuba-italiano
 24. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/13/mundo/se-crearon-bots-y-cuentas-en-twitter-para-atacar-a-cuba-especialista/
 25. http://www.cuba.cu/politica/2021-07-24/en-video-represores-cubanos-golpean-a-manifestantes-en-brasil-/56834
 26. https://t.co/v6ISJoHXyk
 27. https://t.co/ZJ6stMOmkN
 28. https://www.youtube.com/watch?v=wLUFtuZDc50&t=294s

 

Europe projects its own repression on Cuba

José Manzaneda, coordinator of Cubainformación. Translated by Laura V. Mor.-The European Parliament has approved a condemnation of Cuba for "violence and extreme repression against peaceful protesters" in the protests that occurred on July (1).

"Brutal repression" on the island, the European press tells us (2). But if we look in detail at the dozens of videos published about those incidents (3) (4) (5) and we disconnect the sound from the narration, what do we actually see? A Cuban police with little training that gives a lukewarm response to attacks (6) and whose most violent expressions are almost childish alongside the actions of many police officers around the world. To begin with, those of Europe itself (7).

Real police brutality has been practiced, in not a few protest settings, by the Spanish police, for example (8). The intervention against the referendum in Catalonia injured about 800 people in 2017 (9). The Strasbourg Human Rights Court has issued ten convictions against Spain for not investigating the complaints - more than five thousand documented cases - of torture and police ill-treatment (10). Where are the condemnations of the European Parliament?

They tell us about arrests in Cuba for "peacefully manifesting their freedom of expression" (11). Fake. No one denies that there were excesses or irregular actions - several of them were investigated by the Military Prosecutor's Office (12) - but in general the police operations responded not to peaceful protests, but to attacks with stones and Molotov cocktails, to assaults and robberies to publicly owned stores (13).

The European Parliament has never condemned the government of Colombia (70 deaths due to repression in the April protests) (14), to Chile´s  government (34 deaths in 2019) (15) or the interim coup government of Bolivia, which caused the 32 deaths (16). In the latter case, the European Parliament recognized the coup leader as a legitimate government and, months later, denounced the detention of the president imposed as "arbitrary and illegal" (17). The European Parliament also didn´t condemn the police action in the United States during the protests of the Black Lives Matter in 2020, whose balance was 30 deaths and 14 thousand arrests (18).

With all the afore mentioned countries there are extensive trade and cooperation agreements of the European Union. But now, the European Parliament - in the hands of Washington's allied rights - asks to destroy the European Union-Cuba Dialogue and Cooperation Agreement through a police practice that is clearly less repressive than that of all those countries (19).

They tell us about the harassment in Cuba of “personalities awarded the Sakharov Prize” such as Guillermo Fariñas (20). But what would happen to the latter if, being European, he´d confessed in the press that he is managing a military intervention in his country with the US government (21)? He had been in jail for a long time. But in Cuba, except for being arrested for a few hours, absolutely nothing happens to him (22).

The protests in Cuba were the foreseeable result of a very prolonged situation of material hardships, blackouts, lack of medicines and food, lack of transport and long lines. But neither the Parliament nor the European media explain its causes. On the one hand, a brutal economic war from the US, with 243 sanctions in the last four years, which have dynamited each and every one of the country's sources of income (international medical agreements, travel from the US, emigration remittances) and that have left the Island with hardly any fuel, through sanctions against its main supplier, Venezuela, and third-country shipping companies (23). On the other hand, the closure, due to the pandemic, of the only remaining source of income for the country, tourism. And, finally, a millionaire social media campaign, funded by US federal agencies to mobilize a sector - still small, but already visible - of the island's population against the Cuban government (24). A campaign in which countless fake news were used to convert police actions in Brazil (25), South Africa (26), or the Dominican Republic (27) into images of Cuba to inflate the image of repression.

In any case, the balance could not be more "pyrrhic, vile and rogue" as the president of Mexico denounced a few days ago, with whose masterful words we said goodbye: "It looks bad that the United States government uses the blockade to prevent the welfare of the Cuban people so that they, forced by necessity, have to confront their own government. If this perverse strategy were to succeed - something that does not seem likely due to the dignity to which we have referred -, I repeat, if it were successful, it would become a pyrrhic, vile and vile triumph. In a stain of those that are not erased even with all the water in the oceans”(28).

