Da SOS Cuba a SOS Miami? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

ΑΠΟ το «SOS CUBA» στο «SOS MIAMI» ; (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ CC ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ)

De SOS Cuba à SOS Miami ? (Version française: Appuyez sur CC sur l'écran vidéo, sélectionnez la langue et de reproduire. Texte français peut être lu ci-dessous).

Do SOS Cuba ao SOS Miami? (Versão em português: clicar CC sobre a tela do vídeo, selecionar idioma e reproduzir. O texto em português pode ser lido mais abaixo).

Vom SOS Cuba zum SOS Miami? (Für die deutsche Version bitte über dem Bildschirm "CC" anklicken, die Sprache wählen und wiedergeben. Der deutsche Text ist auch auf dieser Seite weiter unten zu finden).


En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

Espacio “Doble rasero” en Cubainformación TV

¿Del SOS Cuba al SOS Miami?

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- Un mes atrás, la etiqueta SOS Cuba se hacía viral gracias al apoyo de artistas como el español Paco León que, en un mensaje, aludía a una “crisis sanitaria” en la Isla por la Covid-19 (1). El actor colaboraba, ingenuamente, con lo que, después, demostró ser una enorme operación política que, del SOS Cuba, pasó a la petición de una “intervención militar” de EEUU (2).

Hoy, un mes después, en el estado de la Florida, hay un repunte grave de Covid-19, con 15 mil ingresos hospitalarios cada día (3). En Cuba, a pesar del aumento de casos, la cifra relativa de fallecimientos es 7,5 veces menor (4) (5), por ejemplo, que en el condado de Miami-Dade (6) (7) o que en la Comunidad de Madrid (8) (9). ¿Habrá un SOS Miami, un SOS Madrid, con apoyo de artistas internacionales?

Cuba sufre un grave desabastecimiento de medicamentos, debido a la falta de ingresos por turismo, al bloqueo y a las nuevas sanciones de EEUU (10). Aún así, el mismo día en que se lanzaba la campaña SOS Cuba, la Universidad John Hopkins publicaba una estadística reveladora, acerca de la tasa de muertes por millón de habitantes: en el mundo era de 519, en EEUU de 1870 y en Cuba… de 132 (11).

Hace un mes, producto de las penurias materiales y de una enorme campaña de redes sociales, se producían protestas contra el gobierno cubano (12). Y es lógico que fueran noticia internacional, por su carácter inédito. Pero ¿con tanta intensidad? En una semana, el diario español ABC publicó sobre el asunto 220 textos digitales, a 30 por día (13). De su contenido y equilibrio informativo, ni hablamos.

En toda la red de medios corporativos, fueron cientos de noticias, reportajes, entrevistas, comentarios, editoriales y tertulias sobre Cuba. Pero, en ese mismo periodo, ¿cuántos editoriales leyeron sobre las más de 200 muertes en las protestas de Sudáfrica (14)? ¿Cuántas tertulias escucharon sobre la masacre campesina número 60 de este año en Colombia (15)? ¿Cuántos reportajes sobre la expulsión de ese país de la alemana Rebecca Sproesser, tras participar en las protestas, de miles de jóvenes, contra el gobierno de Iván Duque (16)?

En los sucesos de Cuba hubo una persona fallecida (17). Una. En EEUU, la policía, el pasado año, dio muerte a 1.021 personas (18). Hace tres semanas, 22 presos morían en los motines de dos cárceles de Ecuador (19). ¿Lo oyeron en algún programa de radio?

En Arabia Saudí acaban de ejecutar a dos jóvenes por participar en protestas contra el gobierno (20). Y, en 2019, 37 personas fueron decapitadas en público (21). ¿Han leído, en los medios, peticiones de intervención o de aplicación de sanciones a este país?

En Mayo, 260 civiles fueron masacrados, en Gaza, por los bombardeos de Israel (22). Cuyas tropas han arrestado, en el primer semestre de este año, a 5.400 personas palestinas, de ellas 854 menores (23). Pero la prensa española, la que publica 30 textos al día sobre Cuba, ni se inmuta. Ni siquiera cuando una cooperante española, Juana Ruiz, aparece ante la justicia militar israelí con grilletes en sus pies, cuatro meses después de su detención (24).

Es la prensa que intenta no airear las constantes evidencias sobre el enriquecimiento ilícito del Rey emérito Juan Carlos I, tras 40 años de negocios con las monarquías del Golfo. Porque, el día en que se conocían nuevas informaciones sobre este caso, ¿saben cuáles eran las portadas de la prensa española (25)? Todas… sobre Cuba (26).

 1. https://elintranews.com/celebrities/2021/07/12/s-o-s-cuba-gente-de-zona-paco-leon-y-otros-artistas-se-pronuncian-sobre-la-historica-protesta/
 2. https://www.europapress.es/internacional/noticia-mas-420000-personas-firman-favor-intervencion-militar-eeuu-cuba-20210718152158.html
 3. https://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/188-salud/260346-florida-no-para-de-batir-marcas-mas-de-15-mil-hospitalizados-con-covid-19
 4. https://www.google.com/search?q=cuba+poblacion
 5. https://www.google.com/search?q=cuba+covid
 6. https://www.google.com/search?q=florida+poblacion
 7. https://www.google.com/search?q=florida+covid
 8. https://www.google.com/search?q=madrid+poblacion
 9. https://www.google.com/search?q=madrid+covid
 10. https://www.cubainformacion.tv/opinion/20210809/92699/92699-sos-bloqueo-cuba
 11. https://twitter.com/SoldadodeFidel/status/1414264381156773896
 12. https://actualidad.rt.com/actualidad/397681-denuncian-campana-soscuba
 13. https://www.abc.es/hemeroteca/resultados-busqueda-avanzada/todo?tod=cuba&rfec=20210711;20210718&or=1
 14. https://capac-web.org/mas-de-200-muertos-y-2-500-detenidos-en-las-protestas-en-sudafrica/?s=09 
 15. https://www.telesurtv.net/news/colombia-suma-sesenta-masacres-20210730-0001.html
 16. https://www.elpais.com.co/colombia/alemana-que-participo-en-protestas-no-podra-ingresar-a-por-10-anos.html
 17. https://es.euronews.com/2021/07/14/un-manifestante-muerto-en-cuba
 18. https://www.democracynow.org/es/2021/8/2/titulares/washington_post_police_fatally_shot_1_021_people_in_2020_highest_in_years
 19. https://elpais.com/internacional/2021-07-23/al-menos-22-muertos-en-dos-motines-en-carceles-de-ecuador.html?ssm=TW_CC
 20. https://t.co/xV99gpD8iX
 21. https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/14/5e95a64821efa04a388b45e6.html
 22. https://www.lavanguardia.com/internacional/20210726/7624574/israel-ataque-franja-gaza-palestina-primera-vez-mes-globos-incendiarios.html
 23. https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464212&SEO=mas-palestinos-en-huelga-de-hambre-en-prisiones-israelies
 24. https://www.eldiario.es/extremadura/sociedad/juana-ruiz-cooperante-origen-extremeno-encara-juicio-militar-israeli-cuatro-meses-prision_1_8211310.html
 25. https://www.tercerainformacion.es/blog/20/07/2021/medios-oficialistas-ignoran-el-escandalo-de-juan-carlos-i-y-el-trafico-de-armas-a-paises-arabes-durante-mas-de-40-anos/
 26. https://t.co/s1LQfhvuZb

 

Da SOS Cuba a SOS Miami?

José Manzaneda, coordinatore di Cubainformación

Traduzione Francesco Monterisi

Un mese fa, l'etichetta SOS Cuba è diventata virale grazie al sostegno di artisti come lo spagnolo Paco León che, in un messaggio, alludeva a una "crisi sanitaria" sull'isola dovuta al Covid-19 (1). L'attore collaborava, ingenuamente, a quella che, poi, si è rivelata una gigantesca operazione politica che, da SOS Cuba, è poi passata alla richiesta di un "intervento militare" USA (2).

Oggi, a distanza di un mese, nello stato della Florida, si registra una grave ripresa del Covid-19, con 15mila ricoveri ospedalieri al giorno (3). A Cuba, nonostante l'aumento dei casi, il numero relativo dei decessi è 7,5 volte inferiore (4) (5), ad esempio, rispetto alla contea di Miami-Dade (6) (7) o alla Comunità di Madrid (8) (9). Ci sarà un SOS Miami, un SOS Madrid, con il supporto di artisti internazionali?

Cuba soffre di una grave carenza di medicinali, a causa della mancanza di entrate dal turismo, del blocco e delle nuove sanzioni USA (10). Tuttavia, lo stesso giorno in cui è stata lanciata la campagna SOS Cuba, la John Hopkins University pubblicava una statistica rivelatrice sul tasso di mortalità per milione di abitanti: nel mondo era di 519, negli USA di 1870 e a Cuba ... di 132 (11).

Un mese fa, a causa delle penurie materiali e di un'enorme campagna sulle reti sociali, ci sono state proteste contro il governo cubano (12). Ed è logico che fossero notizia internazionale, per il loro carattere inedito. Ma con tanta intensità? In una settimana, il quotidiano spagnolo ABC ha pubblicato sul tema 220 testi digitali, 30 al giorno (13). Delloro contenuto e del loro equilibrio informativo neppure ne parliamo.

In tutta la rete dei media aziendali, ci sono state centinaia di notizie, reportage, interviste, commenti, editoriali e talk show su Cuba. Ma, in quello stesso periodo, quanti editoriali avete letto sugli oltre 200 morti nelle proteste in Sudafrica (14)? Quanti talk show avete sentito sul massacro di contadini, numero 60, quest'anno in Colombia (15)? Quanti reportage sull'espulsione, da quel paese, della tedesca Rebecca Sproesser, dopo aver partecipato alle proteste di migliaia di giovani contro il governo di Iván Duque (16)?

Nelle vicende di Cuba c’è stata una persona deceduta (17). Una. Negli USA, l'anno scorso la polizia ha ucciso 1021 persone (18). Tre settimane fa, 22 prigionieri sono morti in disordini in due carceri in Ecuador (19). L'avete sentito in un qualche programma radiofonico?

In Arabia Saudita, due giovani sono stati appena giustiziati per aver partecipato a proteste antigovernative (20). E, nel 2019, 37 persone sono state decapitate in pubblico (21). Avete letto, sui media, petizioni di intervento o di applicazione di sanzioni a questo paese?

A maggio, 260 civili sono stati massacrati, a Gaza, dai bombardamenti di Israele (22). Le cui truppe hanno arrestato, nella prima metà di quest'anno, 5400 palestinesi, di cui 854 minori (23). Ma la stampa spagnola, quella che pubblica 30 testi al giorno su Cuba, neppure batte ciglio. Nemmeno quando unacooperante spagnola, Juana Ruiz, compare davanti alla giustizia militare israeliana con le catene ai piedi, quattro mesi dopo il suo arresto (24).