 1. https://www.abc.es/internacional/abci-eurocamara-pide-borrell-suspender-acuerdo-cuba-represion-tras-protestas-11-j-202109170043_noticia.html
 2. https://www.larazon.es/internacional/20210714/jdygpk4pxbgqplpqvhamust5gm.html
 3. https://www.youtube.com/watch?v=ZrkAfU64hXg
 4. https://www.youtube.com/watch?v=N_UChBQZihY
 5. https://www.youtube.com/watch?v=BGZx1LEBRdg
 6. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article252726983.html
 7. https://www.youtube.com/watch?v=UwwEGV5HZvE
 8. https://www.davidnoticias.cl/la-brutal-represion-la-policia-nacional-guardia-civil-espanola/
 9. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41453357
 10. https://www.elsaltodiario.com/tortura/estrasburgo-vuelve-condenar-espana-por-torturas-instruccion-ministro-interior-fernando-grande-marlaska
 11. https://www.efe.com/efe/espana/mundo/el-parlamento-europeo-pide-sancionar-a-cuba-por-la-represion-de-las-protestas/10001-4631043
 12. https://medium.com/revista-alma-mater/deudas-1230d5de6fef
 13. https://www.youtube.com/watch?v=CzKCRKpc9og
 14. https://heraldocubano.wordpress.com/2021/05/25/en-8-anos-la-union-europea-perdio-la-memoria/
 15. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Fallecidos_durante_el_estallido_social_en_Chile
 16. https://www.publico.es/internacional/muertos-bolivia-escalada-violencia-golpe-bolivia-suma-32-muertos.html
 17. https://www.europapress.es/internacional/noticia-senado-bolivia-rechaza-resolucion-parlamento-europeo-pide-liberacion-anez-20210506183625.html
 18.  https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_por_la_muerte_de_George_Floyd
 19. https://lasillarota.com/mundo/parlamento-europeo-pide-sancionar-a-cuba-por-la-represion-de-las-protestas/561139
 20. https://www.abc.es/internacional/abci-eurocamara-pide-borrell-suspender-acuerdo-cuba-represion-tras-protestas-11-j-202109170043_noticia.html
 21. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20201123/88784/88784-premio-sajarov-pide-la-invasion-de-cuba-que-dice-el-parlamento-europeo-italianoh-francais-deutsch-english
 22. https://www.efe.com/efe/america/politica/liberan-al-disidente-cubano-guillermo-farinas-tras-una-breve-detencion/20000035-4626402
 23. https://www.cubainformacion.tv/opinion/20210809/92699/92699-sos-bloqueo-cuba-italiano
 24. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/13/mundo/se-crearon-bots-y-cuentas-en-twitter-para-atacar-a-cuba-especialista/
 25. http://www.cuba.cu/politica/2021-07-24/en-video-represores-cubanos-golpean-a-manifestantes-en-brasil-/56834
 26. https://t.co/v6ISJoHXyk
 27. https://t.co/ZJ6stMOmkN
 28. https://www.youtube.com/watch?v=wLUFtuZDc50&t=294s

 

Visita las redes sociales de Cubainformación:

https://www.facebook.com/cubainformacion
https://twitter.com/cubainformacion
https://www.instagram.com/cubainformacion/
https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos
Telegram: https://t.me/cubainformacion
Hazte socia-o de Cubainformación: https://cubainformacion.tv/campaigns/yotambiensoyci/donativo

Especiales
Cuba: come mai in prigione per aver registrato una protesta? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Kuba - wieso Gefängnis wegen des Filmens eines ...
Campagna contro il turismo a Cuba: paesi, messaggi e media (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). La campagne contre le tourisme à Cuba : de...
Cento processioni e il sermone della persecuzione religiosa a Cuba (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Les cent processions et le sermon sur la pers&...
Lo último
La discreta garra
Alma Mater - Reinaldo Cedeño Pineda / Ilustración: Dayron Giro.- Lo encontré en una guagua, lo rocé sin querer, y quedé flechado. Tal vez se escuche tonto, ridículo… pero así fue. Nunca tuv...
Ver / Leer más
La Columna
La Revista