È la stampa che cerca di non divulgare le continue prove sull'arricchimento illecito del Re emerito Juan Carlos I, dopo 40 anni di affari con le monarchie del Golfo. Perché, il giorno in cui si sono conosciute nuove informazioni su questo caso, sapete quali erano le copertine della stampa spagnola (25)? Tutte… su Cuba (26).

 1. https://elintranews.com/celebrities/2021/07/12/s-o-s-cuba-gente-de-zona-paco-leon-y-otros-artistas-se-pronuncian-sobre-la-historica-protesta/
 2. https://www.europapress.es/internacional/noticia-mas-420000-personas-firman-favor-intervencion-militar-eeuu-cuba-20210718152158.html
 3. https://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/188-salud/260346-florida-no-para-de-batir-marcas-mas-de-15-mil-hospitalizados-con-covid-19
 4. https://www.google.com/search?q=cuba+poblacion
 5. https://www.google.com/search?q=cuba+covid
 6. https://www.google.com/search?q=florida+poblacion
 7. https://www.google.com/search?q=florida+covid
 8. https://www.google.com/search?q=madrid+poblacion
 9. https://www.google.com/search?q=madrid+covid
 10. https://www.cubainformacion.tv/opinion/20210809/92699/92699-sos-bloqueo-cuba
 11. https://twitter.com/SoldadodeFidel/status/1414264381156773896
 12. https://actualidad.rt.com/actualidad/397681-denuncian-campana-soscuba
 13. https://www.abc.es/hemeroteca/resultados-busqueda-avanzada/todo?tod=cuba&rfec=20210711;20210718&or=1
 14. https://capac-web.org/mas-de-200-muertos-y-2-500-detenidos-en-las-protestas-en-sudafrica/?s=09 
 15. https://www.telesurtv.net/news/colombia-suma-sesenta-masacres-20210730-0001.html
 16. https://www.elpais.com.co/colombia/alemana-que-participo-en-protestas-no-podra-ingresar-a-por-10-anos.html
 17. https://es.euronews.com/2021/07/14/un-manifestante-muerto-en-cuba
 18. https://www.democracynow.org/es/2021/8/2/titulares/washington_post_police_fatally_shot_1_021_people_in_2020_highest_in_years
 19. https://elpais.com/internacional/2021-07-23/al-menos-22-muertos-en-dos-motines-en-carceles-de-ecuador.html?ssm=TW_CC
 20. https://t.co/xV99gpD8iX
 21. https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/14/5e95a64821efa04a388b45e6.html
 22. https://www.lavanguardia.com/internacional/20210726/7624574/israel-ataque-franja-gaza-palestina-primera-vez-mes-globos-incendiarios.html
 23. https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464212&SEO=mas-palestinos-en-huelga-de-hambre-en-prisiones-israelies
 24. https://www.eldiario.es/extremadura/sociedad/juana-ruiz-cooperante-origen-extremeno-encara-juicio-militar-israeli-cuatro-meses-prision_1_8211310.html
 25. https://www.tercerainformacion.es/blog/20/07/2021/medios-oficialistas-ignoran-el-escandalo-de-juan-carlos-i-y-el-trafico-de-armas-a-paises-arabes-durante-mas-de-40-anos/
 26. https://t.co/s1LQfhvuZb

 

ΑΠΟ το «SOS CUBA» στο «SOS MIAMI» ;

José Manzaneda, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ  Cubainformación, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ, Red Solid@ria Griega  - ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ, ΤΟ hashtag SOS Cuba ΕΓΙΝΕ viral ΧΑΡΗ ΣΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΟΠΩΣ Ο ΙΣΠΑΝΟΣ Paco León, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΜΙΑ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» ΣΤΟ ΝΗΣΙ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ Covid-19 (1). Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΕ,ΑΦΕΛΩΣ, ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΌ ΤΟ SOS Cuba, ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΟ ΝΑ ΖΗΤΑ «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» ΤΩΝ ΗΠΑ (2).

ΣΗΜΕΡΑ, ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΕΞΑΡΣΗ  ΣΤΟΝ Covid-19, ΜΕ 15.000 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ (3). ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ, Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ 7,5 ΦΟΡΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ (4) (5), ΑΠΌ ΟΤΙ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΜΗΤΕΙΑ ΜΑΙΑΜΙ-ΝΤΕΝΤ (6) (7) Η ΑΠΌ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ  (8) ( 9).  ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΡΑΓΕ ΕΝΑ SOS ΜΑΙΑΜΙ, ΕΝΑ SOS ΜΑΔΡΙΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ;

Η ΚΟΥΒΑ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΑΠΌ ΣΟΒΑΡΗ ΕΛΛΕΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΌ, ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ (10). ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ, ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ SOS Cuba ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ John Hopkins ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΤΑΝ 519, ΣΤΙΣ  ΗΠΑ  ΗΤΑΝ 1.870 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ … 132  ( 11).

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ, ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΥΠΗΡΞΑΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (12). ΗΤΑΝ ΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΔΗΣΗ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΠΑΝΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥΣ. ΑΛΛΑ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΕΝΤΑΣΗ;  ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ABC ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ 220 ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, 30 ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ (13). ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΜΕ, ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ,  ΣΧΟΛΙΑ, ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ. ΑΛΛΑ, ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΠΟΣΑ ΑΡΘΡΑ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΝΕΚΡΟΎΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ (14); ΠΟΣΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 60η ΣΦΑΓΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΜΒΙΑ  (15); ΠΟΣΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΔΑΣ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΣΠΟΣΕΡ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΑΥΤΗ, ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΕΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΝΤΟΥΚΕ (16) ;

ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ ΥΠΗΡΧΕ ΕΝΑ ΝΕΚΡΟ ΑΤΟΜΟ (17). ΕΝΑ ! ΣΤΙΣ ΗΠΑ, Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΕΡΣΥ ΣΚΟΤΩΣΕ 1.021 (18). ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ, 22 ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΕΘΑΝΑΝ ΣΕ ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΔΥΟ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΟΥΑΔΟΡ (19).  ΤΟ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ;

ΣΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ, ΜΟΛΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΔΥΟ ΝΕΑΡΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΤΙΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ (20). ΚΑΙ ΤΟ 2019 ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΗΚΑΝ 37 ΑΤΟΜΑ (21)η . ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΣΤΑ ΜΜΕ, ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΧΩΡΑ;

ΤΟΝ ΜΑΙΟ,260 ΑΜΑΧΟΙ ΣΦΑΓΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΓΑΖΑ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ  (22).  ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΣΥΝΕΛΑΒΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 5.400 ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 854 ΑΝΗΛΙΚΟΙ (23). ΑΛΛΑ Ο ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ 30 ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ, ΔΕΝ ΣΥΓΚΙΝΕΙΤΑΙ. ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΙΣΠΑΝΙΔΑ, Η Juana Ruiz,  ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ, ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ (24).

ΕΙΝΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΤΑ ΣΥΝΕΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΛΟΥΘΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ Α, ΜΕΤΑ ΑΠΌ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΡΧΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ. ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΝΩΣΤΕΣ ΝΕΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ, ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  (25) ; ΟΛΑ … ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ (26).

 1. https://elintranews.com/celebrities/2021/07/12/s-o-s-cuba-gente-de-zona-paco-leon-y-otros-artistas-se-pronuncian-sobre-la-historica-protesta/
 2. https://www.europapress.es/internacional/noticia-mas-420000-personas-firman-favor-intervencion-militar-eeuu-cuba-20210718152158.html
 3. https://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/188-salud/260346-florida-no-para-de-batir-marcas-mas-de-15-mil-hospitalizados-con-covid-19
 4. https://www.google.com/search?q=cuba+poblacion
 5. https://www.google.com/search?q=cuba+covid
 6. https://www.google.com/search?q=florida+poblacion
 7. https://www.google.com/search?q=florida+covid
 8. https://www.google.com/search?q=madrid+poblacion
 9. https://www.google.com/search?q=madrid+covid
 10. https://www.cubainformacion.tv/opinion/20210809/92699/92699-sos-bloqueo-cuba
 11. https://twitter.com/SoldadodeFidel/status/1414264381156773896
 12. https://actualidad.rt.com/actualidad/397681-denuncian-campana-soscuba
 13. https://www.abc.es/hemeroteca/resultados-busqueda-avanzada/todo?tod=cuba&rfec=20210711;20210718&or=1
 14. https://capac-web.org/mas-de-200-muertos-y-2-500-detenidos-en-las-protestas-en-sudafrica/?s=09 
 15. https://www.telesurtv.net/news/colombia-suma-sesenta-masacres-20210730-0001.html
 16. https://www.elpais.com.co/colombia/alemana-que-participo-en-protestas-no-podra-ingresar-a-por-10-anos.html
 17. https://es.euronews.com/2021/07/14/un-manifestante-muerto-en-cuba
 18. https://www.democracynow.org/es/2021/8/2/titulares/washington_post_police_fatally_shot_1_021_people_in_2020_highest_in_years
 19. https://elpais.com/internacional/2021-07-23/al-menos-22-muertos-en-dos-motines-en-carceles-de-ecuador.html?ssm=TW_CC
 20. https://t.co/xV99gpD8iX
 21. https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/14/5e95a64821efa04a388b45e6.html
 22. https://www.lavanguardia.com/internacional/20210726/7624574/israel-ataque-franja-gaza-palestina-primera-vez-mes-globos-incendiarios.html
 23. https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464212&SEO=mas-palestinos-en-huelga-de-hambre-en-prisiones-israelies
 24. https://www.eldiario.es/extremadura/sociedad/juana-ruiz-cooperante-origen-extremeno-encara-juicio-militar-israeli-cuatro-meses-prision_1_8211310.html
 25. https://www.tercerainformacion.es/blog/20/07/2021/medios-oficialistas-ignoran-el-escandalo-de-juan-carlos-i-y-el-trafico-de-armas-a-paises-arabes-durante-mas-de-40-anos/
 26. https://t.co/s1LQfhvuZb

 

De SOS Cuba à SOS Miami ?

José Manzaneda, coordinateur de Cubainformación

Traduction et sous-titres par Rose-Marie LOU

- Il y a un mois, le slogan SOS Cuba devenait viral grâce au soutien d’artistes comme l’espagnol Paco León qui, dans un message, avait fait allusion à une "crise sanitaire" dans l’île à cause de la Covid-19 (1). L’acteur avait collaboré naïvement avec ce qui s’est ensuite avéré être une énorme opération politique qui, du SOS Cuba, est passée à la demande d’une "intervention militaire" des Etats-Unis (2).

Aujourd’hui, un mois plus tard, dans l’État de Floride, il y a une grave recrudescence de la Covid-19, avec 15000 hospitalisations journalières. À Cuba, en dépit de l’augmentation du nombre de cas, le nombre relatif de décès est 7,5 fois moins élevé (4) (5), que dans le comté de Miami-Dadepar exemple, (6) (7) ou que dans la Communauté de Madrid (8) (9). Y aura-t-il un SOS Miami, un SOS Madrid, avec le soutien d’artistes internationaux ?

Cuba souffre d’une grave pénurie de médicaments, due au manque de recettes touristiques, au blocus et aux nouvelles sanctions des Etats-Unis (10). Même ainsi, le jour même du lancement de la campagne SOS Cuba, l’Université John Hopkins publiait une statistique révélatrice sur le taux de mortalité par million d’habitants : dans le monde il était de 519, aux États-Unis 1870 et à Cuba... 132 (11).

Il y a un mois, en raison des pénuries matérielles et d’une énorme campagne sur les réseaux sociaux, des protestations se produisaient contre le gouvernement cubain (12). Et il est logique qu’elles fassent l’objet de nouvelles internationales, en raison de leur caractère inédit. Mais avec une telle intensité? En une semaine, le quotidien espagnol ABC a publié sur le sujet 220 textes numériques, à raison de 30 par jour (13). Sans parler de leur contenu et de leur équilibre informatif.

Dans tout le réseau des grands médias, il y a eu des centaines de nouvelles, de reportages, d’interviews, de commentaires, d’éditoriaux et tables rondes sur Cuba. Mais au cours de la même période, combien d’éditoriaux avez-vous lu sur les plus de 200 morts survenues lors des manifestations en Afrique du Sud (14) ? Combien de tables-rondes avez-vous entendues sur le 60e massacre de paysans cette année en Colombie (15)? Combien de reportages sur l’expulsion de ce pays de l’Allemande Rebecca Sproesser, après avoir participé aux manifestations, de milliers de jeunes, contre le gouvernement d’Ivan Duque (16)?

Au cours des événements de Cuba il y a eu une personne décédée (17). Une. Aux Etats-Unis, la police, l’année dernière, a tué 1021 personnes (18). Il y a trois semaines, 22 prisonniers sont morts dans les mutineries de deux prisons en Équateur (19). Avez-vous entendu parler de ça dans une émission de radio ?

En Arabie saoudite, deux jeunes gens viennent d’être exécutés pour avoir participé à des manifestations contre le gouvernement (20). Et en 2019, 37 personnes ont été décapitées en public (21). Avez-vous lu dans les médias des demandes d’intervention ou d’application de sanctions contre ce pays?

En mai, 260 civils ont été massacrés à Gaza par les bombardements israéliens (22). Au cours du premier semestre de cette année, ses troupes ont arrêté 5400 Palestiniens, dont 854 mineurs (23). Mais la presse espagnole, celle qui publie 30 textes par jour sur Cuba, ne s’en émeut même pas. Même lorsqu’une coopérante espagnole, Juana Ruiz, comparaît devant la justice militaire israélienne avec des chaînes aux pieds, quatre mois après son arrestation (24).

C’est cette presse qui tente de ne pas ébruiter les preuves constantes de l’enrichissement illicite du roi émérite Juan Carlos Ier, après 40 ans d’affaires avec les monarchies du Golfe. Parce que, le jour où de nouvelles informations sur cette affaire ont été connues, savez-vous sur quoi portaient les unes de la presse espagnole (25) ? Toutes... sur Cuba (26).

(1)  https://elintranews.com/celebrities/2021/07/12/s-o-s-cuba-gente-de-zona-paco-leon-y-otros-artistas-se-pronuncian-sobre-la-historica-protesta/

(2)  https://www.europapress.es/internacional/noticia-mas-420000-personas-firman-favor-intervencion-militar-eeuu-cuba-20210718152158.html

(3)  https://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/188-salud/260346-florida-no-para-de-batir-marcas-mas-de-15-mil-hospitalizados-con-covid-19

(4)  https://www.google.com/search?q=cuba+poblacion

(5)  https://www.google.com/search?q=cuba+covid

(6)  https://www.google.com/search?q=florida+poblacion

(7)  https://www.google.com/search?q=florida+covid

(8)  https://www.google.com/search?q=madrid+poblacion

(9)  https://www.google.com/search?q=madrid+covid

(10)       https://www.cubainformacion.tv/opinion/20210809/92699/92699-sos-bloqueo-cuba

(11)       https://twitter.com/SoldadodeFidel/status/1414264381156773896

(12)       https://actualidad.rt.com/actualidad/397681-denuncian-campana-soscuba

(13)       https://www.abc.es/hemeroteca/resultados-busqueda-avanzada/todo?tod=cuba&rfec=20210711;20210718&or=1

(14)       https://capac-web.org/mas-de-200-muertos-y-2-500-detenidos-en-las-protestas-en-sudafrica/?s=09 

(15)       https://www.telesurtv.net/news/colombia-suma-sesenta-masacres-20210730-0001.html

(16)       https://www.elpais.com.co/colombia/alemana-que-participo-en-protestas-no-podra-ingresar-a-por-10-anos.html

(17)       https://es.euronews.com/2021/07/14/un-manifestante-muerto-en-cuba

(18)       https://www.democracynow.org/es/2021/8/2/titulares/washington_post_police_fatally_shot_1_021_people_in_2020_highest_in_years

(19)       https://elpais.com/internacional/2021-07-23/al-menos-22-muertos-en-dos-motines-en-carceles-de-ecuador.html?ssm=TW_CC

(20)       https://t.co/xV99gpD8iX

(21)       https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/14/5e95a64821efa04a388b45e6.html

(22)       https://www.lavanguardia.com/internacional/20210726/7624574/israel-ataque-franja-gaza-palestina-primera-vez-mes-globos-incendiarios.html

(23)       https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464212&SEO=mas-palestinos-en-huelga-de-hambre-en-prisiones-israelies

(24)       https://www.eldiario.es/extremadura/sociedad/juana-ruiz-cooperante-origen-extremeno-encara-juicio-militar-israeli-cuatro-meses-prision_1_8211310.html

(25)       https://www.tercerainformacion.es/blog/20/07/2021/medios-oficialistas-ignoran-el-escandalo-de-juan-carlos-i-y-el-trafico-de-armas-a-paises-arabes-durante-mas-de-40-anos/

(26)       https://t.co/s1LQfhvuZb

 

Do SOS Cuba ao SOS Miami?

José Manzaneda, coordenador de Cubainformación.

Tradução de Antonio Gabriel Haddad.

Há um mês, a hashtag SOS Cuba se tornou viral graças ao apoio de artistas como o espanhol Paco León que, em uma mensagem, mencionava a “crise sanitária” na ilha pelo Covid-19 (1). O ator colaborava ingenuamente com o que, depois, demonstrou ser uma enorme operação política que, do SOS Cuba, passou a pedir a “intervenção militar” dos EUA (2).

Hoje, um mês depois, no estado da Flórida, há um recrudescimento grave do Covid-19, com 15 mil hospitalizações diárias (3). Em Cuba, apesar do aumento de casos, a cifra relativa de falecimentos é 7,5 vezes menor (4) (5), por exemplo, que no condado de Miami-Dade (6) (7) ou que na comunidade de Madri (8) (9). Haverá um SOS Miami, um SOS Madri, com apoio de artistas internacionais?

Cuba sofre um grave desabastecimento de medicamentos, devido à falta de receitas turísticas, ao bloqueio e às novas sanções dos EUA (10). Ainda assim, no mesmo dia em que foi lançada a campanha SOS Cuba, a Universidade John Hopkins publicou uma estatística reveladora, sobre a taxa de mortes por milhão de habitantes: no mundo era de 519, nos EUA de 1.870 e em Cuba...de 132 (11).

Há um mês, fruto da penúria material e de uma enorme campanha nas redes sociais, aconteceram protestos contra o governo cubano (12). É lógico que foram notícia internacional, em razão de seu caráter inédito. Mas com tanta intensidade? Em uma semana, o diário espanhol ABC publicou 220 textos digitais sobre o assunto, média de 30 por dia (13). Isso sem falar de seu conteúdo e equilíbrio informativo.

Em toda a rede de meios corporativos, foram centenas de notícias, reportagens, entrevistas, comentários, editoriais e debates sobre Cuba. Mas, nesse mesmo período, quantos editoriais foram lidos sobre as mais de 200 mortes nos protestos na África do Sul (14)? Quantos debates sobre o massacre de camponeses, o 60º deste ano, na Colômbia (15)? Quantas reportagens sobre a expulsão desse país da alemã Rebecca Sproesser, depois de ter participado nos protestos de milhares de jovens contra o governo de Iván Duque (16)?

Nos acontecimentos de Cuba houve uma pessoa falecida (17). Uma. Nos EUA, a polícia matou, no ano passado, 1.021 pessoas (18). Há três semanas, 22 presos morreram em motins em dois presídios do Equador (19). Ouviram sobre isso em algum programa de rádio?

Na Arábia Saudita acabam de executar dois jovens por participação em protestos contra o governo (20). Em 2019, 37 pessoas foram decapitadas em público (21). Vocês leram na mídia pedidos de intervenção ou de aplicação de sanções ao país?

Em maio, 260 civis foram massacrados em Gaza pelos bombardeios de Israel (22), cujas tropas prenderam, no primeiro semestre deste ano, 5.400 palestinos, dos quais 854 menores (23). Mas a imprensa espanhola, que publica 30 textos diários sobre Cuba, não se manifesta. Nem mesmo quando uma cooperante espanhola, Juana Ruiz, aparece diante da justiça militar israelense com correntes nos pés, quatro meses depois de sua detenção (24).

É a mesma imprensa que tenta não divulgar as constantes evidências sobre o enriquecimento ilícito do rei emérito Juan Carlos I, depois de 40 anos de negócios com as monarquias do Golfo. Porque no dia em que se conheciam novas informações sobre esse caso, sabem quais eram as manchetes da imprensa espanhola (25)? Todas... sobre Cuba (26).

 1. https://elintranews.com/celebrities/2021/07/12/s-o-s-cuba-gente-de-zona-paco-leon-y-otros-artistas-se-pronuncian-sobre-la-historica-protesta/
 2. https://www.europapress.es/internacional/noticia-mas-420000-personas-firman-favor-intervencion-militar-eeuu-cuba-20210718152158.html
 3. https://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/188-salud/260346-florida-no-para-de-batir-marcas-mas-de-15-mil-hospitalizados-con-covid-19
 4. https://www.google.com/search?q=cuba+poblacion
 5. https://www.google.com/search?q=cuba+covid
 6. https://www.google.com/search?q=florida+poblacion
 7. https://www.google.com/search?q=florida+covid
 8. https://www.google.com/search?q=madrid+poblacion
 9. https://www.google.com/search?q=madrid+covid
 10. https://www.cubainformacion.tv/opinion/20210809/92699/92699-sos-bloqueo-cuba
 11. https://twitter.com/SoldadodeFidel/status/1414264381156773896
 12. https://actualidad.rt.com/actualidad/397681-denuncian-campana-soscuba
 13. https://www.abc.es/hemeroteca/resultados-busqueda-avanzada/todo?tod=cuba&rfec=20210711;20210718&or=1
 14. https://capac-web.org/mas-de-200-muertos-y-2-500-detenidos-en-las-protestas-en-sudafrica/?s=09 
 15. https://www.telesurtv.net/news/colombia-suma-sesenta-masacres-20210730-0001.html
 16. https://www.elpais.com.co/colombia/alemana-que-participo-en-protestas-no-podra-ingresar-a-por-10-anos.html
 17. https://es.euronews.com/2021/07/14/un-manifestante-muerto-en-cuba
 18. https://www.democracynow.org/es/2021/8/2/titulares/washington_post_police_fatally_shot_1_021_people_in_2020_highest_in_years
 19. https://elpais.com/internacional/2021-07-23/al-menos-22-muertos-en-dos-motines-en-carceles-de-ecuador.html?ssm=TW_CC
 20. https://t.co/xV99gpD8iX
 21. https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/14/5e95a64821efa04a388b45e6.html
 22. https://www.lavanguardia.com/internacional/20210726/7624574/israel-ataque-franja-gaza-palestina-primera-vez-mes-globos-incendiarios.html
 23. https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464212&SEO=mas-palestinos-en-huelga-de-hambre-en-prisiones-israelies
 24. https://www.eldiario.es/extremadura/sociedad/juana-ruiz-cooperante-origen-extremeno-encara-juicio-militar-israeli-cuatro-meses-prision_1_8211310.html
 25. https://www.tercerainformacion.es/blog/20/07/2021/medios-oficialistas-ignoran-el-escandalo-de-juan-carlos-i-y-el-trafico-de-armas-a-paises-arabes-durante-mas-de-40-anos/
 26. https://t.co/s1LQfhvuZb

 

Programm "Zweierlei Maß" von Cubainformación TV

Vom SOS Cuba zum SOS Miami?

Übersetzung & Untertitel: Klaus E. Lehmann

José Manzaneda, Koordinator von Cubainformación: Vor einem Monat ging der Hashtag SOS Kuba dank der Unterstützung von Künstlern wie dem Spanier Paco León viral, der in einer Botschaft auf eine "Gesundheitskrise" auf der Insel aufgrund von Covid-19 hinwies (1). Der Schauspieler beteiligte sich in naiver Weise an einer groß angelegten politischen Operation, die sich von SOS Kuba zu einem Aufruf zur "militärischen Intervention" der USA entwickelte. (2).

Heute, einen Monat später, gibt es im Bundesstaat Florida einen ernsten Anstieg von Covid-19, mit 15.000 Krankenhauseinweisungen pro Tag (3). In Kuba liegt trotz des Anstiegs der Fallzahlen die relative Zahl der Todesfälle 7,5 Mal niedriger (4) (5), als beispielsweise in Miami-Dade County (6) (7) oder in der Region Madrid (8) (9). Wird es deshalb mit Unterstützung internationaler Künstler ein SOS Miami, ein SOS Madrid, geben?

Kuba leidet unter einem gravierenden Mangel an Medikamenten aufgrund der fehlenden Einnahmen aus dem Tourismus, der Blockade und der neuen US-Sanktionen (10). Bei alledem veröffentlichte am selben Tag, an dem die SOS-Kuba-Kampagne ins Leben gerufen wurde, die John-Hopkins-Universität eine aufschlussreiche Statistik über die Zahl der Todesfälle pro eine Million Einwohner: weltweit waren es 519, in den USA 1870 und in Kuba... 132 (11).

Vor einem Monat kam es aufgrund der materiellen Not und einer riesigen Kampagne in den sozialen Medien zu Protesten gegen die kubanische Regierung (12). Aber Und es ist logisch, dass diese angesichts ihres beispiellosen Charakters internationale Schlagzeilen machten. Aber mit solcher Intensität? In einer Woche veröffentlichte die spanische Tageszeitung ABC 220 digitale Texte zu diesem Thema, das sind 30 pro Tag (13). Über den Inhalt und die Ausgewogenheit der Informationen gar nicht zu reden.

Im gesamten Netz der Konzernmedien gab es Hunderte von Nachrichten, Berichten, Interviews, Kommentaren, Leitartikeln und Talkshows über Kuba. Aber wie viele Leitartikel haben Sie im gleichen Zeitraum über die mehr als 200 Toten bei den Protesten in Südafrika gelesen (14)? Wie viele Talkshows haben sie über das 60. Bauernmassaker in diesem Jahr in Kolumbien gehört (15)? Wie viele Berichte gab es über die Ausweisung der Deutschen Rebecca Sproesser aus diesem Land, nachdem sie an den Protesten tausender junger Leute gegen die Regierung von Iván Duque teilgenommen hatte? (16)?

Bei den Ereignissen in Kuba starb eine Person (17). Eine Einzige. In den USA hat die Polizei im vergangenen Jahr 1.021 Menschen getötet (18). Vor drei Wochen starben 22 Häftlinge bei Unruhen in zwei Gefängnissen in Ecuador (19). Haben Sie in irgendeiner Radiosendung davon gehört?

In Saudi-Arabien wurden gerade zwei junge Menschen hingerichtet, weil sie an regierungsfeindlichen Protesten teilgenommen hatten (20). Und 2019 wurden 37 Menschen in der Öffentlichkeit enthauptet (21). Haben Sie in den Medien Aufrufe zur Intervention oder zur Anwendung von Sanktionen gegen dieses Land gelesen?

Im Mai wurden im Gazastreifen 260 Zivilisten durch israelische Bombardements massakriert (22). In der ersten Hälfte dieses Jahres haben die israelischen Streitkräfte 5.400 Palästinenser festgenommen, darunter 854 Minderjährige (23). Aber die spanische Presse, die täglich 30 Artikel über Kuba veröffentlicht, zeigte sich gelassen. Auch als die spanische Entwicklungshelferin Juana Ruiz in Fußfesseln vor der israelischen Militärjustiz erscheint und das vier Monate nach ihrer Verhaftung.

Es ist die Presse, die versucht, die ständigen Beweise für die unerlaubte Bereicherung des abgetretenen Königs Juan Carlos I. zu verschweigen, nachdem er 40 Jahre lang Geschäfte mit den Golfmonarchien gemacht hatte. Denn wissen Sie, wie die Titelseiten der spanischen Presse an dem Tag aussahen, an dem neue Informationen über diesen Fall bekannt wurden (25)? Alle redeten über nichts anderes als über... Kuba (26).

 1. https://elintranews.com/celebrities/2021/07/12/s-o-s-cuba-gente-de-zona-paco-leon-y-otros-artistas-se-pronuncian-sobre-la-historica-protesta/
 2. https://www.europapress.es/internacional/noticia-mas-420000-personas-firman-favor-intervencion-militar-eeuu-cuba-20210718152158.html
 3. https://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/188-salud/260346-florida-no-para-de-batir-marcas-mas-de-15-mil-hospitalizados-con-covid-19
 4. https://www.google.com/search?q=cuba+poblacion
 5. https://www.google.com/search?q=cuba+covid
 6. https://www.google.com/search?q=florida+poblacion
 7. https://www.google.com/search?q=florida+covid
 8. https://www.google.com/search?q=madrid+poblacion
 9. https://www.google.com/search?q=madrid+covid
 10. https://www.cubainformacion.tv/opinion/20210809/92699/92699-sos-bloqueo-cuba
 11. https://twitter.com/SoldadodeFidel/status/1414264381156773896
 12. https://actualidad.rt.com/actualidad/397681-denuncian-campana-soscuba
 13. https://www.abc.es/hemeroteca/resultados-busqueda-avanzada/todo?tod=cuba&rfec=20210711;20210718&or=1
 14. https://capac-web.org/mas-de-200-muertos-y-2-500-detenidos-en-las-protestas-en-sudafrica/?s=09   
 15. https://www.telesurtv.net/news/colombia-suma-sesenta-masacres-20210730-0001.html
 16. https://www.elpais.com.co/colombia/alemana-que-participo-en-protestas-no-podra-ingresar-a-por-10-anos.html
 17. https://es.euronews.com/2021/07/14/un-manifestante-muerto-en-cuba
 18. https://www.democracynow.org/es/2021/8/2/titulares/washington_post_police_fatally_shot_1_021_people_in_2020_highest_in_years
 19. https://elpais.com/internacional/2021-07-23/al-menos-22-muertos-en-dos-motines-en-carceles-de-ecuador.html?ssm=TW_CC
 20. https://t.co/xV99gpD8iX
 21. https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/14/5e95a64821efa04a388b45e6.html
 22. https://www.lavanguardia.com/internacional/20210726/7624574/israel-ataque-franja-gaza-palestina-primera-vez-mes-globos-incendiarios.html
 23. https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464212&SEO=mas-palestinos-en-huelga-de-hambre-en-prisiones-israelies
 24. https://www.eldiario.es/extremadura/sociedad/juana-ruiz-cooperante-origen-extremeno-encara-juicio-militar-israeli-cuatro-meses-prision_1_8211310.html
 25. https://www.tercerainformacion.es/blog/20/07/2021/medios-oficialistas-ignoran-el-escandalo-de-juan-carlos-i-y-el-trafico-de-armas-a-paises-arabes-durante-mas-de-40-anos/
 26. https://t.co/s1LQfhvuZb

 

Visita las redes sociales de Cubainformación:

https://www.facebook.com/cubainformacion
https://twitter.com/cubainformacion
https://www.instagram.com/cubainformacion/
https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos
Telegram: https://t.me/cubainformacion
Hazte socia-o de Cubainformación: https://cubainformacion.tv/campaigns/yotambiensoyci/donativo

Especiales
The silence of the European lambs: will we let them lead us to the nuclear slaughterhouse? (English version: click CC on video screen, select language and play. Text in English can be found below). Η σιωπή των &ep...
Gestire la protesta: lezioni da Cuba per il mondo? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Wie man mit Protesten umgeht – Lehren aus Kuba für ...
Cuba ed Ecuador: patetiche menzogne sugli assalti alle ambasciate (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Kuba und Ecuador: pathetische Lügen ü...
Lo último
La Columna
La Revista